تعبیر خواب پرستو و آواز پرستو – دیدن پرستو در حال پرواز در خواب نشانه چیست

کاملترین تعبیر خواب پرستو وشکار پرستو و آواز خواندن پرستو در دعا سایت

تعبیر خواب پرستو و آواز پرستو - دیدن پرستو در حال پرواز در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پرستو و آواز پرستو – دیدن پرستو در حال پرواز در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب پرستو و آواز پرستو – دیدن پرستو در حال پرواز در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب پرستو و آواز خواندن پرستو و شکار و کشتن پرستو و پرستو در حال پرواز و غذا خوردن و کوچه پرستوها و پرستو زخمی و بچه پرستو …

تعبیر خواب پرستو و آواز پرستو - دیدن پرستو در حال پرواز در خواب نشانه چیست تعبیر خواب لانه پرستو تعبیر خواب کوچ و مهاجرت پرستو تعبیر خواب کشتن و شکار پرستو تعبیر خواب جفت گیری پرستو تعبیر خواب پرواز پرستو تعبیر خواب پرستو و آواز پرستو - دیدن پرستو در حال پرواز در خواب نشانه چیست تعبیر خواب پرستو زیبا و قشنگ تعبیر خواب پرستو رنگی و جوجه پرستو
تعبیر خواب پرستو و آواز پرستو – دیدن پرستو در حال پرواز در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پرستو و آواز پرستو – دیدن پرستو در حال پرواز در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب لانه پرستو,تعبیر خواب پرواز پرستو,تعبیر خواب کشتن و شکار پرستو,تعبیر خواب پرستو زیبا و قشنگ,تعبیر خواب جفت گیری پرستو,تعبیر خواب کوچ و مهاجرت پرستو,تعبیر خواب پرستو رنگی و جوجه پرستو

تعبیر خواب پرستو و آواز پرستو – دیدن پرستو در حال پرواز در خواب نشانه چیست

پرستو سمبل تمام حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می‌شوند.

تعبیر خواب پرستو

ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن پرستو در خواب، مردی توانگر باخرد است. اگر پرستو ماده بیند، زنی توانگر با خرد است. اگر بیند پرستو از وی بپرید، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد. اگر بیند پرستو در دست او بمرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند پرستوئی را فراگرفت، دلیل که از غم‌ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون و مبارکی است.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن پرستو در خواب، نشانه آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است.

اچ میلر می‌گوید:

اگر در خواب پرواز پرستویی را ببینید، یعنی در عشقتان موفق می‌شوید. شنیدن صدای پرستو در خواب، نشانه‌ی شنیدن اخبار خوش است

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند پرستو داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، همنشین گردد و درمقام او قرار گیرد.

تعبیر خواب گوشت پرستو

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که گوشت پرستو می‌خورد، دلیل بر مال اندک است.

تعبیر خواب پرستو مرده

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب، نشانه گرفتار غم و نومیدی شدن است.

تعبیر خواب کشتن پرستو

ابن سیرین: اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدایی جوید دور شود.

تعبیر خواب آواز پرستو

مطیعی تهرانی: صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است. اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده‌اید خبری خوشحال کننده دریافت می‌دارید یا از سفر رفته ای نامه می‌رسد که شما را شاد می‌کند

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.