تعبیر خواب طاووس و پرواز طاووس – شنیدن صدای طاووس در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب طاووس در خوای در دعا سایت

تعبیر خواب طاووس و پرواز طاووس - شنیدن صدای طاووس در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب طاووس و پرواز طاووس – شنیدن صدای طاووس در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب طاووس و پرواز طاووس – شنیدن صدای طاووس در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب طاووس و پرنده طاووس و کشتن طاووس و شنیدن صدای طاووس و طاووس رنگارنگ و طاووس نورانی و طاووس سبز و قرمز و ماده که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد …

تعبیر خواب طاووس و پرواز طاووس - شنیدن صدای طاووس در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم طاووس در خواب دیدن پرنده طاووس در خواب نشانه چیست تعبیر خواب کشتن طاووس تعبیر خواب طاووس و پرواز طاووس - شنیدن صدای طاووس در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب طاووس نورانی تعبیر خواب طاووس ماده و نر تعبیر خواب طاووس رنگارنگ تعبیر خواب جفت گیری طاووس تعبیر خواب پر طاووس و قرقاول
تعبیر خواب طاووس و پرواز طاووس – شنیدن صدای طاووس در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب طاووس و پرواز طاووس – شنیدن صدای طاووس در خواب چه تعبیری دارد,تعبیر خواب طاووس ماده و نر,دیدن پرنده طاووس در خواب نشانه چیست,معنی و مفهوم طاووس در خواب,تعبیر خواب طاووس نورانی,تعبیر خواب طاووس رنگارنگ,تعبیر خواب جفت گیری طاووس,تعبیر خواب کشتن طاووس,تعبیر خواب پر طاووس و قرقاول

تعبیر خواب طاووس و پرواز طاووس – شنیدن صدای طاووس در خواب چه تعبیری دارد

طاووس پرنده ایست بسیار زیبا و فریبننده. چون پرهای خود را بگشاید همه را حیران کند ولی گوشت این پرنده زیبا خوردنی نیست. بنابراین می‌توان به تعبیری دیدن طاووس را در خواب ظواهر زیبایی بیان کرد که باطنی باطل و نازیبا دارند.

تعبیر خواب طاووس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی‌های جهان به او القا می‌کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می‌تواند در معرض فریب زن باشد. به همین علت معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده‌اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می‌گیرد او را می‌فریبد، از راه به در می‌برد و به باطل می‌کشاند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می‌خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می‌گشاید و جلوه می‌کند نشان آن است که فریب در کمین شماست و این بستگی می‌یابد به وضع و موقعیتی که دارید. البته این را خود بیننده خواب بهتر می‌داند که چه چیز زودتر فریبش می‌دهد. هستند کسانی که فریب زن را می‌خوردند. برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می‌دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا.

حضرت دانیال گوید:

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

محمدبن سیرین گوید:

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن طاووس بر دو وجه بود.

پادشاه عجم (پادشاه).

بزرگی مالدار (شخص بزرگ و ثروتمند).

لوک اویتنهاو می‌گوید:

طاووس: ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن طاووس عمر زیاد شود

هانس کورت می‌گوید:

دیدن طاووس در خواب، بیانگر آن است که به دام افراد حیله‏‌گر گرفتار می‌‏شوید.

تعبیر خواب کشتن طاووس

جابر مغربی گوید:

اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

تعبیر خواب صدای طاووس

برایت می‌گوید:

شنیدن صداى طاووس بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید

تعبیر خواب پر طاووس

لوک اویتنهاو می‌گوید:

پر طاووس: تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی

لیلا برایت:

دیدن پر طاووس در خواب، بیانگر آن است که انسان متکبرى هستید.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.