تعبیر خواب ساخت و ساز ساختمان – تعبیر ساختمان سازی در خواب

معنی و مفهوم و تعبیر خواب ساختن خانه و خانه نیمه ساخته و ساختمان سازی در دعا سایت

تعبیر خواب ساخت و ساز ساختمان - تعبیر ساختمان سازی در خواب

تعبیر خواب ساخت و ساز ساختمان – تعبیر ساختمان سازی در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب ساخت و ساز ساختمان – تعبیر ساختمان سازی در خواب را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب ساختن خانه با آجر و ساختمان سازی و خانه نیمه ساخته و ساختن خانه توسط مرده و ساختمان نیمه کاره و ساختن خانه در قبرستان و ساختمان چند طبقه و ساختمان در دست ساخت و راه رفتن با پای برهنه در جایی که ساخت و ساز انجام می شود …

تعبیر خواب ساخت و ساز ساختمان - تعبیر ساختمان سازی در خواب معنی و مفهوم ساخت و ساز خانه در خواب تعبیر خواب کارگر مشغول ساخت و ساز تعبیر خواب ساختن خانه توسط مرده تعبیر خواب ساختن خانه پدری در قبرستان تعبیر خواب ساختن خانه با آجر تعبیر خواب ساختمان نیمه کاره تعبیر خواب ساختمان چند طبقه تعبیر خواب ساخت و ساز ساختمان - تعبیر ساختمان سازی در خواب تعبیر خواب ساخت و ساز خانه تعبیر خواب راه رفتن در جایی که ساخت و ساز است
تعبیر خواب ساخت و ساز ساختمان – تعبیر ساختمان سازی در خواب

تعبیر خواب ساخت و ساز ساختمان – تعبیر ساختمان سازی در خواب,تعبیر خواب ساخت و ساز خانه,تعبیر خواب ساختمان نیمه کاره,تعبیر خواب ساختن خانه با آجر,تعبیر خواب ساختن خانه توسط مرده,تعبیر خواب ساختمان چند طبقه,تعبیر خواب راه رفتن در جایی که ساخت و ساز است,معنی و مفهوم ساخت و ساز خانه در خواب,تعبیر خواب کارگر مشغول ساخت و ساز,تعبیر خواب ساختن خانه پدری در قبرستان

تعبیر خواب ساخت و ساز ساختمان – تعبیر ساختمان سازی در خواب

تعبیر ساخت و ساز

خواب دیدن اینکه ساختمانی در دست ساخت است، بیانگر این است که نیاز دارید روی جنبه ای از خودتان کار کنید و ذهن و جسمتان را بهتر کنید

دیدن ساخت و ساز در خوابتان بیانگر موج جدیدی از انرژی، رشد، جاه طلبی و اعتماد به نفس بازیافته است. ممکن است بیانگر بازسازی زندگی تان باشد

خواب دیدن اینکه شما پابرهنه روی جایی که ساخت و ساز می شود، راه می روید، به این معنی است که آماده نیستید، کاری که برای بهبود ذهن یا جسمتان واجب است را انجام دهید. شاید شما نیاز به هرگونه بهبودی را انکار می کنید

**

همانگونه که در بیداری ساختن و آباد کردن خوب است و انسان با آباد کردن احساس آرامش و خوشحالی میکند , بیشتر معبران ساخت و ساز را در خواب خوب میدانند و جای نگرانی برای بیینده خواب وجود ندارد.

تعبیر خواب ساختمان سازی امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای تعمیر و مرمت بنا و ساختمان عبارتند از: ۱- صلاح دنیا ۲- خیر و برکت ۳- کامرانی ۴- گشایش کارهای بسته و گره خورده

تعبیر خواب ساختمان سازی منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنانچه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم و یا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد .

صورت اول :

اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است.

صورت دوم :

اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید.

چنانچه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است.

تعبیر خواب ساختمان سازی محمد بن سیرین

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخری که وی را حاصل شود.

اگر بیند که زمینی خراب از خود آبادان می کرد، چون سرا و دکان و مانند این، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.

تعبیر خواب ساختمان سازی ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی خواب ببیند با مرده ای در قبرستان یا گورستان در حال ساختن خانه است فردی سالخورده را بزودی از دست خواهد داد این شخص مسن میتواند پدربزرگ مادربزرگ و یا …باشد

شیخ طوسی نیز خانه ساختن در قبرستان به همراه مرده ها را به معنی از دست دادن عزیزی سالخرده میداند.

تعبیر خواب ساختمان سازی آنلی بیتون

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید مشغول ساختمانی هستید، نشانه آن است که در زندگی خود تغییری خردمندانه بوجود می‌آورید.

دیدن خانه‌های کوچک و نوساز در خواب، نشانه شادمانی و فعالیت‌های سودمند است.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.