تعبیر خواب پاشنه پا و شکستن پاشنه پا – زخمی شدن پاشنه پا در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب پاشنه پا و پاشنه قوی و محکم در دعا سایت

تعبیر خواب پاشنه پا و شکستن پاشنه پا - زخمی شدن پاشنه پا در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پاشنه پا و شکستن پاشنه پا – زخمی شدن پاشنه پا در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی و انگشتر دعا سایت doasite.com تعبیر خواب پاشنه پا و شکستن پاشنه پا – زخمی شدن پاشنه پا در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب پاشنه پا و قطع شدن و نبودن پاشنه پا و پاشپنه پا محکم و قوی و شکستن و زخمی شدن پاشنه پا …

تعبیر خواب پاشنه پا و شکستن پاشنه پا - زخمی شدن پاشنه پا در خواب نشانه چیست تعبیر خواب نبودن پاشنه پا تعبیر خواب مجروح شدن پاشنه پا تعبیر خواب پاشنه پا و شکستن پاشنه پا - زخمی شدن پاشنه پا در خواب نشانه چیست تعبیر خواب پاشنه پا قوی و محکم تعبیر خواب بریدن پاشنه پا اعبیر خواب پاشنه پای زخمی
تعبیر خواب پاشنه پا و شکستن پاشنه پا – زخمی شدن پاشنه پا در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پاشنه پا و شکستن پاشنه پا – زخمی شدن پاشنه پا در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب مجروح شدن پاشنه پا,تعبیر خواب بریدن پاشنه پا,تعبیر خواب پاشنه پای زخمی,تعبیر خواب نبودن پاشنه پا,تعبیر خواب پاشنه پا قوی و محکم

تعبیر خواب پاشنه پا و شکستن پاشنه پا – زخمی شدن پاشنه پا در خواب نشانه چیست

ابن سیرین پاشنه پا را به کسب و کار تعبیر کرده است و مطیعی تهرانی مجروح شدن پاشنه پا را پشیمان شدن از کار بیان کرده است.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:

تعبیر خواب پاشنه پا

محمدبن سیرین گوید:

پاشنه پا درخواب، دلیل برنظام کار و کسب مردم کند.

مطیعی تهرانی:

پاشنه پا به طور کلی نشان کارها و استحکام امور زندگی خواب بیننده است.

چنانچه ببینید پاشنه پای شما از کفش یا جوراب بیرون است در محیط شغلی، چه اداری و کارمند باشید و چه کاسب و تاجر، چشم‌هایی مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زیبای شما را زیر نظر دارند.

اگر در خواب دیدید که پاشنه شما سالم و محکم و قوی است خواب خوبی است و به شما نوید می‌دهد که در کارهایتان مسلط می‌شوید و با قدرت عمل می‌کنید.

اگر در خواب مشاهده کردید که پاشنه پا ندارید و پاشنه شما را یک حیوان درنده مثل سگ گاز گرفته و خورده، چنانچه کاسب باشید متضرر می‌شوید و اگر کارمند باشید کار یا مالی از دستتان می‌رود.

اگر چیزی به پاشنه پای شما چسبیده بود که در راه رفتن مزاحمت ایجاد می‌کرد سر زبان مردم می افتید و پشت سرتان حرف می‌زنند.

اچ میلر می‌گوید:

دیدن پاشنه‌ی پا در خواب، بیانگر ضرر و زیان مالی است.

تعبیر خواب شکستن پاشنه پا

ابن سیرین گوید:

اگر بیند که پاشنه پای او بشکست، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود.

تعبیر خواب زخمی شدن پاشنه پا

محمد بن سیرین:

اگر بیند که پاشنه پای او بشکافت یا مجروح شد، مانند شکستن پاشنه به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود. اما ندامتش از آن کمتر باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه در خواب ببینید که پاشنه پای شما مجروح است در صورتی که در بیداری پای شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشید نشان آن است که از انجام کاری پشیمان می‌شوید.

شکسته بودن پاشنه پا نیز همین تعبیر را دارد یعنی چنانچه در خواب ببینید پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده‌اید خواب شما می‌گوید در آینده کاری ناصواب می‌کنید که ندامت می‌آورد و شماتت و ملامت می‌شنوید.

اچ میلر می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که پاشنه‌ی پایتان زخمی شده، به این معنا است که عده‌ای قصد سوء استفاده از شما را دارند.

تعبیر خواب بریدن پاشنه پا

جابر مغربی گوید:

اگر کسی بیند که پاشنه پای خود می‌برید و بخورد حیوانات درنده می‌داد، دلیل که آن چه به کسب حاصل کرده بخورد دشمنان دهد.

اگر بیند که پاشنه پای او بیفتاد، دلیل که او را کار و کسب نباشد و درویش بیچاده گردد.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.