تعبیر خواب شکستن شاخه خشکیده درخت – تعبیر بریدن شاخه های خشک درخت

معنی و مفهوم و تعبیر خواب درخت خشک شده و هرس کردن درخت خشکیده در دعا سایت

تعبیر خواب شکستن شاخه خشکیده درخت – تعبیر بریدن شاخه های خشک درخت

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب شکستن شاخه خشکیده درخت – تعبیر بریدن شاخه های خشک درخت را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب درخت خشکیده و خشک شده و شکستن درخت خشکیده و شاخه های خشکیده درخت و شکستن شاخه درخت سیب …

تعبیر خواب شکستن شاخه خشکیده درخت - تعبیر بریدن شاخه های خشک درخت معنی و مفهوم درخت خشکیده در خواب تعبیر خواب هرس کردن شاخه درخت خشکیده تعبیر خواب شکستن شاخه خشکیده درخت - تعبیر بریدن شاخه های خشک درخت تعبیر خواب شکستن شاخ و برگ درختان خشک شده تعبیر خواب شاخه درخت خشک شده تعبیر خواب دیدن درخت هرس شده

تعبیر خواب شکستن شاخه خشکیده درخت – تعبیر بریدن شاخه های خشک درخت,تعبیر خواب شاخه درخت خشک شده,تعبیر خواب هرس کردن شاخه درخت خشکیده,معنی و مفهوم درخت خشکیده در خواب,تعبیر خواب شکستن شاخ و برگ درختان خشک شده,تعبیر خواب دیدن درخت هرس شده

تعبیر خواب شکستن شاخه خشکیده درخت – تعبیر بریدن شاخه های خشک درخت

محمدبن سیرین گوید :

دیدن شاخه درخواب ، دلیل بر فرزندان و برادران و خویشان بود .

اگر بیند شاخه ای درخت انبوه و بسیار بود ، دلیل که خویشان او بسیار شوند . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که خویشان او کم شوند .

اگر بیند شاخه از درخت خود ببرید ، دلیل که خویشی را از خود دور کند . اگر بیند که شاخی از درخت او کم شد ، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد .

اگر بیند که شاخه خرما در دست داشت ، دلیل که فرزندی آورد .

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که او را شاخ درختی دادند باریک و دهنده شاخ معروف بود ، دلیل است از آن کس منفعت یابد .

اگر دهنده مجهول بود ، دلیل که از بیگانه منفعت یابد . اگر آن شاخ خشک بیند هیچ خیر و فساد به او نرسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

این تعبیر برای زن و مرد یکسان است زیرا شاخه در خواب های ما اهل است و طبعا هم زن می تواند صاحب اهل باشد و هم مرد منتها بنابر قاعده و رسم تکفل اهل با مرد است و تدبیر ایشان با زن . درختی را در نظر بگیرید که شاخه و برگ فراوان دارد .

این شاخه ها به ترتیب هر چه از تنه درخت دورتر می شوند نازکتر می گردند و متفرق تر .

در خواب تنه درخت شما هستید و شاخه ها فرزندان و متعلقان و خانواده شما که مانند شاخه های درخت تقدم و تاخر دارند و درجه و میزان قرابتشان متفاوت است .

اگر در خواب ببینید درختی پر شاخ و برگ در خانه دارید و این درخت سر سبز و بارور است رویائی نیکو دیده اید چون این نشان صحت و سلامت افراد خانواده شما است و با دیدن این خواب می توانید نسیت به آینده آن ها جمعیت و فراغت خاطر داشته باشید .

حال اگر درختی زرد و کم شاخه و خشکیده در خواب ببینید و احساس کنید که آن درخت به شما تعلق دارد تعبیر خلاف آن است که گفته شد .

اگر در خواب ببینید که شاخه های درخت شما را کنده و برده اند در خانواده شما نفاق و افتراق پیش می آید .

اگر خودتان شاخه ای را از بن بر کنید یکی از نزدیکان خویش را می رانید و طرد می کنید .

اگر شاخه ای مورد توجه شما باشد و در عالم خواب خیال کنید و بعد هم ببینید که آن شاخه نیست یکی از آن ها را از دست می دهید و آن شاخه هر چه کلفت تر و به تنه نزدیکتر باشد همان طور که گفتم درجه قرابت بیشتر است .

اگر بیننده خواب جوان و نان خور خانواده باشد تنه درخت بزرگتر و کفیل خانواده محسوب می شود و چنان چه خودتان کفیل خانواده هستید تنه درخت شمائید .

اگر ببینید شاخه های درختی را هرس می کنید و این کار را به نیت اصلاح و بهبود انجام می دهید تمشیت امور خانوادگی می کنید و تدبیر به کار می برید و حدود هر کس را تعیین می نمائید .

چنان چه در خواب ببینید که شاخه ای از درخت زیتون در دست دارید پولی از جانب یکی از افراد خانواده عایدتان می شود یا او وسیله و کار ساز می شود که سودی ببرید .

اگر ببینید که شاخه ای از نخل دارید صاحب فرزند می شوید . اگر شاخه ای از مو و درخت انگور داشته باشید معامله ای سود آور انجام می دهید .

اگر ببینید که شاخه ای از بید در دست دارید غمین و اندوهگین می شوید .

اگر شاخه ای از شاه توت داشته باشید تلخ کامی می کشید و اگر توت باشد تقریبا همین طور مگر این که دانه های توت رسیده و شیرین بر آن باشد .

اگر شاخه ای از درخت سرو و چنار داشته باشید در آینده مقاوم و با نشاط خواهید زیست . به طور کلی دیدن شاخه های درخت بر درخت بهتر از این است که کنده و جدا شده ببینیم .

اگر ببینیم که شاخه های درخت همسایه به خانه ما آویخته تعبیر مشروط دارد و بستگی پیدا می کند به این که چه درختی باشد ولی کلا سر سبزی از همسایه بد نیست .

۱ـ اگر در خواب شاخه درختی را لبریز از برگهای سبز و میوه ببینید ، نشانه آن است که با دوستان ، ساعات خوشی خواهید داشت و ثروتی به چنگ خواهید آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید شاخه درختی خشکیده است ، دلالت آگاه شدن از خبرهای تأسف بار از وضع شخصی غایب دارد .

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.