تعبیر خواب بیرون آمدن جوجه از تخم – تعبیر خواب جوجه در آشیانه و هدیه دادن جوجه

معنی و مفهوم و تفسیر خواب جوجه و هدیه گرفتن جوجه در خواب و رویا در دعا سایت

تعبیر خواب بیرون آمدن جوجه از تخم - تعبیر خواب جوجه در آشیانه و هدیه دادن جوجه

تعبیر خواب بیرون آمدن جوجه از تخم – تعبیر خواب جوجه در آشیانه و هدیه دادن جوجه

در این پست از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب بیرون آمدن جوجه از تخم – تعبیر خواب جوجه در آشیانه و هدیه دادن جوجه را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر خواب بیرون آمدن جوجه از تخم و پر و بال درآوردن جوجه و جوجه در آشیانه و هدیه دادن جوجه و جوجه مرده و جوجه اردک سفید و جوجه گرسنه و جوجه بلدرچین و جوجه تیغی و جوجه تازه درآمده از تخم مرغ و جوجه و مرغ و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد …

تعبیر خواب بیرون آمدن جوجه از تخم - تعبیر خواب جوجه در آشیانه و هدیه دادن جوجه معنی و مفهوم جوجه در خواب تعبیر خواب لانه جوجه تعبیر خواب جوجه مرغ تعبیر خواب جوجه مرده تعبیر خواب جوجه در آشیانه تعبیر خواب جوجه تیغی تعبیر خواب جوجه بلدرچین تعبیر خواب جوجه اردک سفید تعبیر خواب بیرون آمدن جوجه از تخم مرغ تعبیر خواب بیرون آمدن جوجه از تخم - تعبیر خواب جوجه در آشیانه و هدیه دادن جوجه
تعبیر خواب بیرون آمدن جوجه از تخم – تعبیر خواب جوجه در آشیانه و هدیه دادن جوجه

تعبیر خواب بیرون آمدن جوجه از تخم – تعبیر خواب جوجه در آشیانه و هدیه دادن جوجه,تعبیر خواب جوجه مرده,تعبیر خواب جوجه در آشیانه,تعبیر خواب لانه جوجه,معنی و مفهوم جوجه در خواب,تعبیر خواب بیرون آمدن جوجه از تخم مرغ,تعبیر خواب جوجه تیغی,تعبیر خواب جوجه بلدرچین,تعبیر خواب جوجه اردک سفید,تعبیر خواب جوجه مرغ

تعبیر خواب بیرون آمدن جوجه از تخم – تعبیر خواب جوجه در آشیانه و هدیه دادن جوجه

دیدن جوجه در خواب نتیجه و محصول کارهایی است که بیننده خواب انجام داده است. البته برخی از معبرین به دلیل اینکه مرغ را همسر و زن تعبیر کرده‌اند جوجه را فرزندان آن همسر و زن خوانده‌اند. همواره توجه داشته باشید که هنگام تعبیر خواب می‌بایست تمامی جوانب خواب و فرد بیننده خواب در نظر گرفته شود به همین دلیل است برخی از معبرین نظراتی متفاوت با یکدیگر در مورد تعبیر خواب یک موضوع واحد دارند.

تعبیر خواب جوجه

لوک اویتنهاو می‌گوید: جوجه: بدگویی و غیبت کردن

آنلی بیتون می‌گوید:

خواب جوجه‌هایی که تازه از تخم در آمده‌اند خستگی از مسئولیت‌های بسیار است که سرانجام معلوم می‌شود پذیرفتن مسئولیت‌ها به نفع زندگی شما بوده است.

دیدن جوجه‌هایی که پر و بالی در آورده‌اند، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می‌آورید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جوجه در خواب‌های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد. نوشته‌اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می‌آیند. اگر در خواب جوجه‌های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می‌دوند و بازی و جیک جیک می‌کنند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می‌دهد. به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است. هر چه تعداد جوجه‌هایی که در خواب می‌بینید بیشتر باشد بهتر است.

تعبیر خواب هدیه دادن جوجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت می‌کند. اگر تعدادی جوجه را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می‌کند. دیدن جوجه در هر حال خوب است.

تعبیر خواب جوجه بیمار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هایی دارید و این جوجه‌ها دچار آفت شده‌اند به این معنی که یا گربه‌ها آن‌ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده. این خبر از ضرر و زیان است. جوجه بیمار، بیماری است. جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته‌اند فرزند نافرمان است.

تعبیر خواب جوجه در آشیانه

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید جوجه‌ها به آشیانه می‌روند، دلالت بر آن دارد که کسی می‌خواهد شما را به درد سر بیاندازید.

لیلا برایت: اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را برای پایه‌ریزی یک زندگی جدید آماده کنید.

تعبیر خواب خوردن خوراک جوجه

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید مشغول خوردن خوراک جوجه هستید، نشانه آن است که در امر عشق و کار بلا تکلیف می‌مانید.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.