تعبیر خواب پیدا کردن سکه نقره – دیدن سکه نقره و انگشتر نقره در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تعبیر خواب نقره و سکه نقره در دعاسایت

تعبير خواب پيدا كردن سكه نقره - دیدن سکه نقره و انگشتر نقره در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پیدا کردن سکه نقره – دیدن سکه نقره و انگشتر نقره در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب پیدا کردن سکه نقره – دیدن سکه نقره و انگشتر نقره در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب سکه نقره و انگشتر نقره و پیدا کردن نقره و گردنبند نقره هدیه گرفتن و گوشواره نقره و نقره خریدن و دیدن و نقره و فیروزه و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد .

تعبیر خواب پیدا کردن سکه نقره - دیدن سکه نقره و انگشتر نقره در خواب چه تعبیری دارد دیدن نقره در خواب نشانه چیست دیدن سکه نقره در خواب تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر نقره تعبیر خواب نقره و فیروزه تعبیر خواب نقره زیبا و با ارزش تعبیر خواب نقره خریدن و دیدن تعبیر خواب گوشواره نقره تعبیر خواب انگشتر نقره تعبیر خواب پیدا کردن سکه نقره - دیدن سکه نقره و انگشتر نقره در خواب چه تعبیری دارد
تعبیر خواب پیدا کردن سکه نقره – دیدن سکه نقره و انگشتر نقره در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پیدا کردن سکه نقره – دیدن سکه نقره و انگشتر نقره در خواب چه تعبیری دارد,دیدن سکه نقره در خواب,تعبیر خواب انگشتر نقره,تعبیر خواب گوشواره نقره,تعبیر خواب نقره و فیروزه,تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر نقره,دیدن نقره در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب نقره خریدن و دیدن,تعبیر خواب نقره زیبا و با ارزش

تعبیر خواب پیدا کردن سکه نقره – دیدن سکه نقره و انگشتر نقره در خواب چه تعبیری دارد

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن نقره در خواب آورده اند . امام صادق درباره تعبیر خواب نقره چنین می گویند : نقره در خواب به معناب زن و فرزند و مال و کار است . جابر مغربی می گوید اگر خواب نقره ببینی یعنی, صاحب فرزندی زیبا می شودی.تعابیر دیگری همچون ازدواج , دختردار شدن و خیرخواهی برای نقره آورده شده است.

تعبیر خواب نقره

لوک اویتنهاو در دیدن نقره در خواب می گوید :

نقره : تحت آزار قرار گرفتن ظروف نقره : آسایش دریافت کردن آن : به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد فروختن آن : یک سرمایه گذاری به بار خواهد نشست خریدن : تحولات بزرگ پول نقره : دوره پر باری نزدیک است

تعبیر خواب نقره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید به این معناست که ازدواج می کنید. اگر نقره خام شکل نگرفته , ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید ,

دارای فرزند دختر می شوید. اگر خواب ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما , محول می گردد. اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد ، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می کند و او خیر شما را می خواهد.

اگر در خواب ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می شوید و اگر ببینید دگمه های لباس شما, از نقره است ، همسرتان دختری می آورد که به او شباهت دارد.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب نقره می‌گوید:

اگر خواب ببینی در کیف تو نقره وجود دارد، یـعـنـی چیزی را برای امانت پیش تو می‌گذارند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی یک “دِرهم” نقره داری، یـعـنـی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی.

اگر ببینی طلا و نقره در یک جا کنار هم جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر خریدن نقره از مغازه

اگر خواب ببینی از مغازه نقره می‌خری، یـعـنـی در شهر خودت با زنی ازدواج می‌کنی.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب نقره می‌گوید:

اگر ببینی نقره‌های بی‌اندازه‌ای به دست آورده‌ای، یـعـنـی گنج پیدا می‌کنی.

اگر ببینی کاسه یا آفتابه و یا طشت تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر خواب ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یـعـنـی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن نقره در خواب ، به معنای آن است که بیش از حد به پول و ثروت وابسته می شوید . پیدا کردن سکه نقره در خواب ، نشانه آن است که برای آرامش فکری و راحتی خود ، اطرافیان را نادیده می گیرید .

اگر در خواب ببینید که سکه ‏ى نقره‏ اى پیدا مى‏کنید، معنایش آن است که براى رسیدن به هدف خود , دست به هر کارى مى‏زنید.

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب نقره می گوید:

اگر کسى خواب بیند که نقره از دکان مىی گرفت، دلیل که از شهر خود زن خواهد. اگر بیند که از معدن , نقره فراگرفته، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

اچ میلر مى‏گوید:

دیدن نقره در خواب، به معناى به دست آوردن ثروت است.

تعبیر خواب نقره به روایت امام جعفر صادق

دیدن نقره در خواب چهار وجه است.

اول: زن. دوم: فرزند. سوم: مال. چهارم: معیشت.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.