تعبیر خواب کشتی و سوار شدن بر کشتی – غرق شدن کشتی در دریا چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تعبیر خواب کشتی و سوار شدن بر کشتی بزرگ بر روی دریا در دعا سایت

تعبیر خواب کشتی و سوار شدن بر کشتی - غرق شدن کشتی در دریا چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کشتی و سوار شدن بر کشتی – غرق شدن کشتی در دریا چه تعبیری دارد

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب کشتی و سوار شدن بر کشتی – غرق شدن کشتی در دریا چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب کشتی و غرق شدن کشتی در دریا و کشتی بزرگ و کشتی رانی و مسافرت با کشتی و عرشه کشتی که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد …

تعبیر خواب کشتی و سوار شدن بر کشتی - غرق شدن کشتی در دریا چه تعبیری دارد معنی و مفهوم کشتی در خواب و رویا دیدن کشتی در خواب نشانه چیست تفسیر خواب کشتی تعبیر خواب کشتی و سوار شدن بر کشتی - غرق شدن کشتی در دریا چه تعبیری دارد تعبیر خواب کشتی سفید تعبیر خواب کشتی راندن تعبیر خواب کشتی در ساحل و خشکی تعبیر خواب کشتی در دریا تعبیر خواب کشتی جنگی تعبیر خواب کشتی به گل نشسته تعبیر خواب کشتی بزرگ تعبیر خواب عرشه کشتی
تعبیر خواب کشتی و سوار شدن بر کشتی – غرق شدن کشتی در دریا چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کشتی و سوار شدن بر کشتی – غرق شدن کشتی در دریا چه تعبیری دارد,معنی و مفهوم کشتی در خواب و رویا,دیدن کشتی در خواب نشانه چیست,تفسیر خواب کشتی,تعبیر خواب کشتی بزرگ,تعبیر خواب کشتی جنگی,تعبیر خواب کشتی سفید,تعبیر خواب کشتی در دریا,تعبیر خواب کشتی راندن,تعبیر خواب عرشه کشتی,تعبیر خواب کشتی در ساحل و خشکی,تعبیر خواب کشتی به گل نشسته

تعبیر خواب کشتی و سوار شدن بر کشتی – غرق شدن کشتی در دریا چه تعبیری دارد

کشتی پایگاهی است که بر آن قرار می گیریم تا از آب بگذریم. آب خود آیت رحمت است و مصداق آیه شریفه ( و من الما کل شیئی حی) حیات طبیعت و انسان به وجود آب بستگی دارد اما همین آیه رحمت فاقد ترحم است و چنانچه بسیار باشد و به خروش آید هر جانداری را می بلعد و می میراند.

در این گیر و دار فقط کشتی است که می تواند انسان را به پایاب برساند و به ساحل رهبری کند. با این تعریف کشتی نشانی از برخورد ایمنی است در رو به روئی با غم ها و شدایدی که گرد ما را می گیرند.

چنانچه در خواب ببینید در ساحل ایستاده اید و می بینید یک کشتی در دریا حرکت می کند چه آن کشتی به جانب شما بیاید و چه نیاید خبری به شما می رسد.

سوار کشتی بودن تعبیر درگیر حوادث شدن را دارد و چنانچه در خواب ببینیم کشتی جائی متوقف شد و پیاده شویم از غم و رنج و اندوه رهائی می یابیم. وقتی درون کشتی هستیم از امواج و خروش دریا امنیت داریم ولی درگیر حادثه هستیم و چون پیاده شویم از غم و رنج هراس دریا رهائی حاصل می کنیم.

اگر در خواب ببینید جائی هستید که یک کشتی به طرف شما می آید نشان این است که امنیت برای شما نیست بل که برای آن هاست که در کشتی هستند. برای بیننده خواب حادثه ای پیش می آید و چون کشتی دور شد بیم درگیری با حادثه از بین می رود.

اگر ببینید در کشتی هستید و کشتی شما را به جائی می برد که می دانید،خوب است ولی اگر در کشتی باشید و ندانید کشتی شما را به کجا می برد خوب نیست. اگر بیننده خواب ببیند از ساحل سوار کشتی می شود و به دریا می رود کاری را شروع می کند و مشغله ای برای او پیش می آید که نشیب و فراز و تلخ و شیرین فراوان دارد.

اگر بیننده خواب ببیند در کشتی است و کشتی در دریا غرق شد یا آسیب دید خوب نیست چرا که خواب او می گوید به مصیبتی گرفتار می آید ولی اگر به قایق نشست باز امنیت حاصل می کند.

روی هم رفته در کشتی بودن و بی هدف در دریا رفتن خوب نیست ولی اگر بیننده خواب بداند به کجا می رود و نام آن محل را بداند نیکو خوابی است.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.