طالع بینی طبع هر شخص با حروف ابجد – تشخیص طبع و سرشت برج ها

فال و طالع بینی با استفاده از حروف ابجد کبیر در دعا سایت

طالع بينيی طبع هر شخص با حروف ابجد - تشخیص طبع و سرشت برج ها

طالع بینی طبع هر شخص با حروف ابجد – تشخیص طبع و سرشت برج ها

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com طالع بینیی طبع هر شخص با حروف ابجد – تشخیص طبع و سرشت برج ها را برای ما عزیزان قرار دادیم . طبع ها به چهار دسته تقسیم می شوند . طبع آتشی و خاکی و آبی و بادی . هر کدام از طبع ها دارای موکلینی هستند . قوی ترین موکل مربوط به طبع خاکی می باشد . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با کاملترین طالع بینی طبع هر فرد با استفاده از ابجد …

طالع بینی طبع هر شخص با حروف ابجد - تشخیص طبع و سرشت برج ها موکلین طبع خاکی موکلین طبع بادی موکلین طبع آتشی موکلین طبع آبی موکل ها به چند دسته تقسیم می شوند فهمیدن سرشت برج ها طالع بینی طبع ها طالع بینی طبع گرم و خشک طالع بینی طبع گرم و تر طالع بینی طبع سرد و خشک طالع بینی طبع سرد و تر طالع بینی طبع خاکی و بادی طالع بینی طبع آبی و بادی طالع بینی برج ها طالع بینی با حروف ابجد کبیر طالع بینی طبع هر شخص با حروف ابجد - تشخیص طبع و سرشت برج ها طالع بینیی طبع هر شخص با حروف ابجد - تشخیص طبع و سرشت برج ها
طالع بینی طبع هر شخص با حروف ابجد – تشخیص طبع و سرشت برج ها

طالع بینی طبع هر شخص با حروف ابجد – تشخیص طبع و سرشت برج ها,طالع بینی طبع ها,طالع بینی با حروف ابجد کبیر,فهمیدن سرشت برج ها,طالع بینی برج ها,طالع بینی طبع سرد و خشک,طالع بینی طبع گرم و خشک,طالع بینی طبع گرم و تر,طالع بینی طبع سرد و تر,طالع بینی طبع خاکی و بادی,طالع بینی طبع آبی و بادی,موکلین طبع خاکی,موکلین طبع آبی,موکلین طبع بادی,موکلین طبع آتشی,موکل ها به چند دسته تقسیم می شوند

طالع بینی طبع هر شخص با حروف ابجد – تشخیص طبع و سرشت برج ها

طبع ها:

کلاً طبع ها به چهار دسته تقسیم می شود که خصوصیات این طبایع درانسان ها بهه شرح ذیل است:

طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگهه نمی دارد و همیشه بدن او حرارت دارد و تشنه می باشد و زود جنگ شروع می کند.

طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت واحترام با دیگران زندگی می کند.

طبع بادی همیشه مغرور وتند خو می باشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگرانن انجام می دهد و بسیار زیرک وکینه ای می باشد.

طبع ابی همیشه مسرور و شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد وو همیشه از دست و زبان به عذاب می افتد.

هر یک از طبع ها دارای موکل مخصوصی است

موکلین کلا به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند:

آبی: که جزو مسلمین میباشند و سفید پوش هستند.

خاکی: که جزء یهود میباشند و سیاه پوشند و گفته میشود که قویترین موکلین بر روی زمین میباشند و قدرت زیادی دارند.

آتشی: که سرخ پوش هستند و شامل شیاطین و…میشوند.

بادی: که جزء مسیحیان میباشند و سبز پوش هستند.

برای دانستن طبع فرد باید ابتدا طالع وی را محاسبه نمود؛

طالع فرد:

طالع فرد مبین یک سری خصوصیات ذاتی فرد است که روند زندگی اور ا نشان میی دهد. همچنین از روی طالع فرد طبع او نیز مشخص می گرددکه در زمینه ازدواج توجه به این مورد بسیار اساسی می باشد. چرا که افراد دارای طبع متضاد در زندگی مشترک دچار مشکلات و سوئ تفاهمات بسیاری می گردند..برای محاسبه طالع فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسیم بر ۱۲ می کنیم .باقیمانده طالع فرد است.

