تعبیر خواب ظروف سفالی – دیدن کوزه سفالی و سفالگری در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب کاسه و کوزه سفالی در دعا سایت

تعبیر خواب ظروف سفالی - دیدن کوزه سفالی و سفالگری در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ظروف سفالی – دیدن کوزه سفالی و سفالگری در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب ظروف سفالی – دیدن کوزه سفالی و سفالگری در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب ظروف سفالی و کاسه سفالی و کوزه سفالی و شمعدان سفالی و سفالگری و خمره سفال و خریدن سفال و سفالی فیروزه ای و گلدا سفالی که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد .

تعبیر خواب ظروف سفالی - دیدن کوزه سفالی و سفالگری در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم ظروف سفالی در خواب دیدن کوزه سفالی در خواب نشانه چیست تعبیر خواب گلدان سفالی تعبیر خواب کاسه و شمعدان سفالی تعبیر خواب کاسه سفالی شکسته تعبیر خواب ظروف سفالی - دیدن کوزه سفالی و سفالگری در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب ظرف سفالی تعبیر خواب طشت سفالی تعبیر خواب سفالگری تعبیر خواب سفال فیروزه ای تعبیر خواب سفال شکسته تعبیر خواب ساختن سفال
تعبیر خواب ظروف سفالی – دیدن کوزه سفالی و سفالگری در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ظروف سفالی – دیدن کوزه سفالی و سفالگری در خواب چه تعبیری دارد,تعبیر خواب ظرف سفالی,معنی و مفهوم ظروف سفالی در خواب,دیدن کوزه سفالی در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب سفال فیروزه ای,تعبیر خواب گلدان سفالی,تعبیر خواب کاسه و شمعدان سفالی,تعبیر خواب سفال شکسته,تعبیر خواب ساختن سفال,تعبیر خواب سفالگری,تعبیر خواب کاسه سفالی شکسته,تعبیر خواب طشت سفالی

تعبیر خواب ظروف سفالی – دیدن کوزه سفالی و سفالگری در خواب چه تعبیری دارد

ظروف سفالی در خواب چیست؟ دیدن ظروف سفالی یا کار کردن با سفال در خواب بیانگر خلاقیت ، انعطاف پذیری و توانایی شکل دادن به ذهنتان است یا اینکه خودتان را متناسب با موقعیت شکل می دهید. ممکن است به این معنی باشد که قادرید چیزها را به نفع خود دستکاری کنید. در ادامه همچنان همراه ما باشید.

تعبیر خواب سفال

در سرزمین رویاها آمده:

خواب سفال : شما اراده خواهید کرد تا پیشرفت کنید

با سفال کار می کنید : بسیار محتاط باشید تا بتوانید از حادثه ای که در پیش دارید به سلامت بجهید .

مقدار زیادی سفال : منفعت بزرگ در آینده

سفالها از روی بام می افتد : مرگ یک دشمن

تعبیر خواب کاسه سفالی

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر کاسۀ سفالی، سخن خوب و لطیف می‌باشد

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی کاسۀ سفالی نو و پاکیزه داری، یـعـنـی کنیزک زیبایی را به دست می‌آوری

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کسی کاسۀ سفالی نو به تو داده است، یـعـنـی از کسی سخن خوب و خوشی شنیده و خشنود می‌شوی
اگر ببینی کاسۀ سفالی تو شکسته یا از دست رفته است، یـعـنـی حرف تو ضایع می‌شود

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای کاسۀ سفالی عبارتند از:

۱- زن

۲- خدمتکار

۳- کنیزک

۴- قوام دین

۵- درستی و خوبی حال و روز

۶- عمر طولانی

۷- مال

۸- نعمت

تعبیر خواب کوزه سفالی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کوزۀ سفالی داری، «کنیزکی» به دست می‌آوری.

تعبیر خواب طشت سفالی

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر طشت سفالی زن دلسوز و درستکاری است که از خانۀ تو به درستی نگهداری کرده و مردم را به راه خوب و درست راهنمایی می‌کند و از شر و فساد توبه می‌نماید،‌‌‌‌‌ بعضی از

تعبیرگران نیز گفته‌اند:

تعبیرش کنیزک و زنی خدمتکار است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی طشت سفالی را از دست داده‌ای یا اینکه شکسته است، یـعـنـی زنی که گفته شد از تو جدا شده یا از دنیا می‌رود.

تعبیر خواب چراغدان سفالی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی چراغ‌دان سفالی می‌باشد، یـعـنـی اصل و نسب خدمتکار خانه، مسلمان و همچنین فرد دیندار و امانت‌داری خواهد بود.

تعبیر خواب شمعدان سفالی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کسی شمع روشنی به تو داده است، یـعـنـی با زنی که ارزش آن به اندازۀ شمعدان آن شمع می‌باشد ازدواج خواهی کرد، یعنی اگر شمعدان از سفال باشد، آن زن از مردم عادی می‌باشد.

تعبیر خواب دندان سفالی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دندان‌های تو از شیشه یا سفال و یا چیزهایی مثل آن‌ها شده است [منظور چیزهای شکستنی می‌باشد]، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت.

تعبیر خواب گلدان سفالی

اگر خواب ببینی گلدان سفالی در دست داری به نشانه ی این است که دست به شروع کاری جدید خواهی زد که در ان شکت می خوری و سرخورده می شوی

اگر ببینی گلدان سفالی می خری بیانگر این است که در یک قضاوت نادرست درباره یکی از اشنایانت خواهی داشت

تعبیر خواب سفالگری

تعبیرگران می گویند:

دیدن یا استفاده از چرخ سفالگری در خواب بیانگر این است که شما در شکل دهی و قالب گیری یک رابطه نیاز به زمان و نیاز به مراقبت دارید

تغار ظرفی است گلی مثل زیر گلدانی که این روزها مرسوم و متداول است که بدنه ای کلفت و لبه ای بلندتر از زیر گلدانی ها دارد.

تعبیر خواب تغار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تغار در خواب زنی است پرهیزگار و نیک نفس که در خانه شوهر با علم و حلم زندگی می کند و با تدبیر امور خانه را به نظام می آورد.

در گذشته از تغار برای سائیدن کشک و خیس کردن سماغ و تهیه تتماج استفاده می کردند. امروز از مشابه آن با لبه کوتاه قد برای زیر گلدان هایی که در داخل اتاق قرار می دهند سود می برند و مصرف خانگی دیگری ندارد. با این وجود ممکن است در خواب های خود تغار ببینیم.

معبران نوشته اند: تغار زن است و زن خانه است و چنانچه ببینیم تغاری داشتیم که شکسته خواب ما پیش گوئی می کند که برای زن خانه حادثه ای می افتد.

تعبیر خواب دزدیدن تغار

اگر تغاری داشته باشیم که ببینیم دزد برده یا گم شده نشان آن است که بین زن و شوهر اختلاف می افتد و جدائی حاصل می شود. تغار لب شکسته زن رنجور و بیمار است. برای دختران و پسران جوان تغار مادر است،مادری کاردان و مدیر. برای زن هائی که تازه به خانه شوهر رفته اند تغار مادر شوهر است.

تعبیر خواب شکستن تغار

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند تغار او بشکست یا ضایع شد، دلیل است که آن زن از او جدا شود، یا از دنیا رحلت کند و به قول بعضی معبران، تغار، کنیزک است و خادمه

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.