ذکر و دعای مجرب ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ و شخص مورد نظر

ذکر و دعای قرآنی تضمینی و قوی برای جلب مهر و محبت در دعا سایت

ذکر و دعای مجرب ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ و شخص مورد نظر

ذکر و دعای مجرب ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ و شخص مورد نظر

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com ذکر و دعای مجرب ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ و شخص مورد نظر را برای شما عزیزان قرار دادیم . ذکر و دعای تضمینی و مجرب قرآنی برای جلب مهر و محبت همسر و پدر و مادر و هر کسی که می خواهید . این ذکر و دعا از قوی ترین و مرجب ترین ذکرهای قرآنی برای جلب مهر و محبت شخص مورد نظر می باشد و در این زمینه بسیار تاثیرگذار و موثر می باشد . در ادامه از دعاسایت درخدمت شما هستیم با سریع ترین دعای مخصوص جلب محبت …

ذکر و دعای مجرب ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ و شخص مورد نظر طلسم جلب محبت همسر و پدر و مادر طلسم تضمینی برای جلب مهر و محبت شخص ذکر و دعای مجرب ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ و شخص مورد نظر ذکر قوی و مجرب جلب محبت پدر و مادر ذکر قرآنی برای جلب محبت همسر ذکر سریع الاجابه برای جلب محبت شخص مورد نظر دعای مجرب برای جلب محبت همسر
ذکر و دعای مجرب ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ و شخص مورد نظر

ذکر و دعای مجرب ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ و شخص مورد نظر,دعای مجرب برای جلب محبت همسر,ذکر قرآنی برای جلب محبت همسر,ذکر سریع الاجابه برای جلب محبت شخص مورد نظر,ذکر قوی و مجرب جلب محبت پدر و مادر,طلسم جلب محبت همسر و پدر و مادر,طلسم تضمینی برای جلب مهر و محبت شخص

ذکر و دعای مجرب ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ و شخص مورد نظر

ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ، ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ، ﻳﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺭﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ،

ﻭﺿﻮ ﺑﮕﻴﺮ.
ﺩﻭ ﺭﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ،
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺴﺒﻴﺤﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻠﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﻭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺁﻟﺶ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺖ.

ﺁﻥ ﮔﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ:

ﺍﻟﻠﻬُﻢّ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨِﻲ ﺇِﻟْﻔَﻬَﺎ ﻭَ ﻭُدﱠﻫَﺎ ﻭَ ﺭِﺿَﺎﻫَﺎ
ﺑِﻲ ﻭَ ﺃَﺭْﺿِﻨِﻲ ﺑِﻬَﺎ ﻭَ ﺍﺟْﻤَﻊْ ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ ﺑِﺄَﺣْﺴَﻦِ ﺍﺟْﺘِﻤَﺎﻉٍ
ﻭَ ﺃَﻧْﻔَﺲِ ﺍﺋْﺘِﻠَﺎﻑٍ ﻓَﺈِﻧﱠﻚَ ﺗُﺤِﺐﱡ ﺍﻟْﺤَﻠَﺎﻝَ ﻭَ ﺗَﻜْﺮَﻩُ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡَ ﻭَ ﺍﻋْﻠَﻢْ ﺃَﻥﱠ ﺍﻟْﺈِﻟْﻒَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭَ ﺍﻟْﻔِﺮْﻙَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎﻥِ ﻟِﻴُﻜَﺮﱢﻩَ ﻣَﺎ ﺃَﺣَﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﺰﱠﻭَﺟَﻞﱠ

مجموعه اذکار و ادعیه

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.