تعبیر خواب شن و ماسه و سنگ ریزه – دیدن طوفان شن و ماسه در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب شن و ماسه و سنگریزه و سیمان در دعا سایت

تعبیر خواب شن و ماسه و سنگ ریزه - دیدن طوفان شن و ماسه در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب شن و ماسه و سنگ ریزه – دیدن طوفان شن و ماسه در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب شن و ماسه و سنگ ریزه – دیدن طوفان شن و ماسه در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب شن و ماسه و راه رفتن روی شن و ماسه و سنگ ریزه و شن و ماسه دریا و شن و ماسه و سیمان و فرو رفتن در شن و شن طلایی و تپه شنی …

تعبیر خواب شن و ماسه و سنگ ریزه - دیدن طوفان شن و ماسه در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم شن و ماسه در خواب تعبیر خواب ماسه و سیمان تعبیر خواب کار کردن با ماسه تعبیر خواب فرو رفتن در شن تعبیر خواب طوفان شن و ماسه تعبیر خواب شن و ماسه و سنگ ریزه - دیدن طوفان شن و ماسه در خواب نشانه چیست تعبیر خواب شن و ماسه دریا تعبیر خواب سنگ ریزه تعبیر خواب راه رفتن روی شن و ماسه تعبیر خواب درست کردن چیزی با ماسه تعبیر خواب خوردن شن و ماسه تعبیر خواب تپه شنی و ماسه ای
تعبیر خواب شن و ماسه و سنگ ریزه – دیدن طوفان شن و ماسه در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب شن و ماسه و سنگ ریزه – دیدن طوفان شن و ماسه در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب طوفان شن و ماسه,تعبیر خواب راه رفتن روی شن و ماسه,تعبیر خواب تپه شنی و ماسه ای,تعبیر خواب خوردن شن و ماسه,تعبیر خواب شن و ماسه دریا,تعبیر خواب سنگ ریزه,معنی و مفهوم شن و ماسه در خواب,تعبیر خواب ماسه و سیمان,تعبیر خواب فرو رفتن در شن,تعبیر خواب درست کردن چیزی با ماسه,تعبیر خواب کار کردن با ماسه

تعبیر خواب شن و ماسه و سنگ ریزه – دیدن طوفان شن و ماسه در خواب نشانه چیست

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن شن و ماسه در خواب، بر پول و زیارت خانه خدا دلالت دارد و ممکن است بر دشنامگویی و بهتان زدن نیز، دلالت داشته باشد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ماسه در خواب ، نشانه روبرو شدن با کمبود و زیان است .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن شن در خواب، بر سفر کردن دلالت دارد و راه رفتن در میان شن، ممکن است به اندوه و ناراحتی تعبیر شود.

در سرزمین رویاها آمده:

سرراهتان پراز ماسه است : موانع بزرگ در سرراهتان قرار می گیرد .
باماسه چیزی درست می کنید : تدارکات یک سفر را خواهید دید .
دیگران باماسه کار میکنند : یک معامله کوچک درپیش دارید .

تعبیر خواب شن گرفتن از دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینیم که شن به کسی می دهیم به او سود می رسانیم و چنانچه ببینیم کسی به ما شن یا ریگ می دهد به قدر آنچه می گیریم از او سود عایدمان می شود. شن مخلوط از ریز و درشت داشتن بد نیست و کار و اشتغال است.

تعبیر خواب راه رفتن روی شن و ماسه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شن اگر ریز باشد گرفتاری است و وبال به خصوص اگر بر زمین ریخته شده و بیننده خواب قصد عبور از روی آن را داشته باشد. آن قدر که در کفش و لای انگشتان ما برود و زیر پایمان فشرده شود در این صورت ابتلاست به مشکلات رنج آور و دست و پاگیر. اما اگر شن درشت باشد ( ریگ ) پول است و معبران به خصوص ریگ را به سکه تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب جمع آوری شن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینیم که شن درشت از کف رودخانه جمع می کنیم یا از زیر آب بالا می آوریم و در این حالت آب محسوس باشد به تزویر و نیرنگ و ریا پولی به دست می آوریم.

تعبیر خواب شن متحرک

در سرزمین رویاها آمده:

خواب شن متحرک : وسوسه های متعدد شما را احاطه میکند
شنهای متحرک را لمس می کنید : بیشتر از این مرموز و محافظه کار باشید .
چیزی در میان شنهای متحرک فرو می رود : دوستانتان به شما خیانت می کنند .

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.