تعبیر خواب گوشواره و هدیه گرفتن گوشواره – دیدن گوشواره طلا و مروارید در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب گوشواره در دعا سایت

تعبیر خواب گوشواره و هدیه گرفتن گوشواره - دیدن گوشواره طلا و مروارید در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب گوشواره و هدیه گرفتن گوشواره – دیدن گوشواره طلا و مروارید در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب گوشواره و هدیه گرفتن گوشواره – دیدن گوشواره طلا و مروارید در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب گوشواره و خریدن گوشواره و انداختن گوشواره در گوش و گوشواره طلا و نقره و گوشواره برای دختر مجرد و گوشواره برای زن حامله و گوشواره شکسته و گوشواره بدل و فیروزه و گوشواره لنگه به لنگه و گوشواره نگین دار که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد …

تعبیر خواب گوشواره و هدیه گرفتن گوشواره - دیدن گوشواره طلا و مروارید در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم گوشواره در خواب و رویا دیدن گوشواره در خواب نشانه چیست تعبیر خواب گوشواره و هدیه گرفتن گوشواره - دیدن گوشواره طلا و مروارید در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن تعبیر خواب گوشواره نگین دار تعبیر خواب گوشواره نقره و مروارید تعبیر خواب گوشواره طلا تعبیر خواب گوشواره شکسته تعبیر خواب گوشواره برای دختر مجرد تعبیر خواب گم شدن گوشواره
تعبیر خواب گوشواره و هدیه گرفتن گوشواره – دیدن گوشواره طلا و مروارید در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب گوشواره و هدیه گرفتن گوشواره – دیدن گوشواره طلا و مروارید در خواب چه تعبیری دارد,تعبیر خواب گوشواره طلا,تعبیر خواب گوشواره نقره و مروارید,تعبیر خواب گوشواره نگین دار,تعبیر خواب گوشواره برای دختر مجرد,تعبیر خواب گم شدن گوشواره,معنی و مفهوم گوشواره در خواب و رویا,دیدن گوشواره در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن,تعبیر خواب گوشواره شکسته

تعبیر خواب گوشواره و هدیه گرفتن گوشواره – دیدن گوشواره طلا و مروارید در خواب چه تعبیری دارد

گوشواره، النگو و … از تزییانتی هستند که خاص زنان بوده و همواره و در هر شرایطی دیدن آن برای مردان نیکو نیست. اگر به طور ویژه در مورد گوشواره صحبت کنیم اکثر معبرین دیدن گوشواره لنگه به لنگه را برای زنان نشانه طلاق و جدایی از همسرانشان می‌دانند.

تعبیر خواب گوشواره

ابن سیرین می‌گوید:

اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد.
اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.

فزونی جمال
آموختن علم
جاه و بزرگی
غم و اندوه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می‌نماید و خودش نیز از آن خوشش می‌آید خوب است چرا که خواب او می‌گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن گوشواره در خواب، نشانه آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد.

تعبیر خواب گوشواره لنگه به لنگه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می‌شود که او را سرزنش و شماتت می‌کنند.

اگر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می‌بیند و او را طلاق می‌دهد.

تعبیر خواب گوشواره طلا

مطیعی تهرانی:

اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می‌شود.
اگر در خواب بیند گوشواره گران بهایی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می‌شود. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می‌شود و طلایی آن دختر است.

تعبیر خواب گوشواره شکسته

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن گوشواره شکسته در خواب، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست.

تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن

برایت می‌گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که گوشواره‌اى هدیه گرفته‌اید، بیانگر آن است که در شغل خود پیشرفت مى‌کنید.
خریدن گوشواره در خواب، به معناى آشنایى با افراد جدید است.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

1 نظر
  1. seti می گوید

    سلام خسته نباشید..اگه توخواب ببینیم یکی برامون گوشواره خریده میخواد یواشکی بهمون بده ولی میفته زمین و یکی دیگ برمیداره تعبیرش چیه؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.