تعبیر خواب لبو و شلغم – خوردن لبو و شلغم در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب خوردن لبو و شلغم در خواب و رویا در دعا سایت

تعبیر خواب لبو و شلغم - خوردن لبو و شلغم در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب لبو و شلغم – خوردن لبو و شلغم در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب لبو و شلغم – خوردن لبو و شلغم در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و کاملترین تعبیر خواب لبو و شلغم و خوردن لبو و لبو شیرین و شلغم پخته و گذاشتن لبو و چغندر در ظرف آلوده و کثیف و خرید چغندر از دکان که هر کدام تعبیر مخصوص دارد …

تعبیر خواب لبو و شلغم - خوردن لبو و شلغم در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم لبو در خواب دیدن لبو و چغندر در خواب نشانه چیست تعبیر خواب لبو و شلغم - خوردن لبو و شلغم در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب لبو خام و لبو پخته شیرین تعبیر خواب گذاشتن لبو در ظرف کثیف و آلوده تعبیر خواب شلغم تعبیر خواب خوردن لبو تعبیر خواب خریدن لبو تعبیر خواب چغندر پخته
تعبیر خواب لبو و شلغم – خوردن لبو و شلغم در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب لبو و شلغم – خوردن لبو و شلغم در خواب چه تعبیری دارد,تعبیر خواب چغندر پخته,تعبیر خواب خوردن لبو,معنی و مفهوم لبو در خواب,دیدن لبو و چغندر در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب لبو خام و لبو پخته شیرین,تعبیر خواب خریدن لبو,تعبیر خواب گذاشتن لبو در ظرف کثیف و آلوده,تعبیر خواب شلغم

تعبیر خواب لبو و شلغم – خوردن لبو و شلغم در خواب چه تعبیری دارد

گیاهی است از خانواد اسفناجیان که ریشه غده‌ای و قندی داشته و برگ‌های درشت و پهنی دارد و مواد غذایی در ریشه‌ پهن آن ذخیره می‌شوند. ریشه غده‌ای و مخروطی‌شکل چغندر کاربرد خوراکی و دارویی دارد. این گیاه برخلاف اینکه در بیداری در بسیاری از بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد در خواب نشانه غم و اندوه برای بیننده خواب است.

تعبیر خواب چغندر

محمدبن سیرین گوید:

چغندر در خواب، غم و اندوه است

چغندر در خواب، منفعت اندک است از جهت زنان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران در مورد چغندر نوشته‌اند غم و اندوه است و بهتر اینست که خورده نشود و بیننده خواب آن را دور بیفکند. زیرا دور انداختن چغندر دوری گزیدن از رنج و بلاست. چغندر در خواب دیدن غم و اندوه خفیفی دارد اما کلاً بهره وری و سودیابی است.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر کشاورزی خواب ببیند چغندرها رشد بیش از حد معمول دارند، دلالت بر به دست آوردن محصولی فراوان و صلح و آرامش برای او دارد.

تعبیر خواب لبو

ابن سیرین می‌گوید: چغندر پخته (لبو) به معنای این است که از زنان منفعت و سود کمتری می‌یابید.

مطیعی تهرانی می‌گوید: چغندر پخته یا لبو مال مفت و ارزان است و پولی است سهل الوصول که نخواسته و ندانسته از جایی به شما می‌رسد.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید چغندرهایی پخته را در ظرفی آلوده و کثیف بر سر سفره می‌آورند، نشانه آن است که به مسائلی پی می‌برید که موجب پریشانی شما و اندوه شما می‌شود.

تعبیر خواب داشتن و خریدن چغندر

مطیعی تهرانی می‌گوید: چنانچه ببینید چغندر دارید یا از دکان خریده‌اید خواب شما می‌گوید نفعی به شما می‌رسد که در نتیجه موجب ملال و اندوه می‌گردد. داشتن چغندر نشان آن است که مقدمات کاری را فراهم می‌آورید که سودمند است ولی غمبار. از نظر احساس ممکن است شما را اندوهگین کند ولی از نظر مالی متمتع می‌گردید. بیرون آوردن چغندر از زیر خاک نیز همین تعبیر را دارد

تعبیر خواب خوردن چغندر

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید با دیگران چغندر می‌خورید، دلالت بر خبرهای خوش فراوان خواهد داشت.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.