تعبیر خواب کبک و آواز خواندن کبک – دیدن کبک در قفس در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب کبک و کشتن و گرفتن کبک در دعا سایت

تعبیر خواب کبک و آواز خواندن کبک - دیدن کبک در قفس در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب کبک و آواز خواندن کبک – دیدن کبک در قفس در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب کبک و آواز خواندن کبک – دیدن کبک در قفس در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر و تفسیر خواب کبک و گرفتن کبک و کشتن و خوردن گوشت کبک و کبک برای زن باردار و لانه کبک و کبک حضرت یوسف و کبک کوهی …

تعبیر خواب کبک و آواز خواندن کبک - دیدن کبک در قفس در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم کبک در خواب تعبیر خواب کشتن و گرفتن کبک تعبیر خواب کبک و آواز خواندن کبک - دیدن کبک در قفس در خواب نشانه چیست تعبیر خواب کبک کوهی تعبیر خواب کبک در قفس تعبیر خواب کبک حضرت یوسف تعبیر خواب دیدن کبک ها در حال پرواز تعبیر خواب خوردن گوشت کبک تعبیر خواب جفت گیری کبک تعبیر خواب آواز خواندن کبک
تعبیر خواب کبک و آواز خواندن کبک – دیدن کبک در قفس در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب کبک و آواز خواندن کبک – دیدن کبک در قفس در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب کشتن و گرفتن کبک,تعبیر خواب کبک کوهی,تعبیر خواب کبک حضرت یوسف,تعبیر خواب خوردن گوشت کبک,تعبیر خواب کبک در قفس,معنی و مفهوم کبک در خواب,تعبیر خواب آواز خواندن کبک,تعبیر خواب جفت گیری کبک,تعبیر خواب دیدن کبک ها در حال پرواز

تعبیر خواب کبک و آواز خواندن کبک – دیدن کبک در قفس در خواب نشانه چیست

کبک ممکن است به شکل های مختلف در خواب انسان دیده شود .ممکن است خواب ببینیم گوشت کبک می خوریم یا کبک می گیریم که هر کدام تعابیری دارید . در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کبک در خواب آورده اند ولی اکثرا دیدن کبک را در خواب به معنای زن می دانند , و اگر کسی در خواب گوشت کبک بخورد یعنی زن می گیرد . گرفتن کبک در خواب هم همین معنا را دارد.یکی از معبران, درباره تعبیر خواب کبک می گوید دیدن کبک در خواب به معنای آینده ای خوب است . با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کبک از نظر معبران

ابراهیم کرمانی درباره دیدن کبک در خواب گوید:

اگر در خواب بیند گلوی کبک ببرید، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

تعبیر خواب کبک به روایت امام جعفر صادق

دیدن کبک در خواب به چهار معنا است. اول: پسر. دوم: دوست. سوم: رامش کار. چهارم: کام دل یافتن.

تعبیر خواب کبک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مردی مجرد یا جوانی ازدواج نکرده در خواب ببیند کبکی دارد، یا کبکی را زنده گرفته یا سر به دنبال کبکی, نهاده تا او را به چنگ آورد و بگیرد با زنی ممتاز و صاحب جمال ازدواج می کند.

این تعبیر برای دختران دم بخت نیز هست زیرا در خواب قادر نیستیم نرینگی و مادینگی کبک را تشخیص دهیم, لذا تعبیر برای زن و مرد یکی است. معبران قدیمی کبک را زنی خوبروی دانسته اند و چنانچه در خواب, خویش کبکی ببینیم با زنی صاحب جمال برخورد خواهیم کرد.

چون کبک در کوهستان و لای سنگ ها و صخره ها زندگی می کند به ثروت و دارایی دور از دسترس نیز تعبیر شده, که با صعوبت بسیار به چنگ بیننده خواب می آید ولی بیشتر معبران کبک را زن دانسته اند.

تعبیر خوردن گوشت کبک در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گوشت کبک می خورد از یک زن ممتاز و برجسته مالی به دست می آورد, یا به هر طریق از طرف او سود می برد و بهره مند می گردد.

کبک در خواب، دلیل بر زنی خوبروی باشد یا کنیزکی صاحب جمال. اگر بیند کبکی بگرفت، دلیل که زنی بخواهد. یا کنیزکی بخرد. اگر بیند گوشت کبک خورد، دلیل که لباسی به وی بخشند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند گلوی کبک ببرید، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب کبک مى‏گوید:

۱ـ دیدن کبک در خواب ، علامت آن است که در آینده نزدیک اوضاع مناسبی به دست می آورید تا ثروتی گرد آورید . ۲ـ به دام انداختن کبک در خواب ، علامت آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت .

۳ـ کشتن کبک در خواب ، نشانه آن است که بخشی از ثروت شما به دیگران واگذار خواهد شد . ۴ـ خوردن گوشت کبک در خواب ، نشانه آن است که از افتخارات و شهرت خود بهره خواهید برد

.۵دیدن کبکها در حال پرواز ، علامت پا گذاشتن به آینده ای امید بخش است

تعبیر خواب کبک به روایت جابرمغربی

اگر در خواب بیند کبک نر داشت، دلیل بر پسر باشد و کبک ماده، دلیل بر زن و کنیزک موافق است.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.