آثار و برکات خواندن دعای نور – معجزات ختم دعای نور

خواص و برکات ختم دعای نور برای گشایش کارهای بسته در دعا سایت

آثار و برکات خواندن دعای نور - معجزات ختم دعای نور

آثار و برکات خواندن دعای نور – معجزات ختم دعای نور

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com آثار و برکات خواندن دعای نور – معجزات ختم دعای نور را برای شما عزیزان قرار دادیم . دعای نور دارای خواص و برکات زیادی می باشد . از جمله خواص و فوائد دعای نور گشایش کارهای بسته و پیروزی بر دشمن و ادای قرض و دین و در امان ماندن از سحر و جادو می باشد . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با ختم سریع الاجابه و مجرب دعای نور …

آثار و برکات خواندن دعای نور - معجزات ختم دعای نور ختم مجرب دعای نور ختم قوی دعای نور برای گشایش کارها ختم سریع الاجابه دعای نور ختم دعای نور مخصوص ادای قرض و دین ختم دعای نور برای عزیز و محترم شدن نزد مردم ختم دعای نور برای پیروزی بر دشمن آثار و برکات خواندن دعای نور - معجزات ختم دعای نور
آثار و برکات خواندن دعای نور – معجزات ختم دعای نور

آثار و برکات خواندن دعای نور – معجزات ختم دعای نور,ختم مجرب دعای نور,ختم سریع الاجابه دعای نور,ختم قوی دعای نور برای گشایش کارها,ختم دعای نور برای عزیز و محترم شدن نزد مردم,ختم دعای نور مخصوص ادای قرض و دین,ختم دعای نور برای پیروزی بر دشمن

آثار و برکات خواندن دعای نور – معجزات ختم دعای نور

از مهج الدعوات نقل شده است با شرح و بسط که مختصرش این است حضرت امیر المومنین فرمودند که هرکه در هر روز یکبار یا در سالی یکبار یا در عمر خود یک مرتبه این دعا را بخواند 

مراد هر دو جهان او براید و او را از هیچ افریده بیم نباشد زینهار که به همه کس نیاموزید که به حرام بیازمایند نعوذ بالله و از جمله خواص این دعا ان است 

که خواننده اش پیوسته در نظر خلایق عزیز و مکرم گردد  و از تهمت و غیبت و مذلت ایمن باشد و از منت مردم اسوده شود و از شر دشمنان و حسودان و منافقان در امان باشد

و کارهای بسته او گشاده گردد و دشمن بر او ظفر نیابد و قرض او ادا شود و محتاج مردم نگردد  و در نظر پادشاه عزیز باشد و سحر ساحران در وی کارگر نشود

و از وسوسه شیطان ایمن باشد و هر کاری که پیش گیرد  خدای تعالی او را مدد و نصرت کند و افراد هر خانه که این دعا در ان باشد  از خستگی و مرگ مفاجات ایمن باشند 

و در ان خانه برکت و نعمت بسیار باشد  و هرگز برکت از خانه بیرون نرود و قحطی در ان خانه راه نیابد و اگر عزیزی در سفر دارد روز دوشنبه و پنجشنبه و جمعه این دعا را بخواند 

در همان چند روزه ان مسافر به سلامت باز گردد به حرمت این دعا و اگر به سفر رود این دعا را با خود دارد تا جان و مالش محفوظ باشد و دشمن بر وی ظفر نیابد 

واگر درویش باشد توانگر شود تا به زیارت  کعبه رود  و اگر فاسق باشد عابد شود و اگر شارب الخمر باشد  خدای تعالی او را توبه نصوح کرامت فرماید و هر کس این دعا را با خود دارد 

محبوب القلوب و مقبول طبع جمیع مردم گردد و اگر کسی در جنگ با خود دارد  البته بر دشمن ظفر یابد و منصور گردد و از زخم تیر و شمشیر و نیزه و کارد و خطای اسب در امان باشد

 و هر که با خود دارد از شر ادم و دیو و درنده و سگ  دیوانه و جمیع موذیان در حفظ و امان الهی باشد  

و هر کس از روی اخلاص و اعتقاد درست بخواند  و شک نیاورد به مقصود و مدعای خود برسد  و در روایت دیگر از حضرت امیر علیه السلام مروی است

 که فرمود هر کس دعای نور را در عمر خود یکبار بخواند حق تعالی از گناهان در گذرد به برکت این دعا و اگر در جایی صاعقه یا زلزله 

 و انواع بلاها نعوذ بالله ازغضب خدای تعالی حادث شود چون این دعا را خوانند  همه بلاها دفع خواهد شد و این دعا را عزیز و محترم باید داشت

 چنانکه مشروط است که این دعا را با مشک و زعفران بر کفن میت نویسند ان مرده را عذاب قبر نباشد و صد هزار نور در قبر او بتابد
و سوال منکر و نکیر بر او اسان شود و هفت هزار فرشته بر سر قبر او حاضر شوند  و بر دست هر یک طبقی از نور که بر سر او نثار کنند

