تعبیر خواب پنجره و باز کردن پنجره – دیدن خانه بدون پنجره در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب پنجره و شکستن پنجره در دعا سایت

تعبیر خواب پنجره و باز کردن پنجره - دیدن خانه بدون پنجره در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پنجره و باز کردن پنجره – دیدن خانه بدون پنجره در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب پنجره و باز کردن پنجره – دیدن خانه بدون پنجره در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب پنجره و شکستن پنجره و پنجره باز و بسته و دیدن تصویر دیگران از شیشه پنجره و پنجره چوبی و نور از پنجره و پنجره آهنی که هر کدام تعبیر خواب ویژه ای دارد …

تعبیر خواب پنجره و باز کردن پنجره - دیدن خانه بدون پنجره در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم پنجره در خواب تعبیر خواب نگاه کردن به بیرون از لب پنجره تعبیر خواب فرار کردن از پنجره تعبیر خواب شیشه پنجره تعبیر خواب خانه بدون پنجره تعبیر خواب پنجره و باز کردن پنجره - دیدن خانه بدون پنجره در خواب نشانه چیست تعبیر خواب پنجره شکسته تعبیر خواب پنجره چوبی و آهنی تعبیر خواب پنجره باز و بسته تعبیر خواب از پنجره بیرون رفتن
تعبیر خواب پنجره و باز کردن پنجره – دیدن خانه بدون پنجره در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پنجره و باز کردن پنجره – دیدن خانه بدون پنجره در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب شیشه پنجره,تعبیر خواب پنجره چوبی و آهنی,تعبیر خواب فرار کردن از پنجره,تعبیر خواب از پنجره بیرون رفتن,تعبیر خواب خانه بدون پنجره,معنی و مفهوم پنجره در خواب,تعبیر خواب پنجره شکسته,تعبیر خواب پنجره باز و بسته,تعبیر خواب نگاه کردن به بیرون از لب پنجره

تعبیر خواب پنجره و باز کردن پنجره – دیدن خانه بدون پنجره در خواب نشانه چیست

در کتاب تفسیر رویاها آمده:

از پنجره بیرون را نگاه می‌کردید:

دیدگاه” یا احساسات شما از آنچه در محیط زندگیتان برمی‌گیرید؛ جست و جو برای راهی جهت خلاص شدن از وضعیتی خاص.

به داخل یک پنجره نگاه می‌کردید:

آنچه در شخص دیگری “می‌بینید” و با شم خود وجودش را حس می‌کنید، آنچه به هنگام تامل و “درون نگری” از خویشتن آگاه می‌شوید.

از پنجره خارج شدید و به سمت بالا رفتید:

شاید به شیوه شما برای پرهیز از احساسات سخت و ناخوشایند اشاره می‌کند که همانا به جای رو به رویی با آن‌ها توجه خود را به چیزهای پیرامون، تلویزیون یا کتاب معطوف می‌کنید.

از دیواری بالا رفتید و وارد پنجره شدید:

تاملی در خویشتن و درون نگری یا دیدن مسبب اصلی کارها و رفتارهای دیگران.

باز کردن پنجره:

دادن این اجازه به دیگران که عقاید و احساسات شما را ببینند، اجازه نفوذ و رخنه دیگران بر شما، احساسات جدیدی را پذیرا شدن.

تعبیر خواب پنجره

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پنجره در خواب ، علامت آن است که تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان ، نقش بر آب خواهد شد.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن پنجره‌ای باز در خواب، نشانه‌ی آن است که موفقیت‌های بسیاری پیش رو دارید.

در سرزمین رویاها آمده:

یک پنجره خیلی بزرگ : موفقیت در کار .
یک پنجره روبروی خانه شما : مشاجره بین برادران.
یک پنجره رو به حیاط : مشاجره بین خواهران
مردم را در حال بوسیدن یکدیگر جلوی یک پنجره میبینید : مرگ یک پرنده اهلی.
چیزی را از پنجره تان مشاهده میکنید : بر مخالفانتان پیروز میشوید .
آتش از یک پنجره زبانه میکشد: عمر شما طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب از پنجره بیرون رفتن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار می‌کنید و به بیرون می‌روید، علامت آن است که با درد سری دست به گریبان می‌شوید که شما را از حرکت باز می‌دارد.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که از پنجره به طرف بیرون پریده‌اید، ببیانگر بروز اختلافات است.

در سرزمین رویاها آمده:

از یک پنجره بیرون میائید تا بوسیله یک نردبان پائین بروید : در آینده مشکل مالی نخواهید داشت.

