تعبیر خواب سقط جنین – سقط شدن جنین دختر در خواب نشانه چیست

کاملترین تعبیر خواب سقط شدن جنین دختر مجرد در دعا سایت

تعبیر خواب سقط جنین – سقط شدن جنین دختر در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب سقط جنین – سقط شدن جنین دختر در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب سقط جنین و سقط جنین دختر مجرد و سقط جنین همراه با خونریزی و سقط جنین منوچهر مطیعی …

تعبیر خواب سقط جنین - سقط شدن جنین دختر در خواب نشانه چیست تعبیر خواب سقط جنین یوتاپ تعبیر خواب سقط جنین و خون تعبیر خواب سقط جنین همراه با خونریزی تعبیر خواب سقط جنین نی نی سایت تعبیر خواب سقط جنین منوچهر مطیعی تعبیر خواب سقط جنین سه قلو تعبیر خواب سقط جنین زنده تعبیر خواب سقط جنین زن یائسه تعبیر خواب سقط جنین زن بیوه تعبیر خواب سقط جنین دوقلو تعبیر خواب سقط جنین حضرت یوسف تعبیر خواب سقط جنین برای زن باردار تعبیر خواب سقط جنین برای دختر مجرد تعبیر خواب سقط جنین بدون خونریزی تعبیر خواب سقط جنین از دهان تعبیر خواب سقط جنین از امام صادق تعبیر خواب سقط جنین - سقط شدن جنین دختر در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب سقط جنین – سقط شدن جنین دختر در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب سقط جنین حضرت یوسف,تعبیر خواب سقط جنین منوچهر مطیعی,تعبیر خواب سقط جنین همراه با خونریزی

تعبیر خواب سقط جنین – سقط شدن جنین دختر در خواب نشانه چیست

معبرین غربی گویند:

سقط جنین یا انداختن بچه عملی است که بسیاری از زنان ممکن است در طول زندگی خود تجربه کرده باشند. تجربه کردن اینکه جنین درون وجود آن‌ها از بین می‌رود تجربه ناخوشایندی است

دیدن این خواب می‌تواند بسیار نگران کننده و غمناک باشد.

اگر شما باردار باشید و خواب سقط جنین ببینید به این معنی نیست که نوزاد شما هم سقط خواهد شد.

دیدن زنان دیگری هم در خواب که سقط جنین دارند نشانه افتادن فرزندانشان نیست و به طور کلی دیدن این رؤیا در دوران بارداری زنان بیشتر ناشی از ترس و نگرانی در مورد زایمان است.

دیدن سقط جنین در خواب چه برای خود و چه برای دیگران نشانه‌های منفی ‌و ناگواری را در واقعیت به دنبال نخواهد داشت.

از هشدارهای مثبتی که این گونه خواب‌ها نشان می‌دهند می‌توان به از دست رفتن موقعیت مناسبی اشاره کرد. که با از دست دادن آن موقعیت‌های بسیار بهتری پیش روی بیننده خواب قرار می‌گیرد.

به طور مثال اگر شما شاغل هستید و رویای سقط جنین می‌بینید نشانه از دست دادن موقعیت شغلی بهتر و یا ارتقای شغل فعلی شماست ولی در کل اوضاع شما نسبت به بدست آوردن این گونه موقعیت‌ها بهتر خواهد شد.

بعضی از مواقع از دست دادن منجر به بدست آوردن بهترین‌ها خواهد شد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بچه را سقط کرد دلیل کند که از غم و اندوه رهایی یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.

هانس کورت می‌گوید:

اگر زنى خواب ببیند که جنین خود را سقط می‌کند، به این معنا است که اگر بیشتر مراقب نباشد دست به کار نادرستى می‌‏زند.

برایت می‌گوید:

سقط شدن در خواب، نشانه آن است که موضوعى باعث یأس و ناامیدى شما می‌شود.

تعبیر خواب خوردن جنین سقط شده

محمد بن سیرین گوید:

خوردن بچه سقط شده دلیل بر رنج و بیماری تن کند. اگر بیند که بچه سقط شده همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خوردن بچه سقط شده بر پنچ وجه گفته‌اند:

بیماری
غم
خصومت
حاجت
ناسازگای با اهل و عیال

در خواب‌هایی از این دست ممکن است بیننده خواب علاوه بر سقط جنین رویاهایی در ارتباط با نزدیکی با دیگران و یا رابطه جنسی مشاهده کرده باشد. که دانستن تعابیری از آن‌ها می تواند تصویر بهتری از مفهموم خواب مشخص نماید.

تعبیر خواب اجبار به سقط

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می‌کنند، علامت آن است که وی به موضوعی می‌اندیشد که اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد غلتید.

اگر دکتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شرکت می‌کند، نشانه آن است که در حرفه خود، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد.

منبع : سایت دعاگو

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.