ختم ذکر مخصوص اسم هر شخص برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت گرفتن

ذکر و دعا و اذکار مجرب و تضمینی هر شخص برای حاجت و گشایش رزق و روزی در دعا سایت

ختم ذکر مخصوص اسم هر شخص برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت گرفتن

ختم ذکر مخصوص اسم هر شخص برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت گرفتن

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com ختم ذکر مخصوص اسم هر شخص برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت گرفتن را برای شما عزیزان قرار دادیم . هر حرف از اسم هر شخص دارا ذکر مخصوصی است . با دانستن ذکر اسم هر شخص و ختم این ذکرها باعث گشایش در کارها و رزق و روزی و برآورده شدن حاجت می شود …

ختم ذکر مخصوص اسم هر شخص برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت گرفتن ذکر مخصوص هر شخص برای گشایش در کارها ذکر مجرب مخصوص اسم هر شخص ذکر سریع الاجابه هر شخص ذکر تضمینی و مجرب هر شخص ختم ذکر مخصوص اسم هر شخص برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت گرفتن ختم ذکر اسم هر شخص
ختم ذکر مخصوص اسم هر شخص برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت گرفتن

ختم ذکر مخصوص اسم هر شخص برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت گرفتن,ذکر مجرب مخصوص اسم هر شخص,ختم ذکر اسم هر شخص,ذکر تضمینی و مجرب هر شخص,ذکر سریع الاجابه هر شخص,ذکر مخصوص هر شخص برای گشایش در کارها

ختم ذکر مخصوص اسم هر شخص برای گشایش در کارها و رزق و روزی و حاجت گرفتن

براساس حروف اسم شخص ، اسم تان را فعال کنید (رزق روزی . گشایش در کارها . قضا حاجت) ،هرحرف از حروف اسم تان ذکر مخصوصی دارد . حروف اسم تان را استخراج کنید .توجه حروف تکراری حذف میشوند . و این اذکار را به مدت چهل روز بگوید .

مثال :اسم : علی
یاقهار: ۳۰۶ مرتبه
یاخالق:۷۳۱
یاجبار۲۰۶مرتبه
به مدت چهل روز

به ترتیب حروف الفبا
آ= یاالله =۶ مرتبه
ب= یارحمن =۲۹۸
ج= یارحیم =۲۵۹
د= یامالک = ۹۲
ه= یا قدوس =۱۷۰

و= یا سلام = ۱۳۱
ز= یا مؤمن = ۱۲۱
ح= یا مهمین = ۱۴۵
ط= یا عزیز= ۹۴
ی= یاجبار= ۲۰۶

ک= یا متکبر= ۶۶۲
ل= یا خالق= ۷۳۱
م= یا باری= ۲۱۳
ن= یامصور= ۲۳۶
س= یاغفار= ۱۲۸۱

ع= یاقهار = ۳۰۶
ف= یا وهاب = ۱۴
ص= یارزاق = ۳۸
ق= یافتاح = ۴۸۹
ر= یا عَلیم = ۱۵
ش= یا قابض= ۹۰۲
ت= یا باسط= ۷۲

ث= یا حافظ = ۹۸۹
خ= یارافع = ۱۳۵۱
ذ = یامعز= ۱۱۷
ض= یا ملک= ۷۷
ط = یا سمیع= ۱۸۰
ع = یا بصیر = ۳۰۲

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.