تعبیر خواب زبان و لکنت زبان – گاز گرفتن زبان خود در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب زبان و دو شاخه شدن زبان در دعا سایت

تعبیر خواب زبان و لکنت زبان - گاز گرفتن زبان خود در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب زبان و لکنت زبان – گاز گرفتن زبان خود در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی و انگشتر دعا سایت doasite.com تعبیر خواب زبان و لکنت زبان – گاز گرفتن زبان خود در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب زبان و دو شاخه شدن زبان و بریده شدن زبان و زخمی شدن و تورم و کبود شدن زبان و زبان کوچک و زبان گوسفندی و کنده شدن زبان و بریده شدن نوک زبان و زبان شتر و زبان درآوردن و زبان انپلیسی و زبان عربی و زبان گوساله …

تعبیر خواب زبان و لکنت زبان - گاز گرفتن زبان خود در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم زبان در خواب تعبیر خواب زبان و لکنت زبان - گاز گرفتن زبان خود در خواب نشانه چیست تعبیر خواب زبان گوساله تعبیر خواب زبان کوچک تعبیر خواب زبان عربی تعبیر خواب زبان سوخته تعبیر خواب زبان دراز تعبیر خواب زبان درآوردن تعبیر خواب بریده شدن نوک زبان
تعبیر خواب زبان و لکنت زبان – گاز گرفتن زبان خود در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب زبان و لکنت زبان – گاز گرفتن زبان خود در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب زبان گوساله,تعبیر خواب زبان عربی,تعبیر خواب زبان درآوردن,تعبیر خواب زبان دراز,تعبیر خواب بریده شدن نوک زبان,معنی و مفهوم زبان در خواب,تعبیر خواب زبان کوچک,تعبیر خواب زبان سوخته

تعبیر خواب زبان و لکنت زبان – گاز گرفتن زبان خود در خواب نشانه چیست

تعبیر زبان، گفتار و زبان صاحب آن و همچنین تدبیر انجام کارها در انجام خوب و بد می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زبان در خواب بی هیچ تاویل و تعبیری اشاره به خود است و هر حالتی که زبان ما در خواب داشته باشد می توانیم وضع و موقعیت خویش را در بیداری قیاس و مجسم کنیم.

در این مورد تمام موبران اتفاق نظر دارند که زبان در خواب اشاره به خود زبان است.

اگر در خواب ببینیم که زبانمان دراز شده چیزهائی می گوئیم که نفع ما در گفتن آن سخنان نیست. یا گستاخی می کنیم یا فضولی و خلاصه زبان درازی از ما سر می زند.

چنانچه ببینیم زبان ما پهن شده خواب ما می گوید که به وقت لزوم نمی توانیم از حق خویش دفاع کنیم.

ابن سیرین از دانیال نبی نقل می کند که اگر ببینید که زبانتان آماس کرده و بزرگ شده به قدر همان آماس سود می برید و نعمت می یا بید .

اگر ببینید که زبانتان موی در آورده به سبب زبان خود گرفتار محنت و اندوه می شوید.

اگر ببینید که زبانتان بیش از حد دراز شده با سخنان خود موجبات رنجش دیگران را فراهم می آورید 

چنانچه ببینید زبانتان شرحه شرحه و قاش قاش شده است نشان آن است که به کسی تهمت و افترا می زنید بی آن که دلیلی داشته باشید.

اگر در خواب ببینید که زبانتان دو شاخه شده در میان مردم به نفاق و دوروئی حرف می زنید و آن چه بر زبان می آورید در دل ندارید و آن چه خیر دیگران در آن است نمی گوئید 

اگر ببینید که اصلا زبان در دهان ندارید جائی که باید از خویشتن دفاع کنید عاجز می مانید و سکوتی زیان بار انتخاب می کنید.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

اگر ببینی زبان تو از طول یا عرض بزرگتر شده است، یـعـنـی در زمان استدلال و حجت و دلیل آوردن، خیلی خوب و روان صحبت می‌کنی و دشمن را شکست می‌دهی .

اگر ببینی زبان تو درد می‌کند یا دچار عیب و ایرادی شده است، یـعـنـی حرفی می‌زنی که به خاطر آن دچار رنج و گرفتاری خواهی شد و وبال گردن تو می‌شود، و اگر بازرگان هستی این خواب را ببینی یـعـنـی در تجارت و معامله دروغ خواهی گفت.

اگر ببینی زبان تو بریده شده است، یـعـنـی درستکار و پرهیزکار خواهی بود. اگر ببینی زبان تو بریده و ناقص شده (البته بدون دشمنی با کسی) یـعـنـی در زمانی که باید استدلال و حجت و دلیل بیاوری نمی‌توانی حرف بزنی

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر ببینی با دست خودت زبانت را بریده‌ای تا نتوانی حرف بزنی، یـعـنـی از حرف‌های باطل توبه می‌کنی و کم‌حرف می‌شوی.

اگر ببینی دو زبان داری، یـعـنـی خداوند به تو علم و دانش می‌دهد.

اگر ببینی زبان کسی را می‌مکی، یـعـنـی از آن شخص علم و دانش کسب می‌کنی.