از یک پنجره روی شیروانی به بیرون می افتید : یک بیمار در پیش است .

اشیائی را از یک پنجره به بیرون پرت میکنید: پیشرفت.

از پنجره بیرون میپرید : یک مرافعه در پیش دارید.

تعبیر خواب پنجره شکسته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پنجره‌های شکسته در خواب، علامت آن است که سوء ظن‌هایی مصیبت بار به شما هجوم خواهد آورد.

در سرزمین رویاها آمده:

یک پنجره شکسته : از دوستان خیانتکار دوری کنید.

تعبیر خواب شیشه پنجره

آنلی بیتون می گوید:

۱- اگر در خواب تصویر خود را در شیشه پنجره ببینید ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شکست در معاملات و بی ثمر ماندن تلاش ها است .

۲- اگر خواب ببینید شیشه های پنجره بخار کرده اند ، نشانه آن است که در موقعیت نامطلوبی قرار خواهید گرفت .

تعبیر خواب دیدن تصویر دیگران از شیشه پنجره

اگر زنی در خواب چهره مردانی بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن استک که او را در حین عملی ناپسند غافلگیر می کنند و این عمل موجب سرافکندگی او و نزدیکانش می شود .
اگر مردی در خواب چهره زنان بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن است که در اثر اعمال حماقت آمیز سلامت و کار خود را به نابودی می کشد .
اگر در خواب چهره خود و دیگران را در شیشه پنجره ببینید ، نشانه آن است که شما دوستان خود را فریب می دهید زیرا سرپرست دو خانواده هستید .

تعبیر خواب نگاه کردن به بیرون از شیشه پنجره

آنلی بیتون می گوید:

۱- اگر خواب ببینید از پشت شیشه به بیرون نگاه می کنید ، نشانه آن است که بهترین آرزوهای شما را آسمانی ابری و تیره مبدل به اندوه می سازد .

۲- اگر در خواب از شیشه پنجره به جایی نگاه کنید ، علامت آن است که ناچار می شوید زیرِ دستِ کسی کار کنید .

تعبیر خواب پنجره بسته

لوک اویتنهاو می‌گوید:

بسته: موانع بر سر راه برنامه‌های ریخته شده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پنجره‌های بسته در خواب، علامت آن است که از عزیزان خود جدا خواهید شد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن پنجره‌ای بسته در خواب، نشانگر بروز مشکلات است.

در سرزمین رویاها آمده:

دیگران را پشت پنجره شیروانی میبینید : مراقب رقیب باشید.

یک پنجره بسته : دوستانتان شما را ترک میکنند.

تعبیر خواب شکسته شدن شیشه پنجره

جابر مغربی می گوید:

دیدن شیشه در خواب میتواند نشانه معشوق باشد اگر کسی در خواب دید به او شیشه هدیه میدهند دلیل بر اینکه عاشق زنی زیبا رو شود

تعبیر گری می گوید

خرد شدن و فرو ریختن شیشه های خانه نشانه ی دل شکسته شدن و افسردگی و غم است

داستان

شخصی به نزد یکی از معبران در زمان مصر رسید و خواب خود را چنین بازگو کرد خواب دیدم که به همراه پدر و مادر در منزل خودمان نشسته بوددیم و شخصی از بیرون با سنگ به طرف شیشه خانه ما زد و شیشه ها شکسته شدند چه تعبیری دارد؟ تاویل این خواب این است که دل شما بخاطر وابستگی و یا علاقه ای که به جنس مخالف خود دارید شکسته میشود و علت ان مخالفت های اطرفیان نزدیک از طرف دختر است

تعبیر خواب وارد شدن از پنجره

لوک اویتنهاو می‌گوید:

وارد شدن از پنجره: شکست خوردن یک اقدام

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می‌شوید، علامت آن است که برای رسیدن به مقصود خود، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می‌کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

به وسیله یک نردبان از یک پنجره بالا میروید: ناتوانی مالی .

تعبیر خواب نگاه کردن به بیرون از لب پنجره

لوک اویتنهاو می‌گوید:

نگاه کردن از پنجره: یک دیدار منتفی شده

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب از پنجره ای به بیرون نگاه کنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد، علامت آن است که در پیش بردن شغل مورد علاقه خود با شکست روبرو می‌شوید.

نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت آن است که قربانی حماقت خود خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

از یک پنجره روی شیروانی به بیرون نگاه میکنید : بهبودی سریع.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.