 و گویند مترس و اندوه مدار که ما مونس توییم تا روز قیامت و قبر او را فراخ کنند  چندانکه چشم کار کند و دری از بهشت به قبر او گشایند

 دیگر جبرییل عرض کرد یا رسول الله من شرم می کنم  از ان بنده که این دعا بر کفن او نوشته شده باشد و من او را عذاب کنم
و نیز عرض کرد خدا می فرماید که پیش از ادم به نهصد سال این دعا را بر کنگره عرش ثبت کردم و به هیچ پیغمبری نفرستادم الا به امتهای تو
 هر کس انرا به صدق دل  در ماه رمضان در روز ادینه در هنگامی که نماز صبح را گذارده باشد و با کسی سخن نگفته باشد بخواند هر حاجتی که دارد

حق تعالی در شب قدر که شب فیض است بر اورد و چون در ماه رمضان خواند  به شروطی که ذکر شد همت هزار فرشته از مکه و هفتاد هزار از بیت المقدس جمع شوند و هر یکی را هزار سر باشد و بر هر سری هزار دهان و در هر دهان هزار زبان به هر زبانی هزار تسبیح و تهلیل گویند و ثواب ان برای خواننده باشد تا روز قیامت و اگر ثواب این دعا را ده قسمت کنی و هر قسمت ان برابر کوهی به بزرگی دنیا باشد و اگر تمام ثواب انرا شرح کنم

بیشتر امت تو عاصی شوند و تکیه بر این دعا کنند و خلل در دین پیدا شود  یا رسول الله خدایتعالی می فرماید هر که انرا بخواند هر حاجتی که میان من و او باشد روا کنم

خوشا بحال بنده ای که این دعا را در کفن خود نوشته باشد چون روز قیامت از قبر سر برارد  هزار فرشته به استقبال او بفرستم که هر یک را بیرقی از نور در دست باشد

با هفتاد هزار غلام که هر یک لجام اسبی بدست که شکم انها از در  و یالشان از یاقوت سرخ وموی انها چون گیسوی زنان
و درپشت هر اسبی قبه ای از نور و در هر قبه چهار صدپرده از نور اویخته میان هر قبه هزار حوری که بر تختهای استبرق نشسته باشند

و بر هر سری هزار گیسو باشد از مشک و عنبر و زعفران و کافور  با نامهای موکل نوشته  و اگر این دعا را بخواند چون سر از قبر بردارد هزار فرشته دیگر بیایند
که در دست هر یک جامی که چهار گونه طعام و شیر و انگبین صاف در ان باشد  و بر سر هر جامی سرپوشی از نور و بر ان سر پوشها نوشته شده باشد
لااله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله و این جامها را به دست وی دهند تا بیاشامد  وان فرشتگان او را می برند تا بعرصات قیامت که هر که او را بیند گوید
این کدام پیغمبر است یا کدام شهید از جانب حضرت رب العزه ندا رسد  که این نه پیغمبر است و نه شهید بلکه یکی از امتان محمد صلی الله علیه واله و سلم است که دعای نور را خوانده من او را این عطیه کرامت کرده ام یا رسول الله هر کس در این دعا شک کند ملعون دنیا و اخرت است
پس جبرییل علیه السلام این دعا را خواند و حضرت رسول صلی الله علیه و اله  انرا بیاموخت البته خاصیت این دعای جلیل القدر بسیار است

و در اینجا به اختصار ذکر شد تا خواننده و نویسنده را ملال نباشد والله اعلم بالصواب  

