حرز ابی دجانه صغیر جهت رفع عصبانیت و تقویت هاله دور افراد

حرز ابی دجانه صغیر جهت رفع عصبانیت و تقویت هاله دور افراد

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم حرز ابی دجانه صغیر جهت رفع عصبانیت و تقویت هاله دور افراد هست . دور کردن اجنه های مزاحم و بهتر شدن خواب شبانه با دعای ابی دجانه صغیر . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

حرز ابی دجانه صغیر جهت رفع عصبانیت و تقویت هاله دور افراد رفع عصبانیت با دعای ابی دجانه صغیر دور کردن جن های مزاحم با حرز ابی دجانه دعای ابی دجانه صغیر خواص و فوائد حرز ابی دجانه صغیر حرز ابی دجانه صغیر جهت رفع عصبانیت و تقویت هاله دور افراد تقویت هاله دور اشخاص با حرز ابی دجانه صغیر
حرز ابی دجانه صغیر جهت رفع عصبانیت و تقویت هاله دور افراد

حرز ابی دجانه صغیر جهت رفع عصبانیت و تقویت هاله دور افراد,دعای ابی دجانه صغیر,خواص و فوائد حرز ابی دجانه صغیر,تقویت هاله دور اشخاص با حرز ابی دجانه صغیر,رفع عصبانیت با دعای ابی دجانه صغیر,دور کردن جن های مزاحم با حرز ابی دجانه

حرز ابی دجانه صغیر جهت رفع عصبانیت و تقویت هاله دور افراد

حرز ابی دجانه صغیر جهت رفع عصبانیت و تقویت هاله دور افراد رفع عصبانیت با دعای ابی دجانه صغیر دور کردن جن های مزاحم با حرز ابی دجانه دعای ابی دجانه صغیر خواص و فوائد حرز ابی دجانه صغیر حرز ابی دجانه صغیر جهت رفع عصبانیت و تقویت هاله دور افراد تقویت هاله دور اشخاص با حرز ابی دجانه صغیر
حرز ابی دجانه صغیر جهت رفع عصبانیت و تقویت هاله دور افراد

دعای ابی دجانه صغیر دارای آثار و برکات و فوائدی بسیار زیادی از جمله زیاد شدن رزق و روزی و حاجت روایی و ادای دین و قرض می باشد . امیدواریم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

حرز ابی دجانه صغیر و و خواص و فضیلت آن

رفع عصبانیت

بهتر شدن خواب شبانه

تقویت هاله دور افراد (حصار)

دور ڪردن اجنه های مزاحم

■ﻫﺬﺍ ﮐﺘﺎﺏُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟﻌَﺎﻟَﻤﯿﻦَ ﺍِﻟﯽ ﻣَﻦ ﻃَﺮَﻕَ ﺍﻟﺪّﺍﺭَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻌُﻤﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟﺰُﻭّﺍﺭِ ﺍِﻟّﺎ ﻃﺎﺭِﻗﺎٌ ﯾَﻄﺮُﻕُ ﺑِﺨَﯿﺮٍ ﺍَﻣﺎ ﺑَﻌﺪُ ﻓَﺎِﻥَّ ﻟَﻨﺎ ﻭَﻟَﮑُﻢ ﻓِﯽ ﺍﻟﺤَﻖِّ ﺳَﻌَﻪً ﻓَﺎِﻥ ﺗَﮏُ ﻋﺎﺷِﻘﺎً ﻣُﻮﻟِﻌﺎً ﺍَﻭ ﻓﺎﺟِﺮﺍً ﻣُﻘﺘَﺤِﻤﺎً ﻓَﻬﺬﺍ ﮐِﺘﺎﺏُ ﺍﻟﻠﻪِ ﯾَﻨﻄِﻖُ ﻋَﻠَﯿﻨﺎ ﻭَ ﻋَﻠَﯿﮑُﻢ ﺑﺎﻟﺤَﻖِّ ﺍِﻧُﺎ ﮐُﻨّﺎ ﻧَﺴﺘَﻨﺴِﺦُ ﻣﺎ ﮐُﻨﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠَﻮﻥَ ﻭَﺭُﺳُﻠُﻨﺎ ﯾﮑﺘُﺒُﻮﻥَ ﻣﺎ ﺗَﻤﮑُﺮُﻭﻥَ ﺍُﺗﺮُﮐُﻮﺍ ﺻﺎﺣِﺐَ ﮐَِﺘﺎﺑﯽ وبالاسم……… ﻫﺬﺍ ﻭ ﺍﻧﻄَﻠِﻘﻮﺍ ﺍِﻟﯽ ﻋَﺒَﺪَﻩِ ﺍﻻ‌َﺻﻨﺎﻡِ ﻭَ ﺍِﻟﯽ ﻣَﻦ ﯾَﺰﻋَﻢُ ﺍَﻥَّ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍِﻟﻬﺎً ﺍﺧَﺮَ ﻻ‌ ﺍِﻟﻪَ ﺍِﻻ‌ ﻫُﻮَ ﮐُﻞُّ ﺷَﯽ ﺀ ﻫﺎﻟَﮏٌ ﺍِﻻ‌ ﻭَﺟﻬَﻪُ ﻟََﻪُ ﺍﻟﺤُﮑﻢُ ﻭَ ﺍِﻟَﯿﻪِ ﺗُﺮﺟَﻌُﻮﻥَ ﺣﻢ ﻻ‌ ﯾُﻨﺼَﺮﻭﻥَ ﺣﻤﻌﺴﻖ ﺗَﻔﺮَّﻗَﺖ ﺍَﻋﺪﺍﺀُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺑَﻠَﻐَﺖ ﺣُﺠَّﻪُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﻻ‌ ﺣَﻮﻝَ ﻭَﻻ‌ ﻗُﻮَّﻩَ ﺍِﻻ‌ ﺑِﺎﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﻌﻠﯽ ﺍﻟﻌﻈﯿﻢ ﻓَﺴَﯿَﮑﻔﯿﮑَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤﯿﻊُ ﺍﻟﻌَﻠیم■

محل نقطه چین را اسم خودتون با اسم مادر را بنویسید

مثال رقیه زاده فاطمه

قبل و بعد از نوشتن سه فاتحه بفرستید

پیامبر ص علی ع ابی دجانه و به روحشان هدیه کنید.

باوضو روبه قبله

بدن و لباس هنگام نوشتن پاڪ باشد

ساعات نوشتن اول هر ماه قمرےیڪشنبه و پنجشنبه بعد از نماز صبح روے ڪاغذ بی خط نوشته شود

شبها بزارید زیر سر و روزها همراه باشد یا داخل وسایل شخصی بگذارید.

این حرز هر ماه تمدید شود و نوشته شد

حرز قبلی را پاره ڪنید داخل آب روان اندازید

التماس دعا

منبع : سایت دعاگو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.