اگر ببینی کسی زبان در دهانَت گذاشته است، یـعـنـی کسی با حرف‌هایش تو را پشتیبانی کرده و قوت می‌دهد و با استدلال‌ها و دلایلش تو را حمایت می‌کند .

تعبیر خواب به روایت امام صادق

تعبیرهای زبان عبارتند از: ۱- حکمت ۲- ریاست ۳- ترجمان ۴- خواسته و حاجت ۵- دلیل ۶- حرف زدن به زبانهای مختلف (که در قسمت زبان‌های مختلف بیان شده است).

تعبیر خواب به روایت مغربی

اگر ببینی زبان شخص گدا را بریده‌ای، یـعـنـی چیزی به گدا خواهی داد تا دیگر از تو گدائی نکند و زبانش کوتاه شود. اگر ببینی زبان زن‌ها را بریده‌ای، یـعـنـی پرده و پوشش و حجاب تو پاره می‌شود.

اگر ببینی زبان خودت را در دهان و کام گرفته‌ای و نگه داشته‌ای، یـعـنـی بدهی یا حقی را منکر می‌شوی.

اگر ببینی همۀ دندان‌های تو در زبانَت جمع شده است، ولی دوباره به جای خودشان برگشتند، یـعـنـی بستگانت از تو شکایت می‌کنند.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر زبان خود را در خواب ببینید ، نشانه آن است که آشنایان رفتاری نامهربانانه با شما خواهند داشت .

اگر زبان کسی را در خواب ببینید ، نشانه آن است که به شما تهمت خواهند زد و بدنامتان خواهند ساخت .

اگر خواب ببینید زبانتان بزرگتر کوچکتر از حد معمول است ، نشانه آن است که در اثر بی دقتی ، حرفهایی خواهید زد که همان حرفها شما را به دردسر خواهد انداخت .

اگر خواب ببینید لال هستید، علامت آن است که نمی‌توانید با چرب زبانی دیگران را به آنچه می‌خواهید، ترغیب کنید.

اگر فرد لالی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوستانی بی وفا خواهد یافت.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

لال: (لال بودن) به دیگران اعتماد نکنید

دیدن آدم‌های لال: شما از یک راز آگاهی خواهید یافت.

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

زبان،به دلیل و حجت تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند که به پهنا یا درازای زبانش افزوده شده است، بر دشمنانش پیروز می شود و دیدن چنین خوابی، ممکن است نشانه فصاحت زبان و ادبیات شخص نیز، باشد.

تعبیر خواب به روایت اشعث

اگر ببینی سر زبانت بطوری بریده شده است که نمی‌توانی صحبت کنی، یـعـنـی کار و مسائل تو بیشتر به وسیلۀ وکیلت انجام می‌شود.

اگر ببینی زبان تو آویزان شده و به دو شاخه تقسیم شده است، یـعـنـی در بین مردم با نفاق و دوروئی رفتار خواهی کرد.

اگر ببینی اصلاً زبان نداری، یـعـنـی در هر کاری درمانده و ناتوان می‌شوی و دشمن بر تو مسلط می‌شود.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

خواب یک زبان : شما قربانی بی احتیاطی خود خواهید شد .
یک زن خواب یک زبان بزرگ ببیند :به او احترام بسیار خواهند گذاشت .
یک مرد خواب یک زبان بزرگ ببیند : بی نظمی بسیار درکارهایش وجود دارد.
یک زبان باردار : خطر یک بیماری
یک زبان خیلی دراز : شما خیلی عصبی هستید .
زبانتان را می سوزانید :مشکلات در پیش اند.
زبانتان را گاز می گیرید :شما خیلی احساساتی هستید.
بچه های شما زبان درازی می کنند : آنها بسیار باهوش خواهند بود .
زبانتان را می چرخانید :شما نمی توانید حق و باطل را تشخیص دهید .
بدان که زبان، زبان خداوندش بود و مدیر کارها که دردل او بود از اصلاح و فساد.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

اگر ببینی زبان تو قوی و کلفت می‌باشد، یـعـنـی به خوبی می‌توانی صحبت کنی و به بحث و مناظره بپردازی و بر دشمن غلبه خواهی کرد.

اگر ببینی زبان تو دراز شده است، یـعـنـی دارای زبان تندی هستی و به بدگوئی از دیگران می‌پردازی و مردم را با حرف‌های خودت رنجیده می‌سازی.

اگر ببینی زبان تو برگشته است، یـعـنـی بیچاره و بیمار می‌شوی.

اگر ببینی زبان تو ورم کرده است، یـعـنـی به اندازۀ آن با حرف‌ها و گفتار خودت مال و اموال به دست می‌آوری.

اگر ببینی زبان تو زخمی شده است، یـعـنـی به کسی تهمت و بهتان می‌زنی یا بر علیه کسی شهادت و گواهی دروغ خواهی داد .

اگر ببینی زبان تو مو درآورده است، یـعـنـی به خاطر حرف‌ها و زبان خودت دچار رنج و بلا و گرفتاری می‌شوی.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)دعا برای بچه های شیطون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.