تعبیر خواب فانوس و روشن کردن فانوس – دیدن فانوس دریایی در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب فانوس و فانوس خاموش در دعا سایت

تعبیر خواب فانوس و روشن کردن فانوس - دیدن فانوس دریایی در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب فانوس و روشن کردن فانوس – دیدن فانوس دریایی در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب فانوس و روشن کردن فانوس – دیدن فانوس دریایی در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب فانوس و فانوس دریایی و فانوس شکسته و فانوس نفتی و فانوس خاموش و روشن و فانوس خریدن و فانوس گرفتن از مرده که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد …

تعبیر خواب فانوس و روشن کردن فانوس - دیدن فانوس دریایی در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم فانوس در خواب دیدن فانوس در خواب نشانه چیست تعبیر خواب فانوس و روشن کردن فانوس - دیدن فانوس دریایی در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب فانوس نفتی تعبیر خواب فانوس ماهی تعبیر خواب فانوس گرفتن از مرده تعبیر خواب فانوس روشن و خاموش تعبیر خواب فانوس خریدن
تعبیر خواب فانوس و روشن کردن فانوس – دیدن فانوس دریایی در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب فانوس و روشن کردن فانوس – دیدن فانوس دریایی در خواب چه تعبیری دارد,تعبیر خواب فانوس نفتی,معنی و مفهوم فانوس در خواب,دیدن فانوس در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب فانوس خریدن,تعبیر خواب فانوس روشن و خاموش,تعبیر خواب فانوس گرفتن از مرده,تعبیر خواب فانوس ماهی

تعبیر خواب فانوس و روشن کردن فانوس – دیدن فانوس دریایی در خواب چه تعبیری دارد

فانوس ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب فانوس خاموش و یا خواب فانوش روشن را ببینیم. برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ مطیعی تهرانی به تعبیر خواب فانوس پرداخته است .او می گوید روشن کردن فانوس در خواب تاریک به معنای پیروزی می باشد و دیدن فانوس روشن در خواب تعبیر خوبی دارد .ولی دیدن فانوس شکسته در خواب تعبیر خوبی ندارد

تعبیر خواب فانوس از نظر معبران

تعبیر خواب فانوس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید مکانی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما می گوید, امیدی در شما به وجود می آید که اهمیت آن و تاثیرش در آینده شما به اندازه نوری است که از فانوس به اطراف پراکنده می گردد.

اگر آن جا بودید جز شما که بیننده خواب هستید کسان دیگری هم حضور داشتند, این روشنائی امید و خوشبینی برای ایشان هم کار ساز است .

اگر در خواب ببینید در مکانی تاریک هستید و فانوس خاموش در دست دارید مشکلی برای شما پدید می آید , که اهمیت آن به اندازه عظمت تاریکی است.

حال اگر در همان حال فانوس را روشن کنید با مشکل به مبارزه خواهید پرداخت و پیروز خواهید شد و پیروزی شما به اندازه نوری است که از فانوس بر می خیزد و اطراف را روشن می کند.

اگر فانوس را درون تاریکی افروختید و همه جا روشن شد پیروزی شما عظیم است, ولی اگر تنها اطراف فانوس مختصر نوری به وجود آمد پیروزی شما محدود و مختصر خواهد بود.

اگر در خواب ببینید که هنگام روز و در روشنائی فانوس می خرید یا کسی به شما می دهد , امید بیهوده و کاری عبث است.

امیدی است بیهوده که در دل شما پدید می آید و خدمتی بی ثمر که دیگری برای شما انجام می دهد ولی اگر در ظلمت کسی فانوس به شما بدهد خدمتی شایسته و در خور انجام می دهد که موجب رفع نگرانی های شما می شود.
تعبیر دیدن فانوس در خواب

حتی اگر فانوسی که او می دهد خاموش باشد خوب است. همین تعبیر را دارد اگر شما به کسی فانوس بدهید. اگر خواب دیدید فانوس های متعدد دارید امید هائی برای شما پیدا می شود.

دیدن فانوس روشن در خواب نیکو است. فانوس روشن در تاریکی بهتر است و نیکو نیست اگر ببینید, فانوس از دستتان بیفتد و بشکند یا آن را گم کنید یا کسی از شما بدزدد.

فانوس شکسته و ناهنجار و غیر قابل استفاده هم خوب نیست و اگر در خواب کسی به شما بدهد, نشانه آن است که نسبت به شما خیانت می ورزد.

اگر در خواب ببینید باد شدیدی می وزد و شما فانوسی در دست دارید خوب است چون خواب شما می گوید , حادثه ای به سرعت و عظمت آن باد اتفاق می افتد و شما در جریان حوادث قرار می گیرید, اما به هدایت کسی از مهلکه نجات می یابید

به شرطی که باد فانوس شما را خاموش نکند ولی اگر در همان حال خواب دیدید که باد فانوس را خاموش کرد خوب نیست.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.