تعبیر خواب شمشیر بزرگ – دیدن شمشیر در غلاف در خواب چه تعبیری دارد ؟

معنی و مفهوم و تعبیر خواب شمشیر در دعا سایت

تعبیر خواب شمشیر بزرگ - دیدن شمشیر در غلاف در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب شمشیر بزرگ – دیدن شمشیر در غلاف در خواب چه تعبیری دارد ؟

در این پست از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب شمشیر بزرگ – دیدن شمشیر در غلاف در خواب چه تعبیری دارد ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر خواب شمشیر در خواب و رویا . کاملترین تعبیر خواب شمشیر و جنگ با شمشیر و شمشیر در غلاف و شمشیر ذوالفقار حضرت علی (ع) و شمشیر امام حسین (ع) را برای شما عزیزان قرار دادیم .

تعبیر خواب شمشیر بزرگ - دیدن شمشیر در غلاف در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب قمه زدن با شمشیر برای امام حسین تعبیر خواب شمشیر و زره جنگی تعبیر خواب شمشیر و چاقو تعبیر خواب شمشیر کوچک تعبیر خواب شمشیر طلایی تعبیر خواب شمشیر شکسته تعبیر خواب شمشیر سامورایی تعبیر خواب شمشیر ذوالفقار امام علی تعبیر خواب شمشیر بزرگ - دیدن شمشیر در غلاف در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب شمشیر امام حسین (ع) تعبیر خواب زخمی شدن با شمشیر تعبیر خواب جنگیدن با شمشیر
تعبیر خواب شمشیر بزرگ – دیدن شمشیر در غلاف در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب شمشیر بزرگ – دیدن شمشیر در غلاف در خواب چه تعبیری دارد ؟,تعبیر خواب شمشیر کوچک,تعبیر خواب جنگیدن با شمشیر,تعبیر خواب شمشیر امام حسین (ع),تعبیر خواب شمشیر ذوالفقار امام علی,تعبیر خواب شمشیر و زره جنگی,تعبیر خواب زخمی شدن با شمشیر,تعبیر خواب قمه زدن با شمشیر برای امام حسین,تعبیر خواب شمشیر سامورایی,تعبیر خواب شمشیر شکسته,تعبیر خواب شمشیر و چاقو,تعبیر خواب شمشیر طلایی

تعبیر خواب شمشیر بزرگ – دیدن شمشیر در غلاف در خواب چه تعبیری دارد ؟

شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و قاطعیت شمشیر تشبیه می کنند. دیدن شمشیر در خواب وجوه نامطلوب و بدی ندارد. معبران نوشته اند که …

شمشیر در نیام و غلاف زنی است مجهول و ناشناخته برای بیننده خواب. زنی است که به ظاهر و به اسم او را می شناسید اما از درون و شخصیت او اطلاعی ندارید و هیچ نمی دانید دارای چه افکار و اندیشه هائی است و فهم و شعور و خرد و دانش او چقدر است. اگر در خواب ببینید که شمشیری در نیام دارید با زنی بسیار مهم و صاحب شهرت و آوازه آشنا خواهید شد که بسیاری کارها می تواند در جهت تامین سود شما انجام دهد. معبران نوشته اند که شمشیر برهنه _ کلام و سخن _ است و آن هم کلامی که گفته و سخنی که بر زبان رانده شود.شمشیر حمایل و آویخته به گردن قدرت و شوکت است. اگر شمشیر به کسی بزنید و او را مجروح کنید خواب شما می گوید که سخنی ناصواب می گوئید و دیگران را می آزارید و اگر بزنید و او مجروح نشود زیان می رسانید یا دل کسی را می شکنید.

تعبیر خواب شمشیر :

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر شمشیر، مردی قوی و خوش‌کلام و سخنور می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر شمشیر در غلاف، زن می‌باشد، ولی اگر بدون غلاف باشد تعبیرش مال و اموال و حکومت و فرمانروائی است.

انواع شمشیر

● آهنی: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شمشیر آهنی داری، یـعـنـی کار تو قوت می‌گیرد .
● جواهرنشان: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شمشیر «جواهرنشان» داری، یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری، اگر ببینی کمربند و شمشیر را به کسی داده‌ای، یـعـنـی برای «پادشاه» به مسافرتی می‌روی.
● طلا: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شمشیر طلا داری، یـعـنـی شخصی بزرگ و رئیس و سرور باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.
● بلوری: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شمشیر بلوری داری، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.
● مروارید: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شمشیری از مروارید داری، یـعـنـی از علما و دانشمندان به تو سود و منفعت می‌رسد.

شمشیر کشیدن یا شمشیرزدن

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شمشیر یا کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد. اگر مردی در خواب ببیند که شمشیر کشیده است و قصد دارد کسی را بزند، یـعـنـی حرفی که دربارۀ آن فکر کرده است را به کسی می‌گوید.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را با شمشیر زخمی کرد و خون جاری شد، یـعـنـی زبان مردم برویت دراز می‌شود و به خاطر آن ثواب می‌کنی. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کسی را با شمشیر زده‌ای ولی اثر نکرد، یـعـنـی نسل تو منقطع و قطع می‌گردد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قصد داری ابلیس را با شمشیر بزنی و هلاک کنی و او هم فرار می‌کند، یـعـنـی حکومتی به دست می‌آوری و در آن عدل و انصاف می‌کنی .

اگر ببینی شمشیر کشیده‌ای و وارد جهنم شده‌ای، یـعـنـی فحش و ناسزا و حرف‌های زشت خواهی گفت.

شمشیر برای زن

تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که شمشیر در دست گرفته است، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی به زن تو نیزه یا شمشیر داده است، یـعـنـی زن تو فرزند پسر به دنیا می‌آورد.
تعبیرگری می‌گوید: ‌اگر زنی در خواب ببیند که شمشیرش در غلاف شکسته است، یـعـنـی فرزندش در شکم سقط شده و میمیرد (دفع بلا و گرفتاری).

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها از آسمان فرود آمده‌اند و در دستانشان چراغ و شمشیر می‌باشد، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شمشیر را به کمر بسته‌ای، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود. اگر ببینی شمشیر به گردن خودت انداخته‌ای، یـعـنـی در سرزمینی حکومت می‌کنی.

اگر ببینی شمشیرهای فراوانی داری یا اینکه به تو داده‌اند، یـعـنـی توانگر و ثروتمند می‌شوی .
اگر ببینی شمشیر را از تو گرفته‌اند، یـعـنـی از کار بر کنار می‌شوی.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شمشیر عبارتند از: ۱- فرزند ۲- حکومت ۳- محبت ۴- منفعت ۵- پیروزی

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.