تعبیر خواب آب گرم و شنا در آب گرم – دیدن آب گرم معدنی در خواب نشانه چیست

کاملترین تعبیر خواب آب گرم و چشمه آب گرم در دعا سایت

تعبیر خواب آب گرم و شنا در آب گرم - دیدن آب گرم معدنی در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب آب گرم و شنا در آب گرم – دیدن آب گرم معدنی در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت تعبیر خواب و باستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب آب گرم و شنا در آب گرم – دیدن آب گرم معدنی در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . کاملترین تعبیر خواب و معنی و مفهوم شنا در استخر آب گرم و خوردن آب گرم و چشمه آب گرم معدنی و آب داغ و خیلی گرم …

تعبیر خواب آب گرم و شنا در آب گرم - دیدن آب گرم معدنی در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم آب گرم در خواب تعبیر خواب خوردن آب گرم تعبیر خواب چشمه آب گرم تعبیر خواب استخر آب گرم تعبیر خواب آب گرم و شنا در آب گرم - دیدن آب گرم معدنی در خواب نشانه چیست
تعبیر خواب آب گرم و شنا در آب گرم – دیدن آب گرم معدنی در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب آب گرم و شنا در آب گرم – دیدن آب گرم معدنی در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب چشمه آب گرم,معنی و مفهوم آب گرم در خواب,تعبیر خواب استخر آب گرم,تعبیر خواب خوردن آب گرم

تعبیر خواب آب گرم و شنا در آب گرم – دیدن آب گرم معدنی در خواب نشانه چیست

در این پست از بخش تعبیر خواب دعا سایت می خواهیم شما عزیزان را با تعبیر خواب آب گرم آشنا کنیم .

بعضی از تعبیر گران خوردن آب گرم در خواب را نشانه گرفتاری و بیماری میدانند و در ادامه ابتدا تعبیرهای کوتاه و مختصری از تعبیر خواب آب گرم تهیه و گرد آوری شده و سپس به شرح تعبیر دیدن آب گرم پرداخته شده را مشاهده می کنید.

تعبیر خواب آب گرم از نگاه تعبیر گران چیست؟

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند آب گرم می خورد گرفتار بیماری خواهد شد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که آب گرم همی ریختند، چنانکه او را خبر نباشد، دلیل کند که بیمار شود یا غمی سخت بدو رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید.

اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید.

اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

آب گرم : بیماری

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.