تعبیر خواب خروس – دیدن خروس در خواب چه تعبیری دارد ؟

معنی و مفهوم و تعبیر خواب خروس و دیدن خروس در خواب نشانه چیست ؟ در دعا سایت

تعبیر خواب خروس - دیدن خروس در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب خروس – دیدن خروس در خواب چه تعبیری دارد ؟

کاملترین تعبیر خواب خروس را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم حیوان خروس در خواب و رویا . خروس در خواب در حالت های مختلفی ظاهر می شود از جمله تعبیر خواب خروس لاری و خروس جنگی و وحشی و خروس و مرغ و خروس مریض و خروس مرده و حمله خروس و خروس برای زن باردار و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد …

تعبیر خواب خروس - دیدن خروس در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب کشتن خروس تعبیر خواب صدای خروس تعبیر خواب خروس وحشی تعبیر خواب خروس مرده تعبیر خواب خروس رنگی تعبیر خواب خروس جنگی تعبیر خواب خروس برای زن باردار تعبیر خواب خروس - دیدن خروس در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب حمله خروس
تعبیر خواب خروس – دیدن خروس در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب خروس – دیدن خروس در خواب چه تعبیری دارد ؟,تعبیر خواب خروس مرده,تعبیر خواب خروس جنگی,تعبیر خواب خروس وحشی,تعبیر خواب خروس برای زن باردار,تعبیر خواب حمله خروس,تعبیر خواب خروس رنگی,تعبیر خواب صدای خروس,تعبیر خواب کشتن خروس

تعبیر خواب خروس – دیدن خروس در خواب چه تعبیری دارد ؟

خروس در تعابیر معبرین اسلامی به دلیل این که در زمان و وقت اذان شروع به خواندن می‌کند نماد ابلاغ خبر خوش و نیکی است. همچنین کشتن و یا دیدن خروس مرده در خواب چندان مناسب نیست.

تعبیر خواب خروس
کشتن خروس
حمله خروس
صدای خروس
خروس رنگی
خروس وحشی

تعبیر خواب خروس

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: دیدن خروس در خوابتان نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. بیانگر این است که شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که روی غیر عادی بودن یا شوخ طبعی تاکید می‌کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می‌دهد و بشارت می‌آورد و شادی می‌آفریند، از حضرت رسول اکرم (ص) روایت می‌کنند که فرموده‌اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می‌خواند و دعوت می‌کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می‌رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.

جابر مغربی گوید: اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن خروس: به شما شک خواهند کرد

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماکیان و خروس زیادی نعمت باشد

لیلا برایت: اگر در خواب خروسى را ببینید که روى تخم خوابیده، نشان‌دهنده‌ى ضرر و زیان است. اگر خروسى را با مرغى ببینید، نشانه‌ى علاقه‌مندى به جنس مخالف است. دیدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد که از انجام کارهاى زیاد، خسته شده‌اید.

تعبیر خواب کشتن خروس

ابن سیرین گوید: اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.

جابر مغربی: اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند.

مطیعی تهرانی: گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می‌بیند و خسارت تحمل می‌کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است.

عمر گفت: در خواب دیدم خروسی دو نوک به من زد و تعبیر کردم که مردی عجمی مرا می‌کشد و ابو لؤلؤ او را کشت
(آسمان و جهان، ج‌۵، ص: ۲۲۰)

تعبیر خواب حمله خروس

ابن سیرین:

اگر بیند با خروس جنگ می‌کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.
اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.
اگر بیند خروسی بر روی او می‌جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

یونگ: دیدن خروسی که در خوابتان جنگ می‌کند بیانگر این است که درگیر یک رقابت تلخ هستید.
آنلی بیتون: دیدن جنگ خروس‌ها در خواب، نشانه آن است که در اثر دعوا و اختلاف، خانواده خود را ترک می گویید.

تعبیر خواب صدای خروس

یونگ: شنیدن صدای خروس در خوابتان بیانگر رجز خوانی و خودستایی است.
ابن سیرین: اگر بیند که بانک خروس می‌شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.
لوک اویتنهاو می‌گوید: شنیدن آوای خروس: دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه می‌کنند

آنلی بیتون می‌گوید:

شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد.

شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت.

تعبیر خواب خروس رنگی

مطیعی تهرانی: خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می‌دهد.

تعبیر خواب خروس وحشی

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن خروس وحشی در خواب، نشانه آن است که به ثروت اندک خود، قانع و خرسند خواهید بود.

دیدن خروس وحشی بیمار در خواب، دلالت بر آن دارد که در معرض طوفان‌هایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید.

**********************************************************

بازنشر : سایت دعاگو (مرجع کامل ذکر و دعاهای قرآنی و سریع الاجابه)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.