تعبیر خواب گردو و خوردن گردو – چیدن گردو با پوست سبز در خواب نشانه چیست

کاملترین تعبیر خواب گردو و چیدن گردو از درخت در دعا سایت

تعبیر خواب گردو و خوردن گردو - چیدن گردو با پوست سبز در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب گردو و خوردن گردو – چیدن گردو با پوست سبز در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب گردو و خوردن گردو – چیدن گردو با پوست سبز در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . کاملترین تعبیر خواب و معنی و مفهوم گردو و گردو با پوست خشک و چیدن گردو از درخت و گردو از دیدگاه حضرت یوسف و گردو با پوست چوبی و گردو برای زن حامله و گرفتن گردو از شخصی و گردو شکستن و گردو تازه خوردن و گردو با پوست قهوه ای …

تعبیر خواب گردو و خوردن گردو - چیدن گردو با پوست سبز در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم گردو در خواب تعبیر خواب گردو و خوردن گردو - چیدن گردو با پوست سبز در خواب نشانه چیست تعبیر خواب گردو گرفتن از شخصی تعبیر خواب گردو شکستن تعبیر خواب گردو برای زن باردار و حامله تعبیر خواب گردو با پوست قهوه ای تعبیر خواب گردو با پوست خشک تعبیر خواب خوردن گردو تازه
تعبیر خواب گردو و خوردن گردو – چیدن گردو با پوست سبز در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب گردو و خوردن گردو – چیدن گردو با پوست سبز در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب گردو با پوست خشک,معنی و مفهوم گردو در خواب,تعبیر خواب خوردن گردو تازه,تعبیر خواب گردو گرفتن از شخصی,تعبیر خواب گردو برای زن باردار و حامله,تعبیر خواب گردو با پوست قهوه ای,تعبیر خواب گردو شکستن

تعبیر خواب گردو و خوردن گردو – چیدن گردو با پوست سبز در خواب نشانه چیست

تعبیرگران کهن گردو را ثروتی بیان می‌کنند که به سختی بدست آمده باشد. البته لازم به ذکر است که بدانید تعبیر گردو با پوست و مغز گردو متفاوت است همانگونه که پوست گردو دست آدمی را سیاه می‌کند در خواب‌های ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده‌اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن، آن را به چنگ می‌آورد و می‌برد و می‌خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می‌ماند.

تعبیر خواب گردو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید.

جابر مغربی می‌گوید: اگر در رؤیا مشاهده کنی که گردو داری، این خواب نشانه این است که از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد.

آنلی بیتون می‌گوید: خوردن گردو در خواب، علامت آن است که یکی از باارزش‌ترین نقشه‌هایتان عملی می‌شود.

هانس کورت می‌گوید:

دیدن گردو در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است.

اگر خواب ببینید مشغول خوردن گردو هستید، به این معنا است که به آرزوهاى خود دست مى‌یابید.

تعبیر خواب گردو با پوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام به چنگ می‌آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می‌کنید. اگر ببینید گردو را پوست می‌کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می‌شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می‌آورید کام بخش است.

تعبیر خواب مغز گردو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد.

مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می‌افتد حلال تر و لذت بخش تر است.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، یعنی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

آنلی بیتون: دیدن گردوهای پوک در خواب، علامت آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد.

هانس کورت: اگر مغز گردو فاسد و خراب باشد، یعنى دچار شکست مى‌شوید.

تعبیر خواب گردو در درختان

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید، نشانه آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود.

اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می‌کنید، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.

تعبیر خواب گردو شکستن

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید به سختی می‌توانید گردوها را بشکنید، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه‌های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید.

اگر خواب ببینید گردویی که می‌شکنید، مغزی خراب دارد، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می‌گردد.

هانس کورت می‌گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که گردو مى‌شکنید و مغزى خوب و سالم دارد، بیانگر آن‌ است که در حرفه‌ى خود پیشرفت مى‌کنید.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.