بسم الله الرَّحمن الرحیم

اللهم یا نورَ النور تَنَوَّرتَ بالنّور و النور فی نورِک یا نور
اللهم یا عزیز تَعَزَّزتَ بالعزَّهِ و العزه فی عزه عزتک یا عزیز
اللهم یا جلیل تَجَلّلتَ بالجَلال و الجلال فی جلال جلالِک یا جلیل
اللهم یا قدیم تقدمت بالقدم و القدم فی قدم قدمک یا قدیم
اللهم یاقدیر تقدرت بالقدره و القدره فی قُدره قدرتِک یا قدیر
اللهم یا وهاب توهبت بالهیبه والهیبه فی هیبه هیبتک یا وهاب
اللهم یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علم علمک یا علیم
اللهم یا حکیم تحکمت بالحکمه و الحکمه فی حکمه حکمتک یا حکیم
اللهم یا مالک تملکت بالملک والملکوت فی ملکوت ملکوتک یا مالک
اللهم یا قدوس تقدست بالقدس والقدس فی قدس قدسک یا قدوس
اللهم یا صبور و تصبرت بالصبر و الصبر فی صبرصبرک یا صبور
اللهم یا منان تمننت بالمنه والمنه فی منت منتک یا منان
اللهم یا فرد تفردت بالفرد والفرد فی فرد فردک یا فرد
اللهم یا واحد توحدت بالوحدانیه والوحدانیه فی وحدانیه وحدانیتک یا واحد
اللهم یا جمیل تجملت بالجمال و الجمال فی جمال جمالک یا جمیل
اللهم یا سلام تسلمت بالسلام و السلام فی سلام سلامک یا سلام
اللهم یا رب تربیت بالربوبیه و الربوبیه فی ربوبیه ربوبیتک یا رب
اللهم یا قهار تقهرت بالقهر والقهر فی قهر قهرک یا قهار
اللهم یا جبار تجبرت بالجبروت والجبروت فی جبروت جبروتک یا جبار
اللهم یا کریم تکرمت بالکرم و الکرم فی کرم کرمک یا کریم
اللهم یا کبیر تکبرت بالکبریاء و الکبریاء فی کبریاء کبریائک یا کبیر
اللهم یا رحیم ترحمت بالرحمه والرحمه فی رحمه رحمتک یا رحیم
اللهم یا عظیم تعظمت بالعظمه والعظمه فی عظمه عظمتک یا عظیم
اللهم یا مجید تمجدت بالمجد والمجد فی مجد مجدک یا مجید
اللهم یا حلیم تحملت بالحلم والحلم فی حلم حلمک یا حلیم
اللهم لا اله الا انت انک علی کل شی ء قدیر

سبحان القهار سبحان الغفار سبحان القادر سبحان العزیز
سبحان القاهر سبحان الجبار سبحان البصیر سبحان الجبار الوهاب
سبحان المانع سبحان المبین سبحان الحی سبحان القیوم
سبحان الشافی سبحان الکافی سبحان المعافی سبحان المومن
سبحان المهیمن سبحان الماجد سبحان الواحد سبحان الاحد
سبحان الرحمن سبحان الجلیل سبحان الکریم سبحان المقدم
سبحان الموخر سبحان الاول سبحان الاخر سبحان الظاهر
سبحان الباطن سبحان الوافی سبحان الغنی سبحان المغنی
سبحان المقدر سبحان النور سبحان الهادی سبحان الجلیل
سبحان المجیب سبحان الله والحمد لله و لااله الا الله و الله اکبر
سبحان الله المسمی قبل ان یسمی
سبحان العلی الاعلی سبحان الله وتعالی عما یقولون علوا کبیرا
سبحان ذی الملک و الملکوت سبحان ذی العزه والعظمه والهیبه و القدره و الکبریاء والجلال و الجبروت
سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود
سبحان الملک الحی العلیم الحکیم الذی لاینام ولایفوت ابدا دائما باقیا
سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح

لا اله الا الله وحده لاشریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شی ء قدیر یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام لا اله الا هو علیه و توکلت و هو رب العرش العظیم و لاحول و لاقوه الا بالله العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا الله العلی العظیم سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم والحمدلله رب العالمین یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح یا من لم یواخذ بالجریره و لم یهتک الستر یا عظیم العفو یا حسن التجاوز یا واسع المغفره و باسط الیدین بالرحمه یا صاحب کل نجوی  و یا منتهی کل شکوی و یا مفرج کل کربه یا مقیل کل عثره یا کریم الصفح یا عظیم المن یا مبتدء بالنعم قبل استحقاقها یا رباه یا سیداه یا غایه رغبتاه اسئلک بک و بمحمد وعلی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفربن محمد و موسی بن جعفر وعلی بن موسی و محمد بن علی وعلی بن محمد و الحسن بن علی والقائم المهدی الائمه الهادیه علیهم السلام ان تصلی علی محمد و ال محمد واسئلک یا الله یا الله الا تشوه خلقی بالنار و ان تفعل بی ما انت اهله برحمتک یا ارحم الراحمین

از حضرت امیر مرویست که هر کس از پیروان ما هر روز این چهار حمد را بخواند خداوند او را سه چیز کرامت فرماید اول عمر طبیعی دوم مال و جمعیت بسیار سوم با ایمان از دنیا رفتن و بی حساب داخل بهشت شدن

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی عرفنی نفسه و لم یترکنی عمیان القلب الحمدلله الذی جعلنی من امه محمد صلی الله علیه واله الحمد الله الذی جعل رزقی فی یده و لم یجعله فی ایدی الناس الحمدلله الذی ستر عیوبی عورتی ولم یفضحنی بین الناس

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

1 نظر
 1. علی ع می گوید

  بسم الله النور.
  اللهم عجل فی فرجه صاحب الزمان وفرجنا به بحق حضت زینب سلام الله علیه.
  سلامتی وتعجیل در فرج امام
  عصر ارواحنا فداصلوات
  اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.