تعبیر خواب برهنگی و لخت بودن – عریان و برهنه بودن در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر و تفسیر خواب برهنگی و عریان و لخت بودن در دعا سایت

تعبیر خواب برهنگی و لخت بودن - عریان و برهنه بودن در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب برهنگی و لخت بودن – عریان و برهنه بودن در خواب چه تعبیری دارد ؟

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب برهنگی و لخت بودن – عریان و برهنه بودن در خواب چه تعبیری دارد ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب برهنگی و لخت بودن و عریان بودن و خوابیدن با یک زن برهنه و مردان و زنان برهنه و لخت و افراد برهنه و عریان در حال دویدن و برهنه و لخت بودن همسر و شوهر که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد …

تعبیر خواب برهنگی و لخت بودن - عریان و برهنه بودن در خواب چه تعبیری دارد ؟ معنی و مفهوم برهنگی در خواب دیدن شخص برهنه در خواب نشانه چیست تعبیر خواب همسر و شوهر برهنه تعبیر خواب مردان برهنه و لخت تعبیر خواب عریان شدن مرد و زن تعبیر خواب دیدن عورت زن دیگر تعبیر خواب برهنه و لخت نماز خواندن تعبیر خواب برهنگی و لخت شدن تعبیر خواب برهنگی مرد در خواب تعبیر خواب برهنگی - عریان و برهنه بود در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی و لخت بودن – عریان و برهنه بودن در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب برهنگی – عریان و برهنه بود در خواب چه تعبیری دارد ؟,معنی و مفهوم برهنگی در خواب,دیدن شخص برهنه در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب همسر و شوهر برهنه,تعبیر خواب مردان برهنه و لخت,تعبیر خواب عریان شدن مرد و زن,تعبیر خواب برهنگی و لخت شدن,تعبیر خواب برهنگی مرد در خواب,تعبیر خواب دیدن عورت زن دیگر,تعبیر خواب برهنه و لخت نماز خواندن

تعبیر خواب برهنگی – عریان و برهنه بود در خواب چه تعبیری دارد ؟

برهنه و برهنگی دیدن در خواب همواره به شخصیت فرد بیننده خواب بستگی دارد اگر صالح باشد این گونه به مردم نمایش داده می شود و اگر مفسد یه صورت مفسد

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد. دلیل که حج طلب کند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند ازاری بر میان بسته، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود.

جابر مغربی گوید: برهنگی در خواب محنت و رسوائی است. اما اگر عورت را پوشیده بیند، مرد صالح را نیکو بود و فاسق را بد بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: برهنگی در خواب، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت. زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود.

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت گردد دیدن برهنه بودن غم های او زایل شود و به مراد برسد برهنگی توانگر گردد

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب خود را برهنه ببینید، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد.اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذت های نامشروع دست خواهید کشید.

تعبیر خواب برهنگی همراه با عورت

مطیعی تهرانی: اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد. اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم. اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم.

تعبیر خواب برهنگی دیگران

منوچهر مطیعی: دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است. لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیاناً بد بگویند.

آنلی بیتون می گوید: اگر دیگران را در خواب عریان ببینید، نشانه آن است که افرادی مکار شما را تشویق می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید.

دیدن زن برهنه در خواب

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک زن خواب ببیند که برهنه است: ناکامی از همه طرف

یک زن زیبای برهنه: پول خوبی بدست می آورید.

یک زن معمولی برهنه: نقشه ها و ایده های بزرگی در سر دارید.

یک زن برهنه خیلی زشت: خواسته های شما برآورده نمی شود.

یک دختر جوان و زیبای برهنه: تکبر و خودخواهی

زن شما برهنه است: اعضای فامیل درباره شما حرف می زنند.

تعداد زیادی زن برهنه: مردم نظر بلندی روی شما دارند.

مردان و زنان لخت به اتفاق یکدیگر: شما شخص باوفا و نجیبی هستید.

برهنگان در حال دویدن: ایده هایتان را از دست می دهید.

شما با یک شخص برهنه خوابیده اید: پریشانی و تشویش

با یک زن برهنه در محلی دور از خانه خودتان خوابیده اید: یکنفر به شما آزار خواهد رساند.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.