مثال :

جمع عدد هوشنگ به ابجد کبیر میشود۳۶۱= ۰+۵۰+۳۰۰+۶+۵ و جمع عد د ژاله که مادر وی است میشود ۳۶=۵+۳۰+۱+۰ مجموع نام ونام مادر می شود ۳۹۷=۳۶۱+۳۶چون که دوازده طالع داریم تقسیم بر ۱۲ می کنیم و باقیمانده تقسیم طالع اقای هوشنگ میشود.۳۹۷ تقسیم بر ۱۲ نتیجه باقیمانده ۱ می شود و طالع ان حمل می باشد. و طبع وی آتشی خواهد بود.

طالع (برج) های دوازده گانه:

۱٫حمل: آتشی
۲٫ثور: خاکی
۳٫جوزا: بادی
۴٫سرطان: آبی
۵٫اسد: آتشی
۶٫سنبله: خاکی
۷٫میزان: بادی
۸٫عقرب: آبی
۹٫قوس: آتشی
۱۰٫جدی: خاکی
۱۱.دلو: بادی
۱۲۲٫حوت: آبی(باقیمانده صفر)

طبع و سرشت برج ها :

هر گاه برج هارا به دو سطر نویسی یکی زبر و آنکه از پس اوست زیرتا به آخر ، برج های گرم همه بسطر زبرین افتد و برجهای سرد همه به سطر زیرین افتد. آنگاه هر برج زبرین با زیرینش یا هر دو خشک باشند یاهردو تر، و همچنین تا به آخر.

برج های گرم
۱٫حمل
۲٫جوزا
۳٫اسد
۴٫میزان
۵٫قوس
۶٫دلو
خشک وتر
هردو خشک
هردوتر
هردو خشک
هردوتر
هردو خشک
هردوتر
برج های سرد
۷٫ثور
۸٫سرطان
۹٫سنبله
۱۰٫عقرب
۱۱٫جدی
۱۲۲٫حوت

هر برجی به کدام عنصر ماند از عالم و به کدام خلط از اخلاط تن:

هر برجی که گرم و خشک است به آتش منسوب است.(حمل، اسد،قوس) و به گش زرد(صفرا) از خلط های تن.

هر برجی که سرد و خشک است به زمین منسوب است.(ثور، سنبله،جدی) و به گش سیاه(سودا) از تن.

هربرجی که گرم و تر است به هوا منسوب است.(جوزا، میزان،دلو) و به خون(دم) از تن.

هربرجی که سرد و تر است به آب منسوب است.(سرطان، عقرب،حوت) و به بلغم از خلط های تن.

دلالت برج ها بر فرزندان:

برج های آبی که سرطان و عقرب و حوت بود و نیمه پسین از جدی زه کننده اند و بسیار بچه.

و حمل و ثور ومیزان و قوس و دلو اندک فرزندند.

اول ثور و اسد و سنبله و اول جدی عقیمند بی بچه.

خاصیت دو بچگی به یکی شکم اندر جوزا راست و قوس و سنبله و حوت.

دلالت برج ها بر نکاح:

حمل و ثور و اسد و جدی حریصند بر جماع. و در میزان و قوس هم ازآن چیزکی هست.

در کار زنان ثور و اسد و عقرب ودلو دلیل بر پوشیدگی و پرهیزکاری کنند.

حمل و سرطان و میزان وجدی دلیلند بر تباهی کار زنان و ناخوب کاری ایشان.

جوزا و سنبله و قوس و حوت دلیلند بر میانه کاریشان. و سنبله از این چهار بهتراست.

قمر در عقرب:

نکته: هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس می باشد و در این روزها سفر نبایدد کرد ویا عقد وازدواج نکردو…مگر در امر بغض و آوارگی و نوشتن طلسمات برای آن شخص که اگر قمر در عقرب باشد به طور دایم باقی می ماند مگر آنکه باطل شود.

ایام قمر در عقرب:

قمر در عقرب هم در کار نقصان می دهد و عامل را ضرورت است یاد کردن آن و باید که در این زمان ها هیچ کار را آغاز ننماید اما اگر در میان عمل افتد ایراد ندارد.

حمل

از روز ۱۶ تا نصف روز۱۸
ثور
از نصف روز ۱۳ تاآخر روز ۱۵
جوزا
از روز ۱۱ تا نصف روز ۱۳
سرطان
از نصف روز ۸ تا آخر روز ۱۰
اسد
از روز ۶ تا نصف روز ۸
سنبله
از نصف روز ۳ تا آخر روز ۵
میزان
از روز ۱ تا نصف روز ۳
عقرب
از روز ۲۸ تا آخر ماه
قوس
از روز ۲۶ تا نصف روز ۲۸
جدی
ازنصف روز ۲۳ تا آخر روز ۲۶
دلو
از روز ۲۱ تا نصف روز ۲۳
حوت
از روز ۱۸ تا آخر روز ۲۰

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.