تعبیر خواب جگر و خوردن دل و جگر – دیدن جگر خام و جگر گوسفند در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب جگر و خوردن کباب جگر در دعا سایت

تعبیر خواب جگر و خوردن دل و جگر - دیدن جگر خام و جگر گوسفند در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب جگر و خوردن دل و جگر – دیدن جگر خام و جگر گوسفند در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب جگر و خوردن دل و جگر – دیدن جگر خام و جگر گوسفند در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب جگر و جگر گوسفند و مرغ و بالا آوردن جگر انسان و خوردن دل و جگر مرغ و گاو و بیرون آمدن جگر از دهان و کباب جگر خوردن و پختن کباب جگر و جگرکی و جگر و قلوه که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد …

تعبیر خواب جگر و خوردن دل و جگر - دیدن جگر خام و جگر گوسفند در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم جگر در خواب تعبیر خواب دیدن جگر خام تعبیر خواب خوردن کباب جگر تعبیر خواب جگرکی تعبیر خواب جگر و خوردن دل و جگر - دیدن جگر خام و جگر گوسفند در خواب نشانه چیست تعبیر خواب جگر مرغ و گوسفند تعبیر خواب جگر مرغ و شتر و گوسفند قربانی تعبیر خواب جگر انسان تعبیر خواب بیرون امدن جگر از دهان انسان
تعبیر خواب جگر و خوردن دل و جگر – دیدن جگر خام و جگر گوسفند در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب جگر و خوردن دل و جگر – دیدن جگر خام و جگر گوسفند در خواب نشانه چیست,معنی و مفهوم جگر در خواب,تعبیر خواب خوردن کباب جگر,تعبیر خواب جگرکی,تعبیر خواب جگر مرغ و گوسفند,تعبیر خواب جگر انسان,تعبیر خواب دیدن جگر خام,تعبیر خواب بیرون امدن جگر از دهان انسان,تعبیر خواب جگر مرغ و شتر و گوسفند قربانی

تعبیر خواب جگر و خوردن دل و جگر – دیدن جگر خام و جگر گوسفند در خواب نشانه چیست

دیدن جگر در خواب به فرزند و مال و ثروت تعبیر شده اما باید دید شما خواب را با چه شرایطی دیده اید. بی شک تعبیر خواب جگر انسان با جگر حیوانات متفاوت است.

تعبیر خواب جگر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن جگر در خواب بر سه وجه است.

اول: فرزند و مال

دوم: دوست، که به جای فرزند بود

سوم: علم

معبران در مورد این خواب گویند:

جگر در خواب دیدن، دلیل بر فرزند است.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

از رسول خدا صلی الله الیه و آله و سلم روایت شده که فرموده‌اند (أَوْلَادُنَا أَکْبَادُنَا) یعنی فرزندان ما مثل جگر ما هستند. به همین علت معبران اسلامی نوشته‌اند که جگر در خواب فرزند است و مشاهده آن به نحوی با فرزندان بیننده خواب ارتباط پیدا می‌کند. جگر در خواب آن چیزی است که بیشتر دوست داریم و چون پول هم از آن جمله چیزهاست و در تحصیل و حفظ آن زیاد می‌کوشیم در خواب ما به صورت جگر متجلی می‌شود

بیشتر معبدان معتقدند که جگر در خواب پولی است نهفته و پنهان که یا دیگری آن را ذخیره کرده و یا به دست خودمان انباشته و جمع شده است

محمدبن سیرین گوید:

جگر در خواب، مال پنهان بود.
اگر بیند جگر مردم است، دلیل که مال پنهان کرده بیابد و هزینه نماید.
اگر بیند بسیار جگر پخته یا بریان کرده او را حاصل شده، یاخام، دلیل است گنج بیابد

تعبیر خواب جگر فاسد

در سرزمین رویاها آمده:

جگر فاسد : بدبختی

تعبیر خواب دادن جگر به حیوانات

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر به خواب دیدید که جگر به سگ می‌دهید مال خود را تلف می‌کنید یا در راهی بیهوده مصرف می نمایید.
اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن را قطعه قطعه به گربه می‌دهید زنی مال شما را به همان نحو ذره ذره از بین می‌برد.
اگر در خواب دیدید که گربه ای جگری از خانه شما دزدید و برد خواب شما می‌گوید زنی به تمهید و نیرنگ مال شما را می‌برد ولی اگر خودتان با میل و رغبت جگر را به گربه دادید زنی فریبتان می دهدو مال و پولتان را می‌برد یا خرج او می‌کنید.
جگر توزیع کردن نیز همین تعبیر را دارد و می‌گوید که مال خودتان را هدر می‌دهید و تلف می‌کنید.

تعبیر خواب جگر حیوانات حرام گوشت و حلال گوشت

معبرین می گویند:

اگر کسی به او جگر حیوان حلال گوشت داد، از آن شخص سود می برد و اگر از کسی جگر حیوان حرام گوشت گرفت، به او ضرر می رسد.

تعبیر خواب خوردن جگر

تعبیر گری می گوید:

اگر کسی در خواب دید جگر گوسفند یا گاو را پخته و می خورد، انسانی است که از تجربه خود در کارها استفاده می کند
اگر جگر را خام می خورد، از خوردن مال حرام پروایی ندارد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

خوردن جگر نیز به مانند دیدن آن بیانگر جمع و انباشته کردن پولی نهان و مخفی است.

در سرزمین رویاها آمده:

شما جگر می خورید : سلامتی شما عالی خواهد بود.

در سرزمین رویاها آمده:

جگر حیوانات شاخ دار را می خورید : بزودی ثروتمند می شوید .
جگر حیوانات بی شاخ را می خورید : پول به شما میرسد .
جگر به مقدار زیاد می خورید : بیماری
دشمنان شما جگر می خورند : در یک مرافعه یا محکمه بر ضد دشمن برنده میشوید
به بچه ها جگر می دهید : خانواده بسیار خوشحال خواهد بود.

تعبیر خواب سوزاندن جگر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر بیند که از خانه او جگر بیرون می آوردند و یا آتش جگرها را سوزاند. دلیل است پادشاه گنج و مال او بستاند.
اگر این خواب عالمی بیند، دلیل که علم ها را جمله فراموش نماید.

تعبیر خواب جگر گاو و گوسفند

ابن سیرین می گوید:

جگر گاو و گوسفند هم، دلیل بر مال و نعمت است

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن جگر گوسفند یا گاو متعلق به شما است به پول می‌رسید یا به چیزی دسترسی می‌یابید که چشم به راه آن هستید و زیاد دوستش دارید.

جگر گوسفند در خواب نعمت است و جگر گاو فراخی روزی است. به هر حال جگر در خواب دیدن بد نیست مگر این که احساس کنید جگر انسان است که پستی دارد.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.