تعبیر خواب سایبان و خریدن سایبان – نشستن زیر سایبان در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب سایبان و خریدن و ساختن سایبان در دعا سایت

تعبیر خواب سایبان و خریدن سایبان – نشستن زیر سایبان در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب سایبان و خریدن سایبان – نشستن زیر سایبان در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب سایبان و خریدن و ساختن سایبان و نشستن در زیر سایبان و سایبان بزرگ

تعبیر خواب سایبان و خریدن سایبان - نشستن زیر سایبان در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم سایبان در خواب تعبیر خواب سایبان و خریدن سایبان - نشستن زیر سایبان در خواب نشانه چیست تعبیر خواب سایبان خانه تعبیر خواب سایبان بزرگ تعبیر خواب سایبان از جنس پشم تعبیر خواب ساختن سایبان تعبیر خواب ایستادن زیر سایبان

تعبیر خواب سایبان و خریدن سایبان – نشستن زیر سایبان در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب سایبان بزرگ,تعبیر خواب ساختن سایبان,تعبیر خواب سایبان خانه,معنی و مفهوم سایبان در خواب,تعبیر خواب سایبان از جنس پشم,تعبیر خواب ایستادن زیر سایبان

تعبیر خواب سایبان و خریدن سایبان – نشستن زیر سایبان در خواب نشانه چیست

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن سایبان در خواب اورده اند .

مطیعی تهرانی می گوید :

سایبان در خواب یعنی شخصی از شما حمایت می کند .

ابن سیرین درباره تعبیر خواب سایبان می گوید”

سایبان در خواب به معنای پادشاهی فروتن است و نشستن زیر سایبان یعنی تحت حمایت این پادشاه هستید .

تعبیر خواب سایبان به روایت معبران

در روانشناسی یونگ آمده است دیدن سایبان در خواب نماد حمایت از شما در زندگی می باشد .یعنی شخصی در زندگی حامی شماست و از شما حمایت می کند و باعث آرامش خاطر شما می شود .هم چنین گویای این مطلب است که شما به موقعیتی مهم دست پیدا می کنید.

تعبیر دیدن سایبان در خواب

تعبیر خواب سایبان به روایت جابر مغربی

چنانچه در خواب بیند که سایبان جنس پشمی دارد یا کرباسین و به گونه سبز یا سفید بود، به معنای خدمت کردن به پادشاه عادل است. اگر به جز این باشد ، به پادشاه ظالم خدمت می کند.

تعبیر خواب سایبان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سایبان در خواب به معنای حمایتی است که از کسی می گیرید نه آنکه به شما داده شود.

فرق است بین آن که نخواسته و ندانسته مورد محبت و عنایت و به خصوص حمایت قرار بگیرید یا اینکه به حمایت نیاز داشته باشید و بخواهید و به دنبال آن بروید تا به شما داده شود.

سایبان حمایتی است که طلب می کنید و می گیرید.

معبران قدیم سایبان را پادشاه تعبیر کرده اند و اینکه رعایا تحت سلطه سلطان قرار می گیرند و از جانب او به اصطلاح حمایت می شوند. البته این درست است اما در مقیاس محدودتر همان حمایتی است که ما از دیگران می طلبیم و می گیریم.

ابن سیرین می گوید:

سایبان در خواب به معنای پادشاهی فرومایه است.

تعبیر ایستادن زیر سایبان

اگر در خواب ببیند که زیر سایبان ایستاده است و بیرون از آن محدوده آفتاب تند و گرمی هست یعنی ممتاز می شود و در محیطی که احتمالا حقوق افراد مورد تجاوز و تعدی واقع می شود او حمایت می شود و امتیاز می یابد.

اگر بیننده خواب ببیند که زیر سایه سایبانی وابسته قرار گرفته، مثل چادر دکانها، یا طاق ایوانها و یا پیاده روهای مسقف مناطق گرمسیری، علامت آن است که حمایتگر بدون شناسایی کمک می کند و در واقع حمایت عام است

اگر سایبان مستقل باشد مثل چترهایی که در پلاژها دیده می شوند حمایت اختصاصی است و بین حمایت کننده و حمایت شونده آشنایی قبلی هست. سایبان اگر درخت، دیوار یا چیزهایی از این قبیل باشد تعبیرش در کلمات و حروف مربوط نوشته شده است.

تعبیر نشستن زیر سایبان

تعبیر خواب سایبان به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب بیند که در زیر سایبان نشسته بود، دلیل که به خدمت چنین پادشاهی پیوندد.

چنانچه خواب بیند که سایبان بر وی افتاد و به او آسیب رسید، یعنی پادشاهی از او عصبانی می شود و او را مجازات می کند.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.