کارهایی که موجب فقر و تنگدستی و کاهش رزق و روزی می شود

چه کارهایی باعث کم شدن رزق و روزی و فقر و بدبختی می شود ؟ در دعا سایت

کارهایی که موجب فقر و تنگدستی و کاهش رزق و روزی می شود

کارهایی که موجب فقر و تنگدستی و کاهش رزق و روزی می شود

برخی از اموارت و کارهایی وجود دارد که موجب کم شدن رزق و روزی و فقر و بدبختی و تنگدستی می شود . از جمله کارهایی که باعث کاهش روزی و فقر می شود خیانت کردن و زنا کردن و دشنام دادن و دروغ گفتن و بی اعتنایی به نماز و … . در ادامه از دعا سایت درخدمت شما هستیم با معرفی کارهایی که موجب کم شدن برکت و رزق و روزی و فقر و بدبختی و تنگدستی انسان می شود …

کارهایی که موجب فقر و تنگدستی و کاهش رزق و روزی می شود کارهایی که موجب فقر و تنگدستی و کاهش رزق و روزی می شود کارهایی که موجب تنگدستی می شود کارهایی که سبب کاهش رزق و روزی می شود عوامل کاهش رزق و روزی عوامل فقر و تنگدستی چه کارهایی باعث فقید شدن انسان می شود ؟
کارهایی که موجب فقر و تنگدستی و کاهش رزق و روزی می شود

کارهایی که موجب فقر و تنگدستی و کاهش رزق و روزی می شود,عوامل کاهش رزق و روزی,کارهایی که سبب کاهش رزق و روزی می شود,عوامل فقر و تنگدستی,چه کارهایی باعث فقیر شدن انسان می شود ؟,کارهایی که موجب تنگدستی می شود,عوامل فقر و تنگدستی,عوامل کاهش رزق و روزی

کارهایی که موجب فقر و تنگدستی و کاهش رزق و روزی می شود

اول – زنا کردن
دوم – غنا
سوم – خیانت کردن به مسلمان
چهارم – اظهار فقر کردن در صورتی که فقیر نیست
پنجم – دشنام دادن
ششم – مداومت کردن به نافرمانی خداوند
هفتم – خوابیدن میان نماز مغرب و عشا و خوابیدن قبل از طلوع آفتاب
هشتم – کثرت حرام خوردن
نهم – سوال کردن از مردم در حالی که احتیاج ندارد
دهم – احتکار طعام
یازدهم – عاق والدین شدن
دوازدهم – شانه کردن مو در حالی که سر پا ایستاده
سیزدهم – برخاستن از رختخواب برای بول در حالتی که عریان است
چهاردهم – جاروب کردن خانه در شب
پانزدهم – بی اعتنایی به نماز
شانزدهم – بر طرف نکردن تار عنکبوت از منزل
هفدهم – سوزاندن پوست سیر و پیاز
هجدهم – طعام خوردن در حالت جنب
نوزدهم – ناشسته گذاشتن ظرفهای کثیف در منزل
بیستم – لعن کردن فرزندان و دروغ گفتن

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.