تعبیر خواب تریبون و جایگاه سخنرانی – پشت تریبون رفتن و حرف زدن در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب تریبون و محل سخنرانی کردن در دعا سایت

تعبیر خواب تریبون و جایگاه سخنرانی - پشت تریبون رفتن و حرف زدن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب تریبون و جایگاه سخنرانی – پشت تریبون رفتن و حرف زدن در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب تریبون و جایگاه سخنرانی – پشت تریبون رفتن و حرف زدن در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب تریبون و کرسی و محل سخنرانی و حرف زدن و سخنرانی کردن پشت تریبون و تریبون خالی و صحبت کردن دیگران در پشت تریبون …

تعبیر خواب تریبون و جایگاه سخنرانی - پشت تریبون رفتن و حرف زدن در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم تریبون در خواب تعبیر خواب صحبت کردن دیگران پشت تریبون تعبیر خواب سخنرانی پشت تریبون تعبیر خواب جایگاه سخنرانی تعبیر خواب تریبون و جایگاه سخنرانی - پشت تریبون رفتن و حرف زدن در خواب نشانه چیست تعبیر خواب تریبون سخنرانی تعبیر خواب تریبون خالی
تعبیر خواب تریبون و جایگاه سخنرانی – پشت تریبون رفتن و حرف زدن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب تریبون و جایگاه سخنرانی – پشت تریبون رفتن و حرف زدن در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب تریبون سخنرانی,تعبیر خواب تریبون خالی,تعبیر خواب جایگاه سخنرانی,تعبیر خواب سخنرانی پشت تریبون,تعبیر خواب صحبت کردن دیگران پشت تریبون,معنی و مفهوم تریبون در خواب

تعبیر خواب تریبون و جایگاه سخنرانی – پشت تریبون رفتن و حرف زدن در خواب نشانه چیست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تریبون در خواب تجسمی است از غرور و خود خواهی و تفاخر و زیاده طلبی.

چنان چه در خواب ببینید پشت تریبون ایستاده اید و حرف می زنید گرفتار غرور و زیاده طلبی خواهید شد.

اگر ببینید کسی دیگر پشت تریبون ایستاده و سخن می گوید با انسانی مزاحم و تصدیع دهنده بر می خورید و آشنا می شوید.

اگر تریبون خالی دیدید زمینه ای پیش می آید که شما خود را بنمایانید اما نه آن طور که واقعا هستید بل که به تظاهر و ریا

فرود آمدن از تریبون ندامت از کارهای ریاکارانه و واقع بینی و همه این ها درست است به شرطی که اصلا اهل نطق و خطابه نباشید

و چنان چه معمولا پشت تریبون می روید و حرف می زنید یا معلم و استاد دانشگاه هستید و در آمفی تاتر سخن می رانید خواب شما عادی است و تعبیر ندارد.

پشت تریبون رفتن و حرف زدن تمایل شما را به تسلط بر دیگران باز می گوید و نشان آن است که در واقع خود را ضعیف می شناسید و می کوشید با دیگران برابری یا بر آن ها امتیاز حاصل نمائید.

اگر در خواب ببینید که حرف می زنید اما شنونده ندارید نشان آن است که به خودتان متکی نیستید.

اگر در خواب دیدید که شلوغ است و شنونده بسیار دارید و شما پشت تریبون قرار گرفته اید نشان آن است که مردم درباره شما حرف خواهند زد و عیب جوئی می کنند بخصوص اگر در خواب صدای خودتان را بشنوید.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.