تعبیر خواب کرم و کشتن کرم خاکی – خارج شدن کرم سفید از بدن در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب کرم و کرم خاکی و بیرون آمدن کرم از بدن و مو در دعا سایت

تعبیر خواب کرم و کشتن کرم خاکی - خارج شدن کرم سفید از بدن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب کرم و کشتن کرم خاکی – خارج شدن کرم سفید از بدن در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب کرم و کشتن کرم خاکی – خارج شدن کرم سفید از بدن در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم و کرم سفید در موی سر و خارج شدن کرم از بینی و موی سر و آلت تناسلی و دیدن کرم در داخل مدفوع و کرم در لباس و کرم خاکی بزرگ و بیرون آمدن کرم از میوه …

تعبیر خواب کرم و کشتن کرم خاکی - خارج شدن کرم سفید از بدن در خواب نشانه چیست تعبیر خواب کرم و کشتن کرم خاکی - خارج شدن کرم سفید از بدن در خواب نشانه چیست تعبیر خواب کرم سفید در موی سر تعبیر خواب کرم سفید در بدن تعبیر خواب کرم سبز تعبیر خواب کرم در مدفوع تعبیر خواب کرم در غذا تعبیر خواب کرم خاکی در گلدان تعبیر خواب کرم خاکی در دهان و بینی تعبیر خواب کرم خاکی بزرگ تعبیر خواب خارج شدن کرم از آلت تناسلی
تعبیر خواب کرم و کشتن کرم خاکی – خارج شدن کرم سفید از بدن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب کرم و کشتن کرم خاکی – خارج شدن کرم سفید از بدن در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب کرم خاکی بزرگ,تعبیر خواب کرم سفید در بدن,تعبیر خواب خارج شدن کرم از آلت تناسلی,تعبیر خواب کرم خاکی در گلدان,تعبیر خواب کرم در غذا,تعبیر خواب کرم در مدفوع,تعبیر خواب کرم سفید در موی سر,تعبیر خواب کرم سبز,تعبیر خواب کرم خاکی در دهان و بینی

تعبیر خواب کرم و کشتن کرم خاکی – خارج شدن کرم سفید از بدن در خواب نشانه چیست

اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلاً زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم‌ها از خون و گوشت شما تغذیه می‌کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می‌برند و چنان آرام زیان می‌رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی‌دهید ولی همان زیان‌های اندک پس از چندی شما را از پای در می‌آورند.

آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند که کرم‌ها روی تن او می‌خزند، علامت آن است که خواهان زندگی پر تجمل و مادی است. اگر در خواب موفق شود کرم‌ها را بکشد، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می‌سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت.

تعبیر خواب خارج شدن کرم از بینی

ابن سیرین گوید: اگر کسی در خواب ببیند که کرمی از بینی او خارج گردید نشانه آن است که خداوند به او فرزندی عطا خواهد کرد.

تعبیر خواب خارج شدن کرم از آلت تناسلی

ابن سیرین گوید: اگر مردی در خواب ببیند که از آلت تناسلیش کرم خارج می‌شود بیانگر این است که فرزندش ضعیف و فرومایه گردد.

تعبیر خواب پنیر کرم زده

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می‌شود که در نتیجه زیان می‌بینید.

تعبیر خواب کرم در دهان

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی.

تعبیر خواب میوه کرم زده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید در میوه ای که می‌خورید کرم هست پولی نصیبتان می‌شود که به دل شما نمی‌نشیند و با اینکه سودی عایدتان می‌گردد از آن خوشحال نمی‌شوید.

تعبیر خواب کرم در لباس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می‌آید و از یکدیگر دل چرکین می‌شوید.

تعبیر خواب کرم خاکی بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می‌رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می‌ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می‌ترساند.

اچ میلر می‌گوید:

دیدن کرم خاکى در خواب، نشان ‏دهنده‏ پیدا کردن یک دوست خوب است.
اگر خواب ببینید که از کرم خاکى براى ماهیگیرى استفاده مى‏کنید، نشانه‏ آن است که در تصمیم ‏گیرى دچار تردید می‌شوید.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن کرم در خواب، نشانه آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.