تعبیر خواب حیوان درنده – دیدن کشتن حیوانات وحشی در خواب چه تعبیری دارد ؟

معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب حیوان درنده و کشتن حیوانات وحشی در دعا سایت

تعبیر خواب حیوان درنده - دیدن کشتن حیوانات وحشی در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب حیوان درنده – دیدن کشتن حیوانات وحشی در خواب چه تعبیری دارد ؟

در این پست از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب حیوان درنده – دیدن کشتن حیوانات وحشی در خواب چه تعبیری دارد ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر خواب حیوانات درنده و وحشی و کشتن حیوانات درنده و وحشی در خواب و رویا . کشتن حیوانان درنده و وحشی در حالات مختلفی در خواب ما دیده می شود از جمله کشتن حیوان وحشی و دیدن حیوانات درنده و خوردن حیوان وحشی و کشتن سگ و گرگ و حیوانات وحشی در خانه و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد …

تعبیر خواب حیوان درنده - دیدن کشتن حیوانات وحشی در خواب چه تعبیری دارد ؟ معنی و مفهوم کشتن حیوانات وحشی کشتن حیوانات وحشی در خواب نشانه چیست ؟ کاملترین تعبیر خواب حیوان وحشی و درنده تفسیر خواب حیوان درنده تعبیر خواب کشتن سگ و گرگ وحشی تعبیر خواب کشتن حیوانات موذی تعبیر خواب کشتن حیوانات اهلی تعبیر خواب کشتن حیوان وحشی تعبیر خواب حیوان درنده - دیدن کشتن حیوانات وحشی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب حیوان درنده – دیدن کشتن حیوانات وحشی در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب حیوان درنده – دیدن کشتن حیوانات وحشی در خواب چه تعبیری دارد ؟,تعبیر خواب کشتن حیوان وحشی,معنی و مفهوم کشتن حیوانات وحشی,تفسیر خواب حیوان درنده,کاملترین تعبیر خواب حیوان وحشی و درنده,کشتن حیوانات وحشی در خواب نشانه چیست ؟,تعبیر خواب کشتن حیوانات موذی,تعبیر خواب کشتن حیوانات اهلی,تعبیر خواب کشتن سگ و گرگ وحشی

تعبیر خواب حیوان درنده – دیدن کشتن حیوانات وحشی در خواب چه تعبیری دارد ؟

درگیری با درنده

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بر جانوران درنده غلبه کرده‌ای و آن‌ها می‌کُشی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر بر خلاف این ببینی، دشمن تو را شکست می‌دهد (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر اینکه هر نوع جانور درنده‌ای کسی را گاز گرفته باشد، خصومت و دشمنی می‌باشد.

خوردن درندگان

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زهرۀ درندگان را می‌خوری، یـعـنـی آدم عصبی و غضبناک و ناسازگاری می‌شوی.
اگر ببینی پوست سر جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت جانوران درنده را می‌خوری، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری و مصرف می‌کنی .

تبدیل به درنده یا بالکعس

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جانوران درنده‌ای که داشته‌ای همگی تبدیل به خر شده‌اند، یا یکی از آن‌ها تبدیل به خر و یکی گاو و یکی دیگر شتر و دیگری گوسفند، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار لطمه و آسیب خواهد شد، ولی اگر ببینی چهارپایان تو تبدیل به جانوران درنده شده‌اند، تعبیرش بر خلاف تعبیر قبلی می‌باشد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر حیوانات درنده شده است، یـعـنـی ولایت و حکومتی را گرفته و دشمن را شکست می‌دهی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پای تو مثل پای درندگان می‌باشد، یـعـنـی چیز حرامی بدست می‌آوری .
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مانند درندگان می‌روی، تعبیرش بد می‌باشد، مخصوصاً برای دین تو.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به صورت جانور درنده‌ای درآمده‌ای، یـعـنـی عقل خود را از دست می‌دهی.
تعبیرهای مرتبط : پایِ مثل جانوران – سر مثل حیوانات – اعضای بدن مثل شیر

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جانوران درنده در خانۀ تو جست و خیز می‌کنند و بالا و پایین می‌پرند، یـعـنـی جوان‌ها قصد زن تو را می‌کنند. اگر ببینی مقابل درب منزل تو جانوران درنده وجود دارند، یـعـنـی زن‌ها تو را دوست می‌دارند.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرمدفوع جانوران درنده، مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با جانور درنده‌ای آمیزش می‌کنی، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی و در کار خودت به نتیجۀ خوبی می‌رسی،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: «پادشاه» باعث ترس و بیم تو خواهد شد [احتمالاً اگر تو مفعول باشی و جانور درنده با تو آمیزش کند تعبیرش ترس و دلهره است، همچنین مراجعه شود به آمیزش با حیوانات ].

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نعره و فریاد و بانگ درندگان به گوش تو می‌رسد، یـعـنـی فریاد دشمنی و بحث و جدل و بگومگو را می‌شنوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جانوران درنده با تو صحبت می‌کنند، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاشنۀ پای خودت را بریده‌ای و بخورد جانوران درنده می‌دهی، یـعـنـی آنچه را کسب کرده‌ای بخورد دشمنانت می‌دهی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مربوط به جانوران درنده عبارتند از: ۱- دشمنان ۲- پادشاهان ظالم ۳- زن زبان‌دراز و گستاخ ۴- همسایه‌های بد

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.