دیدن زردآلو در خواب نشانه چیست ؟ تعبیر خواب خوردن و خریدن زردآلو

معنی و مفهوم و تعبیر خواب کامل زردآلو و درخت زردآلو در دعا سایت

دیدن زردآلو در خواب نشانه چیست ؟ تعبیر خواب خوردن و خریدن زردآلو

کاملترین تعبیر خواب زردآلو در خواب . آیا دیدن میوه زردآلو در خواب خوب است یا بد ؟ خریدن و خوردن زردآلو در خواب نشانه چیست ؟ از دیدگاه معبران خواب زردآلود در خواب چه مفهومی دارد ؟

دیدن زردآلو در خواب نشانه چیست ؟ تعبیر خواب خوردن و خریدن زردآلو معنی و مفهوم زردآلو در خواب دیدن زردآلو در خواب نشانه چیست ؟ تعبیر خواب خوردن و خریدن زردآلو دیدگاه معبران درباره خواب زردآلو تفسیر و تعبیر خواب زردآلو تعبیر خوردن زردآلو در خواب آیا خواب زردآلو خوب است یا بد ؟ آیا تعبیر خواب زردآلو نشانه اتفاق بد است ؟
دیدن زردآلو در خواب نشانه چیست ؟ تعبیر خواب خوردن و خریدن زردآلو

دیدن زردآلو در خواب نشانه چیست ؟ تعبیر خواب خوردن و خریدن زردآلو,تعبیر خوردن زردآلو در خواب,معنی و مفهوم زردآلو در خواب,تفسیر و تعبیر خواب زردآلو,آیا خواب زردآلو خوب است یا بد ؟,آیا تعبیر خواب زردآلو نشانه اتفاق بد است ؟,دیدگاه معبران درباره خواب زردآلو

دیدن زردآلو در خواب نشانه چیست ؟ تعبیر خواب خوردن و خریدن زردآلو

ابن سیرین دیدن زردآلو در خواب را به دلیل طعم شیرینش خوابی نیکو می‌داند البته بایستی دیدن آن در خواب در فصل برداشت زردآلو باشد ولی مطیعی تهرانی به دلیل زرد بودن رنگ زردآلو دیدن آن را در خواب چندان مناسب نمی‌داند.

کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن زردآلو در خواب می‌گوید:

دیدن زردآلو در خوابتان بیانگر این است که چیزی هست که آنطور که به نظر می‌رسد نیست. شاید شما چیزی را منکر می‌شوید.

خواب دیدن اینکه زرد آلو می‌خورید هشداری ازین است که اتفاق بدی در راه است.

اگر دیگران مشغول خوردن زردآلو باشند، بیانگر این است که اطرافتان با وضعی نا مناسب و ناخوشایندی پر شده است.

تعبیر خواب زردآلو

محمدبن سیرین گوید:

اگر در بیداری فصل زردآلو باشد و در خواب خودت ببینی زردآلوی شیرین می‌خوری، به تعداد زردآلوهایی که خورده‌ای دیناری به دست می‌آوری.

اگر ببینی زردآلوی ترش می‌خوری، دچار غم و مصیبت می‌شوی.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر در بیداری فصل زردآلو باشد تعبیر آن در خواب، بیماری است، ولی زمانی که فصل آن نیست، تعبیرش غم و اندوه خواهد بود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی مزه زردآلو شیرین می باشد تعبیرش به دست آوردن سود و منفعت است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زردآلو به خواب دیدن خوب نیست. ممکن است در خواب ببینید که زردآلو می‌خورید، در خواب این احساس و ادراک برای شما پیدا می‌شود که آنچه می‌خورید زردآلوست اما زردی آن را نمی‌بینید در این صورت تعبیر نیکو دارد و به خصوص اگر کام شما را شیرین کند شادی و فرح است ولی اگر زردی رنگ زردآلو را ببینید خوب نیست و نشانی است از غم و رنج و بیماری مخصوصاً اگر طعم آن ترش و زننده باشد.. روی هم رفته زردآلو اگر در خواب سبز و شیرین باشد بهتر از آن است که رسیده و زرد و نرم باشد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زرد آلو امیدهای واهی

تعبیر خواب هسته زردآلو

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی هستۀ زردآلوئی را که شکسته‌ای تلخ می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و اندوهی می‌شوی، ولی اگر شیرین باشد، یـعـنـی از مرد بی‌اصل و نسبی سود و منفعت به دست می‌آوری.

مطیعی تهرانی: اگر هسته زردآلو شیرین باشد از جانب فرزند خویش خوشحال می‌شوید و غرور احساس می‌کنید.

تعبیر خواب خوردن و خریدن زردآلو

مطیعی تهرانی: اگر زردآلو بخورید و طعم آن شیرین باشد سود و نفع است. اگر از کسی زردآلو بگیرید و زردی آن را نبینید از جانب آن شخص سود می‌برید. اگر زردآلو سبز باشد و کال بهتر است که رسیده باشد و زرد و نرم

لوک اویتنهاو می‌گوید: خوردن زرد آلو: خوشحالی

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب زردآلوی رسیده را ببینید، نشانه آن است که آینده، تلخ بر چهره شما خواهد زد.
اگر خواب ببینید در حال خوردن زردآلو هستید، علامت آن است که حوادثی تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد.
اما اگر خواب ببینید دیگران مشغول خوردن زردآلو هستند، تعبیری چنین دارد که محیطی که شما را در بر گرفته است بر خلاف آرزوی شماست.

برایت مى‌گوید:

اگر خواب ببینید که زردآلو خریده‌اید، به این معناست که در کارتان به موفقیت مى‌رسید.

خوردن زردآلو در خواب، بیانگر داشتن سلامتى کامل است.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.