تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر – دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر و برگ انجیر در خواب و رویا در دعا سایت

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر - دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر – دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر – دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر و برگ انجیر و خوردن انجیر و چیدن انجیر و انجیر خشک و انجیر برای زن باردار و انجیر سبز و زرد و قرمز و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد .

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر - دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم انجیر در خواب دیدن درخت انجیر در خواب نشانه چیست تعبیر خواب چیدن انجیر تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر - دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب انجیر شیرین تعبیر خواب انجیر سفید خوردن تعبیر خواب انجیر زرد و قرمز تعبیر خواب انجیر خشک تعبیر خواب انجیر برای زن باردار
تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر – دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر – دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد,دیدن درخت انجیر در خواب نشانه چیست,معنی و مفهوم انجیر در خواب,تعبیر خواب چیدن انجیر,تعبیر خواب انجیر خشک,تعبیر خواب انجیر زرد و قرمز,تعبیر خواب انجیر برای زن باردار,تعبیر خواب انجیر سفید خوردن,تعبیر خواب انجیر شیرین

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر – دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد

انجیر از جمله میوه‌هایی است که برای تفسیر و تعبیر رویاهای آن تعبیرگران بایستی تمامی جهات مختلف و رابطه آن با دیگر جزییات خواب را در نظر بگیرند. به طور مثال ابن سیرین دیدن انجیر در رویا در هر صورت غم و اندوه ذکر کرده است این در حالی است که در کتاب نفایس الفنون انجیر به دلیل تقدسش رزق و روزی حلال تعبیر گشته است.

تعبیر خواب خوردن انجیر

محمدبن سیرین گوید:

اگر در خواب ببینی انجیر می‌خوری تعبیرش بد می‌باشد (فرقی ندارد که در بیداری فصل انجیر باشد یا خیر).
اگر ببینی انجیر خورده‌ای یا جمع کرده‌ای و یا کسی به تو داده‌ است، دچار غم و ناراحتی خواهی شد و احتمالاً کاری انجام می‌دهی که باعث پشیمانی تو می‌شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رؤیا می‌شود. به اعتقاد نگارنده انجیر چون از میوه‌های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می‌شود مورد توجه قرار دهد. انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می‌باشد. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب انجیردر فصل آن: لذت و احترام
خواب انجیر در خارج ازفصل آن: غم و اندوه
انجیر می‌خورید: ثروتتان را به باد خواهید داد.
انجیر خشک: پولتان را از دست می‌دهید.

اچ میلر می‌گوید: اگر دختری خواب درخت انجیر را ببیند، نشانه‌ی آن است که با فرد مهمی پیمان ازدواج می‌بندد.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن انجیر در خواب، نشانه‌ی آن است که با دیگران روابط خوبی خواهید داشت.

تعبیر خوردن انجیرهای رنگی

ابراهیم کرمانی گوید: انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

اچ میلر می‌گوید: اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد می‌خورید، به این معنا است که احتمالاً بیمار می‌شوید.

تعبیر خواب برگ انجیر

مطیعی تهرانی گوید: و برگ انجیر اندیشه و خرد است.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن برگ انجیر در خواب، نشانه‌ی آن است که فرد با ایمانی هستید. اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید، بدین معنا است که برای رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق می‌شوید.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.