تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن دیوار – دیدن زلزله و شکافتن زمین در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب زلزله و ریزش ساختمان و خانه در اثر زلزله در دعا سایت

تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن دیوار - دیدن زلزله و شکافتن زمین در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن دیوار – دیدن زلزله و شکافتن زمین در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن دیوار – دیدن زلزله و شکافتن زمین در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه و لرزیدن زمین و زلزله بدون خسارت و زلزله در خانه چیست و زلزله از نظر روانشناسی و زلزله در مدرسه و لرزیدن خانه و پیش بینی زلزله و زلزله در محل کار و مغازه و اداره و زلزله و زیر آوار ماندن و ریزش ساختمان و خانه بر اثر زلزله و زمین لرزه شدید …

تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن دیوار - دیدن زلزله و شکافتن زمین در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم زلزله در خواب و رویا تعبیر خواب لرزیدن زمین بر اثر زلزله تعبیر خواب زلزله و شکافتن زمین تعبیر خواب زلزله و زیر آوار ماندن تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن دیوار - دیدن زلزله و شکافتن زمین در خواب نشانه چیست تعبیر خواب زلزله شدید تعبیر خواب زلزله رور قیامت تعبیر خواب زلزله در محل کار و اداره تعبیر خواب زلزله در خانه و مدرسه تعبیر خواب ریزش ساختمان در اثر زلزله تعبیر خواب ترسیدن از زلزله
تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن دیوار – دیدن زلزله و شکافتن زمین در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن دیوار – دیدن زلزله و شکافتن زمین در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب زلزله شدید,تعبیر خواب زلزله در خانه و مدرسه,تعبیر خواب ریزش ساختمان در اثر زلزله,تعبیر خواب ترسیدن از زلزله,تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه,تعبیر خواب زلزله  در محل کار و اداره,تعبیر خواب لرزیدن زمین بر اثر زلزله,معنی و مفهوم زلزله در خواب و رویا,تعبیر خواب زلزله و زیر آوار ماندن,تعبیر خواب زلزله رور قیامت,تعبیر خواب زلزله و شکافتن زمین

تعبیر خواب به روایت امام صادق (ع)

تعبیر خواب زلزله و حنف و فرو رفتن زمین، دچار شدن به رنج و سختی و گرفتاری و بلای خیلی بزرگ از طرف «پادشاه» و یا دچار شدن به قحط و بیماری می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ… _ پس ما او و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم… (قصص- ۸۱)، ‌‌‌‌‌در هر صورت تعبیر زلزله برای مردم آن سرزمین بد بوده و نشانۀ عقوبت می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید

ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود.

معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد.

چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود.

برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید.

اگر دیدید که زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید. به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

تعبیر خواب به روایت معبرین غربی

زلزله در خواب نماد قدرت و عظمت است و دلیل آن احساس ترس و خطری است که از شدت لرزش آن به ما دست می‌دهد. البته بایستی به این نکته دقت کنید که زمین لرزه در خواب معانی و مفهوم ضعیف تری نسبت به واقعیت خواهد داشت. دیدن زمین لرزه و زلزله در مناطقی که به مراتب بیشتر زلزله خیز هستند تعبیری چندانی نخواهد داشت و دانستن اینکه شما در لحظه زلزله چه عملی انجام می‌دهید و با چه کسانی هستید در تعبیر و تفسیر خواب لازم و ضروری است.

زلزله در خواب بیشتر به معنای شوک و اتفاقی ناگهانی است این می‌تواند در بیداری به معنای از دست دادن شغل و یا تهدیداتی این چنینی باشد.

تعبیر خواب به روایت کارل گوستاو یونگ

خواب دیدن زمین لرزه بیانگر این است که یک تکان شدیدی را تجربه می کنید که ثبات و بنیان شما را تهدید می کند(متزلزل می کند). خواب، حس نا امنی، ترس ها و حس بی یاوری شما را تاکید می کند. چیزی در زندگی تان است که به خاطرش احساس تقصیر می‌کنید؟

اگر شما پناهی از زمین لرزه بیابید و به آن پناه ببرید، بر این چالش ها غلبه خواهید کرد.

اگر شما در طول زمین لرزه گیر بیفتید یا صدمه ببینید، شما از یک سری فقدان و کمبود در زندگی تان رنج خواهید برد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

احساس زمین لرزه در خواب، نشانه آن است که میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.