تعبیر خواب برنج – خوردن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟

معنی و مفهوم و تعبیر خواب برنج و خوردن برنج و خرید و فروش برنج در دعا سایت

تعبیر خواب برنج - خوردن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب برنج – خوردن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟

کاملترین تعبیر خواب برنج را برای شما دوستان قرار دادیم . دیدن برنج در خواب نشانه چیست ؟ برنج در خواب و رویا چه تعبیر دارد ؟ برنج در حالات مختلف در خواب ما ظاهر می شود از جمله : برنج سیاه و برنج خراب شده و برنج زعفرانی و کیسه برنج خام و برنج خراب شده و برنج خیس شده و … که هر کدام دارای تعبیر خاصی می باشد …

تعبیر خواب برنج - خوردن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟ تفسیر و توضیح برنج در خواب دیدن تعبیر خواب کیسه برنج خام تعبیر خواب برنج نذری تعبیر خواب برنج سیاه تعبیر خواب برنج زعفرانی تعبیر خواب برنج خیس شده تعبیر خواب برنج خراب شده تعبیر خواب برنج خام ابن سیرین تعبیر خواب برنج - خوردن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟ برنج در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب برنج – خوردن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب برنج – خوردن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟,تعبیر خواب برنج سیاه,تعبیر خواب برنج خیس شده,تعبیر خواب برنج خراب شده,تعبیر خواب برنج زعفرانی,تعبیر خواب کیسه برنج خام,تعبیر خواب برنج خام ابن سیرین,تعبیر خواب برنج نذری,برنج در خواب نشانه چیست ؟,تفسیر و توضیح برنج در خواب دیدن

تعبیر خواب برنج – خوردن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می‌شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج به دست می‌آید.

کارل گوستاو یونگ درباره دیدن برنج در خواب می‌گوید:

دیدن دانه های برنج در خوابتان نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است. خواب دیدن اینکه شما برنج می‌خورید بیانگر شادی و آرامش در خانه است. خواب دیدن اینکه برنج می پزید بیانگر مسئولیت های جدید است که لذت زیادی برای شما به همراه خواهد آورد.

تعبیر خواب برنج

محمدبن سیرین گوید: تعبیر دیدن برنج به دست آوردن مال و اموال با سختی و مشقت می‌باشد(به اندازه‌ای که دیده‌ای).

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن برنج در خواب بر سه وجه است.

مال
حاجت
خیر و منفعت

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن دانه‌های برنج در خواب، برای تجار نشانه معاملاتی سود آور است، برای کشاورزان نشانه محصولات فراوان است.

تعبیر خواب پختن برنج

مطیعی تهرانی:

پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است.

اگر روی پلو زعفران ریخته بودند در راه رسیدن به هدفی که دارید ملال و اندوهی پیش می آید که زود رفع می شود.
خوردن پلو با ترشی غم است. با ماست خشم است.

چنانچه ببینید که پلو را با ماست می خورید حاجت شما برآورده می شود اما به علتی خشمگین می شوید. به هر حال دیدن پلو در خواب بد نیست.

دختران جوان دم بخت اگر در خواب ببینند که پلو می خورند یا پلو پیش روی آنها نهاده اند و یا سر سفره ای نشسته اند که ظرف های پلو در آن چیده شده شوهر می کنند. خوردن پلو در خواب با مرغ بهتر از خوردن پلو با گوشت است.
چنانچه در خواب دیدید که پلو می‌خورید اما پلوی شما شلتوک یا شن و ریگ دارد برای شما زحمت به وجود می‌آورند و کسی هست که خیانت می‌کند و دروغ می‌گوید.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر ببینی برنج پخته می‌خوری، خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود و خیر و نیکی به تو می‌رسد

اگر برنج را با گوشت پخته و می‌خوری تعبیرش خیلی بهتر است و یا چنانچه برنج را با شیر خورده باشی، تعبیر فوق‌العاده بهتری دارد

ولی اگر ببینی برنج را با دوغ پخته و می‌خوری، تعبیرش غم و اندوه است

تعبیر خواب برنج خوردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می‌دهید که البته درست نیست.

آنلی بیتون می‌گوید: خوردن برنج در خواب، نشانه رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید، دلالت بر انجام کارهای خیر دارد.

تعبیر خواب خرید و فروش برنج

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید که برنج می‌فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می‌کنید و چنانچه دیدید که برنج می‌خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می‌شوید.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.