تعبیر خواب دستکش و خریدن دستکش – دیدن دستکش چرم مشکی در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب دستکش و خریدن دستکش در دعا سایت

تعبیر خواب دستکش و خریدن دستکش - دیدن دستکش چرم مشکی در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب دستکش و خریدن دستکش – دیدن دستکش چرم مشکی در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی و انگشتر دعا سایت doasite.com تعبیر خواب دستکش و خریدن دستکش – دیدن دستکش چرم مشکی در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب دستکش آشپزخانه و دستکش ظرفشویی و دستکش چرمی و دستکش فصل زمستان و دستکش کاموا و دستکش بچه گانه و دستکش عروس و دستکش زمستانی و دستکش بافتنی …

تعبیر خواب دستکش و خریدن دستکش - دیدن دستکش چرم مشکی در خواب نشانه چیست تعبیر خواب دستکش و خریدن دستکش - دیدن دستکش چرم مشکی در خواب نشانه چیست تعبیر خواب دستکش عروس تعبیر خواب دستکش ظرفشویی تعبیر خواب دستکش سفید نخی تعبیر خواب دستکش چرمی تعبیر خواب دستکش بچه گانه تعبیر خواب دستکش آشپزخانه تعبیر خواب دستکش تعبیر خواب خرید دستکش سفید تعبیر خواب پوشیدن دستکش
تعبیر خواب دستکش و خریدن دستکش – دیدن دستکش چرم مشکی در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب دستکش و خریدن دستکش – دیدن دستکش چرم مشکی در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب دستکش,تعبیر خواب پوشیدن دستکش,تعبیر خواب خرید دستکش سفید,تعبیر خواب دستکش بچه گانه,تعبیر خواب دستکش چرمی,تعبیر خواب دستکش آشپزخانه,تعبیر خواب دستکش ظرفشویی,تعبیر خواب دستکش سفید نخی,تعبیر خواب دستکش عروس

تعبیر خواب دستکش و خریدن دستکش – دیدن دستکش چرم مشکی در خواب نشانه چیست

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دستکش در خواب، بر سه وجه است.

اول: قوت و توانائی

دوم: ظفر یافتن بر دشمن

سوم: نظام کارها

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهی های ما. کارهای خوبی که می توانیم بکنیم ولی بی تفاوت از کنارشان می گذریم و می رویم و به گمان خویش از گرفتاری گریخته ایم ولی در واقع ذمه ما مسئول باقی می ماند و ضمیر ناخودآگاه ما از آن متالم می گردد.
چون دست و دستکش مطرح است بیشتر چیزهایی که می توانیم بدهیم یا بنویسیم و کوتاهی می کنیم به شکل دستکش ظاهر می گردد.

اگر در خواب ببینیم دستکش داریم خواب ما می گوید کارخیری بوده که انجام نداده ایم یا موردی برای انجام یک نیکی ساده و کوچک پیش می آید که می توانیم صورت عمل به آن ببخشیم.

اگر دستکش را نپوشیده باشید خویشتن را مسئول نمی دانید و ارتباطی بین خود و آن موضوع احساس نکرده و فکر می کنید اصلا به شما مربوط نیست ولی اگر پوشیده باشید احساس مسئولیت می کنید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دستکش خود را از دست درمی آورید ، علامت آن است که در روابط عاطفی یا در امور کار به توفیقی اندک دست می یابید .

در سرزمین رویاها آمده:

دستکشهایتان را در دست گرفته اید : شادی
دیگران دستکش به دست دارند : موفقیت شما در حال حاضر ممکن نیست .
دستکش می سازید : به موفقیت اجتماعی بسیار بالائی خواهید رسید .

تعبیر خواب دستکش زنانه

آنلی بیتون می گوید:

اگر مردی خواب ببیند دستکش زنانه ای به دست می کند ، علامت آن است که می خواهد از دست زنی بگریزد .

تعبیر خواب پیدا کردن دستکش

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب یک جفت دستکش پیدا کنید ، علامت آن است که دچار روابط عاطفی می شوید و ازدواج می کنید .

در سرزمین رویاها آمده:

یک جفت دستکش پیدا می کنید : شما خیلی جوان ازدواج خواهید کرد .

تعبیر خواب گم کردن دستکش

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دستکش خود را گم کنید ، نشانه آن است که بی یار و تنها می مانید و باید به تنهایی زندگی خود را اداره کنید .

در سرزمین رویاها آمده:

دستکشتان را گم کرده اید : ناکامی در امور مالی

تعبیر خواب دستکش کهنه و پاره

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دستکش کهنه یا پاره ای به دست کنید ، نشانه آن است که به شما خیانت می کنند و متحمل زیان خواهید شد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دستکش سوراخ باشد خطائی است که مرتکب شده اید یا می شوید. اهمیت موضوع نیز از رنگ دستکش معلوم می شود. هر چه تیره تر باشد مهم تر است و هر چه روشن تر باشد کم اهمیت تر.

در سرزمین رویاها آمده:

دستکشهای کهنه به دست دارید : خوشبختی
دستکشهای پاره به دست دارید : ناکامیهای متعدد در آینده
دستکشهای شما کثیف هستند : تنهائی و غم

تعبیر خواب دستکش نو

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دستکشی نو در دست دارید ، علامت آن است که با اینکه مادی نیستید در روابط خود با دیگران نهایت صرفه جویی را می کنید. با سختیها و مشکلاتی روبرو می شوید اما به شکل رضایتبخشی از عهده حل و فصل این مشکلات و سختیها بر خواهد آمد.

تعیبر خواب خریدن دستکش

در سرزمین رویاها آمده:

شما دستکش می خرید : یک دوست بد نزدیک شماست .

تعبیر خواب دستکش آهنی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر مردی بیند دستکش در دست داشت و از آهن است، دلیل که او را قوت و توانائی است، خاصه که از فولاد بود.
اگر دستکش زرین است یا سیمین، تاویلش چون دست اورنجن است.

تعبیر خواب دستکش فر

معبران می گویند:

دیدن یا پوشیدن دستکش فر در خواب بیانگر این است که شما با یک موقعیت یا مساله ی احساسی در زندگیتان سرو کار دارید که نیاز است با دقت با آن رفتار شود

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.