تعبیر خواب تگرگ و طوفان – دیدن تگرگ و باران شدید در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب تگرگ و باران و برف شدید در دعا سایت

تعبیر خواب تگرگ و طوفان - دیدن تگرگ و باران شدید در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب تگرگ و طوفان – دیدن تگرگ و باران شدید در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب تگرگ و طوفان – دیدن تگرگ و باران شدید در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب تگرگ و بارش تگرگ بزرگ و تگرگ خیلی بزرگ و تگرگ آمدن و تگرگ خوردن و تگرگ باریدن که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد …

تعبیر خواب تگرگ و طوفان - دیدن تگرگ و باران شدید در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم تگرگ در خواب دیدن تگرگ در خواب نشانه چیست تعبیر خواب تگرگ و طوفان و برف تعبیر خواب تگرگ و طوفان - دیدن تگرگ و باران شدید در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب تگرگ شدید تعبیر خواب تگرگ خیلی بزرگ تعبیر خواب تگرگ خوردن تعبیر خواب تگرگ آمدن
تعبیر خواب تگرگ و طوفان – دیدن تگرگ و باران شدید در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب تگرگ و طوفان – دیدن تگرگ و باران شدید در خواب چه تعبیری دارد,تعبیر خواب تگرگ خیلی بزرگ,معنی و مفهوم تگرگ در خواب,دیدن تگرگ در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب تگرگ خوردن,تعبیر خواب تگرگ آمدن,تعبیر خواب تگرگ شدید,تعبیر خواب تگرگ و طوفان و برف

تعبیر خواب تگرگ و طوفان – دیدن تگرگ و باران شدید در خواب چه تعبیری دارد

دیدن تگرگ و یا باران شدید در خواب بسته به اینکه تگرگ آرام و ملایم باشد و یا به حدی باشد که باعث آسیب دیدگی گردد تعابیر متفاوتی را به همراه خواهد داشت.

تعبیر دیدن تگرگ در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است

بلا
خصومت و دشمنی
لشگر
فحطی
بیماری

تعبیر خواب بارش تگرگ ملایم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر تگرگ در خواب ما ملایم باشد رحمت الهی است. نعمت و خیر و برکت است و به میزان آن که از مشاهده تگرگ خوشمان می‌آید از رحمت و نعمت بهره مند می‌شویم

تعبیر خواب بارش تگرگ بزرگ

محمدبن سیرین گوید: تگرگ درخواب عذاب و تنگی دنیا است، مگر اندک بود. اگر به وقت خود بود، دلیل که اهل آن موضع فراخی و نعمت بود، لکن تگرگ دیدن نه به وقت خود، دلیل بر غم و اندوه کند اهل آن موضع را.

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر شدید باشد خشم و غضب است و گویای آن است که بد اتفاق می‌افتد و گرفتار حادثه ای نا خواسته می‌شویم. مشاهده تگرگ درشت برای زنان خانه دار نقار و گفتگوی خانوادگی است. دیدن تگرگ رنگین در خواب خوب نیست. به هر رنگی که باشد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید همراه طوفانی تگرگ می‌بارد، علامت آن است که در هر کاری پیشرفتی اندک خواهید داشت.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که زیر بارش تگرگ گیر افتاده‌اید، بیانگر اختلافات خانوادگی است.

تعبیر خواب بارش تگرگ در غیر جای خود

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر دیدید که تگرگ در جاهای دیگر می‌بارد و در خانه شما نمی‌ریزد خواب شما می‌گوید از یک رنج عمومی مصون می‌مانید. عکس این هم صادق است یعنی اگر در جاهای دیگر نبارد و فقط در خانه شما بریزد گرفتار مصیبتی می‌شوید که دیگران از آن سهمی ندارند.

تعبیر خواب باران و تگرگ

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید تگرگ در نور خورشید به همراه باران فرود می‌آید، علامت آن است که بعد از مدتی تحمل سختی و نگرانی اقبال به شما رو می‌کند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که بعد از چند شکست در امور عاطفی سرانجام خوشبخت خواهدشد.
اگر در خواب صدای تگرگ را از بام خانه بشنوید، علامت آن است که با رنج و زحمت به موفقیت‌هایی دست خواهید یافت.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.