تعبیر خواب چغندر قند و لبو – خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تعبیر خواب چغندر و کاشتن چغندر قند و خوردن لبو در دعا سایت

تعبیر خواب چغندر قند و لبو - خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چغندر قند و لبو – خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب چغندر قند و لبو – خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب چغندر قند و چغندر پخته شده و لبو و چغندر کاشتن و چغندر کندن و مزرعه و زمین زراعی چغندر و چغندر از امام صادق …

تعبیر خواب چغندر قند و لبو - خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم چغندر در خواب تعبیر خواب لبو شیرین و قرمز تعبیر خواب خوردن لبو تعبیر خواب خریدن لبو تعبیر خواب چغندر کندن و کاشتن تعبیر خواب چغندر قند و لبو - خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب چغندر قند پخته تعبیر خواب چغندر قرمز تعبیر خواب چغندر سفید تعبیر خواب چغندر از امام صادق
تعبیر خواب چغندر قند و لبو – خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چغندر قند و لبو – خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد,تعبیر خواب چغندر قند پخته,تعبیر خواب چغندر قرمز,تعبیر خواب چغندر کندن و کاشتن,معنی و مفهوم چغندر در خواب,تعبیر خواب چغندر سفید,تعبیر خواب چغندر از امام صادق,تعبیر خواب خریدن لبو,تعبیر خواب خوردن لبو,تعبیر خواب لبو شیرین و قرمز

تعبیر خواب چغندر قند و لبو – خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد

اگر کسی خواب ببیند چغندر پحنه یا لبو می خورد، به او برکتی می رسد و از جایی که خبر ندارد به راحتی مال مفتی به او می رسد. خوردن چغندر خام در خواب، نشانه این است که به سلامت خود بی توجه هستید یا غم و اندوه به شما می رسد.

اگر خواب ببینید مزرعه چغندر دارید و در حال برداشت محصول هستید، اگر در فصل باشد، خیر و نیکویی شما به عموم خواهد رسید و اگر در فصل نباشد، باعث ناراحتی مردم و مرتکب کارهای خلاف خواهید شد. داشتن چغندر در خواب، رسیدن سود مالی است ولی از نظر احساسی برای شما مشکلی پیش می آید که ناراحت می شوید. دور انداختن چغندر دوری گزیدن از رنج و بلاست.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران در مورد چغندر نوشته اند غم و اندوه است و بهتر اینست که خورده نشود و بیننده خواب آن را دور بیفکند. زیرا دور انداختن چغندر دوری گزیدن از رنج و بلاست. چغندر در خواب دیدن غم و اندوه خفیفی دارد اما کلا بهره وری و سودیابی است.

چنانچه ببینید چغندر دارید یا از دکان خریده اید خواب شما می گوید نفعی به شما می رسد که در نتیجه موجب ملال و اندوه می گردد.

داشتن چغندر نشان آن است که مقدمات کاری را فراهم می آورید که سودمند است و اندوه بار.

از نظر احساس ممکن است شما را اندوهگین کند ولی از نظر مالی متمتع می گردید. بیرون آوردن چغندر از زیر خاک نیز همین تعبیر را دارد اما چغندر پخته یا لبو مال مفت و ارزان است و پولی است سهل الوصول که نخواسته و ندانسته از جایی به شما می رسد.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

چغندر در خواب ، غم و اندوه است. اگر کسی بیند چغندر همی خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر بیند چغندر از خانه بیرون انداخت، دلیل که از غم فرج یابد. محمدبن سیرین گوید: چغندر در خواب ، منفعت اندک است، از جهت زنان و چغندر پخته هم، از زنان منفعت یابد اندکی.

چغندر پخته (لبو) به معنای این است که از زنان منفعت و سود کمتری می‌یابید.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر کشاورزی خواب ببیند چغندرها رشد بیش از حد معمول دارند، دلالت بر به دست آوردن محصولی فراوان و صلح و آرامش برای او دارد.
اگر خواب ببینید چغندرهایی پخته را در ظرفی آلوده و کثیف بر سر سفره می‌آورند، نشانه آن است که به مسائلی پی می‌برید که موجب پریشانی شما و اندوه شما می‌شود.

اگر خواب ببینید با دیگران چغندر می‌خورید، دلالت بر خبرهای خوش فراوان خواهد داشت.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

چغندرها در کشتزار : شانس و ترقی در کار
تعداد کثیری چغندر : مذاکرات و معاملات بسیار سودمند
شما چغندر می خورید : شانس در روابط عشقی
چغندر می خرید : به شما یک هدیه پر ارزش اهدا خواهند کرد .

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.