نحوه نوشتن نامه به فرشته زیبایی – فرشته جوفیل فرشته زیبایی و قانون جذب

چگونه به فرشته زیبایی و فرشته قانون جذب به نام فرشته جوفیل نامه بنویسیم در دعا سایت

نحوه نوشتن نامه به فرشته زیبایی - فرشته جوفیل فرشته زیبایی و قانون جذب

نحوه نوشتن نامه به فرشته زیبایی – فرشته جوفیل فرشته زیبایی و قانون جذب

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com نحوه نوشتن نامه به فرشته زیبایی – فرشته جوفیل فرشته زیبایی و قانون جذب را برای شما عزیزان قرار دادیم . چگونه به فرشته زیبایی و فرشته قانون جذب نامه بنویسیم ؟ نام و اسم فرشته زیبایی و قانون جذب چیست ؟ فرشته زیبایی به انسان ها می آموزد که چگونه افکار زیبا و مثبت داشته باشند . در ادامه از دعا سایت درخدمت شما هستیم با طریقه نوشتن نامه به جوفیل فرشته زیبایی و قانون جذب …

نحوه نوشتن نامه به فرشته زیبایی - فرشته جوفیل فرشته زیبایی و قانون جذب نحوه نوشتن نامه به فرشته زیبایی - فرشته جوفیل فرشته زیبایی و قانون جذب نام فرشته قانون جذب کمک خواستن از فرشته زیبایی طریقه نوشتن نامه به فرشته زیبایی روش نامه نوشتن به فرشته قانون جذب چگونه به فرشته زیبایی نامه بنویسیم ؟ جوفیل فرشته قانون جذب جوفیل فرشته زیبایی اسم فرشته زیبایی
نحوه نوشتن نامه به فرشته زیبایی – فرشته جوفیل فرشته زیبایی و قانون جذب

نحوه نوشتن نامه به فرشته زیبایی – فرشته جوفیل فرشته زیبایی و قانون جذب,طریقه نوشتن نامه به فرشته زیبایی,روش نامه نوشتن به فرشته قانون جذب,اسم فرشته زیبایی,نام فرشته قانون جذب,چگونه به فرشته زیبایی نامه بنویسیم ؟,جوفیل فرشته زیبایی,جوفیل فرشته قانون جذب,کمک خواستن از فرشته زیبایی

نحوه نوشتن نامه به فرشته زیبایی – فرشته جوفیل فرشته زیبایی و قانون جذب

ﺟﻮﻓﯿﻞ :

ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ .

ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﺣﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

پیام ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮﺏ ﺟﻮﻓﻴﻞ :

” ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺮﻭ، ﻛﻤﻰ ﻫﻮﺍﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻦ ﻭ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﻓﺎﺭﻍ ﺷﻮﻯ ﻭ ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﻧﻮ ﻭ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻴﺮﻯ ”

ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻮﻓﯿﻞ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ :

۱- ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻭﺟﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ .
۲- ﮐﺸﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺪﺱ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ،ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﺩﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ.
۳- ﺩﺭ ﻫﻨﺮ، ﺟﻮﻓﯿﻞ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﯼ ﮐﺎﺭ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﺡ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﺭﻧﮓ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺟﻮﻓﯿﻞ ﺯﺭﺩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﻓﯿﻞ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺎﺭ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺵ ﮐﻪ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯼ ﺣﺎﻣﯽ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ.

ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯼ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺖ .

ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮﺏ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ، ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻼﻕ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻨﮓ ﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﺩ .

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

1 نظر
  1. سیدمهدی می گوید

    سلام این هاراستکیه؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.