تعبیر خواب پسته خوردن – دیدن پسته بدون مغز و درخت پسته در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب پسته در خواب و رویا در دعا سایت

تعبیر خواب پسته خوردن - دیدن پسته بدون مغز و درخت پسته در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پسته خوردن – دیدن پسته بدون مغز و درخت پسته در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب پسته خوردن – دیدن پسته بدون مغز و درخت پسته در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب پسته و پسته بدون مغز و درخت پسته و خوردن پسته و پسته وحشی و چینی و پسته کوهی سبز و پسته گرفتن و پسته چیدن و پسته و تخمه و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد .

تعبیر خواب پسته خوردن - دیدن پسته بدون مغز و درخت پسته در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم پسته در خواب دیدن پسته در خواب نشانه چیست تعبیر خواب درخت پسته تعبیر خواب چیدن پسته از درخت تعبیر خواب پسته کوهی و وحشی تعبیر خواب پسته خوردن - دیدن پسته بدون مغز و درخت پسته در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب پسته خوردن تعبیر خواب پسته چینی تعبیر خواب پسته بدون مغز
تعبیر خواب پسته خوردن – دیدن پسته بدون مغز و درخت پسته در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پسته خوردن – دیدن پسته بدون مغز و درخت پسته در خواب چه تعبیری دارد,دیدن پسته در خواب نشانه چیست,معنی و مفهوم پسته در خواب,تعبیر خواب پسته خوردن,تعبیر خواب درخت پسته,تعبیر خواب پسته بدون مغز,تعبیر خواب پسته کوهی و وحشی,تعبیر خواب چیدن پسته از درخت,تعبیر خواب پسته چینی

تعبیر خواب پسته خوردن – دیدن پسته بدون مغز و درخت پسته در خواب چه تعبیری دارد

همانطور که در بیداری خوردن پسته انسان را مشغول کرده و از تمرکز در امور مهم دور می‌گرداند دیدن آن در خواب نیز بیانگر درگیری‌های ذهنی و مشغولیات فکری فرد بیننده خواب است.

خوردن پسته در خواب تعبیرش چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می‌تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می‌کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می‌گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می‌آیند فکر می‌کنید. اگر زن‌ها در خواب پسته ببینند غیبت می‌کنند و پشت سر این و آن حرف می‌زنند.

ابن سیرین: تعبیر خواب پسته، مال و اموال می‌باشد.

تعبیر خواب تعارف کردن پسته

مطیعی تهرانی:

چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می‌شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است.

اگر مردی زن دار و متأهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می‌کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می‌شود.

تعبیر خواب پسته بدون مغز

مطیعی تهرانی: پوست پسته بدون مغز در خواب غم است و نتیجه مأیوس کننده یک کار به خصوص که انجام می‌دهید. اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست می‌خورید.

تعبیر خواب مغز پسته

منوچهر مطیعی:

اگر مغز پسته دیدید در کارتان توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایدتان می‌شود
اگر دختر جوانی ببیند که مغز پسته می‌خورد عاشق می‌شود و ازدواج می‌کند اما ازدواج او بعد از حرف‌های زیاد و گفتگوی طولانی انجام می‌پذیرد. زن‌ها اگر از یکدیگر مغز پسته بگیرند حرف است و چیزهایی است که درباره هم می گویند.

ابن سیرین گوید: اگر در خواب ببینی مغز پسته داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از انسان خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب درخت پسته

منوچهر مطیعی: درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است. چنانچه مردی سالمند ببیند که در خانه‌اش درخت پسته روییده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت یک جا جمع می‌شوند و موردی پیش می‌آید که گرد هم می‌آیند و زیاد جر و بحث می‌کنند.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت پسته، مردی است که ثروتمند و خسیس می‌باشد.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.