تعبیر خواب شنیدن خبر خوب و بد – شنیدن خبر مرگ و بیماری در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تعبیر خواب شنیدن خبر مرگ و بیماری و تصادف و خبر بد در دعا سایت

تعبیر خواب شنیدن خبر خوب و بد - شنیدن خبر مرگ و بیماری در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شنیدن خبر خوب و بد – شنیدن خبر مرگ و بیماری در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب شنیدن خبر خوب و بد – شنیدن خبر مرگ و بیماری در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب شنیدن خبر مرگ و بیماری و شنیدن اخبار بد و شنیدن خبر خوب و دادن خبرهای خوش و بد به دیگران و خبرهای خوش و بد از طرف فرزندان و خبر برنده شدن و خبر خوشحال کننده و خبر ازدواج و خبر تبریک شنیدن و خبر دادن از زمان مرگ که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد …

تعبیر خواب شنیدن خبر خوب و بد - شنیدن خبر مرگ و بیماری در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم خبر خوب و بد در خواب دادن خبر خوش و بد به دیگران تعبیر خواب شنیدن خبر خوب و بد - شنیدن خبر مرگ و بیماری در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب خبرازدواج تعبیر خواب خبر مرگ تعبیر خواب خبر خوشحال کننده تعبیر خواب خبر بیماری و مریضی تعبیر خواب خبر برنده شدن
تعبیر خواب شنیدن خبر خوب و بد – شنیدن خبر مرگ و بیماری در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شنیدن خبر خوب و بد – شنیدن خبر مرگ و بیماری در خواب چه تعبیری دارد,تعبیر خواب خبرازدواج,تعبیر خواب خبر مرگ,تعبیر خواب خبر بیماری و مریضی,معنی و مفهوم خبر خوب و بد در خواب,دادن خبر خوش و بد به دیگران,تعبیر خواب خبر برنده شدن,تعبیر خواب خبر خوشحال کننده

تعبیر خواب شنیدن خبر خوب و بد – شنیدن خبر مرگ و بیماری در خواب چه تعبیری دارد

شنیدن خبرهای خوب در خواب ، نشانه توفیق در زندگی می باشد اما شنیدن خبرهای بد در خواب نشانگر روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است. در ادمه با ما همراه باشید.

تعبیر خواب اخبار

جی اچ میلر می گوید:

اگر در خواب خبر خوشى شنیدید، علامت آن است که خبر بدى به شما مى‏رسد.
اگر در خواب خبر بدى شنیدید، نشانه‏ى آن است که خبر خوبى به شما خواهند داد.

تعبیر خواب شنیدن خبر

در سرزمین رویاها آمده:

خبرهای خوش : شانس و رفقای فراوان

خبرهای بد : رضایت بزرگ درکارها

شما خبرهای خوش به دیگران می دهید : کنجکاوی شدید

شما خبرهای بد به دیگران می دهید : خبر مرگ یکی از اعضاء فامیل

فرزندان شما خبرهای خوش به شما می دهند : شادی واحترام شما فراوان می شود .

فرزندان شما خبرهای بد به شما می دهند : بر خشم خود غلبه کنید .

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ شنیدن خبرهای خوب در خواب ، علامت داشتن دوستانی صمیمی با علایق مشترک است و همچنین نشانه توفیق در زندگی است .

۲ـ شنیدن خبرهای بد در خواب علامت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است .

تعبیر خواب مژده دادن

ابن سیرین می گوید:

اگر ببیند زن به او مژده میدهد دلیل این است که او را پسری به دنیا آید.
اگر ببیند مژدگانی به دیگران میدهد فرزند دار می‌شود.
اگر ببیند خبر برنده شدن و یا خبر خوشحال کننده را مژده میدهد به فرزندش به اندازه کم بلا و مصیبت می‌رسد.
اگر دید دختری جوان او را مژده داد احتمال مورد پیشین است که آن نیز خودداری را شایسته است.
اگر ببیند مژده داد و فرار کرد فرزند بیمار می‌شود.

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر ببیند که خودش به دیگران مژدگانی میدهد دلیل آن باشد که دختری برایش به دنیا خواهد آمد.

تعبیر خواب مژده گرفتن

ابن سیرین می گوید:

اگر ببیند که مژده گرفت و گریه کرد دلیلیش آن باشد که مال خود را بر زن و فرزندان بذل می‌کند.
اگر ببیند مژده برای کار خلاف و یا گناه دریافت کرد احتمال خیانتی با زن همسایه در میان است که از این فساد پرهیز ارجح است

امام صادق (ع) می گوید:

دیدن مژده گرفتن یا دادن در خواب بر چهار وجه است:

۱- صلاح کارهای این جهان

۲- خیرو منفعت

۳- داد و کامرانی

۴- گشایش کارهای شایسته

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر ببیند که از کسی مانند دوست یا آشنا مژده میگیرد، دلیل آن باشد که وی را پسری به دنیا خواهد آمد.

اگر ببیند که با شنیدن خبر آن مژده غمگین میشود یا گریه میکند، دلیل آن باشد که زنش آبستن شود ولیکن فرزند بیفتد.

اگر ببیند که به بیمار یا فرد افسرده و ناامید مژدگانی میدهد و او را خشنود میسازد می‌کند، دلیل بر اینکه وامش داده می‌شود و از رنج و سختی و غم می‌رهد اگر بیمار باشد شفا می‌یابد.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.